PL EN


2017 | 8 | 2 | 174-179
Article title

Uplatňovanie digitálnej kompetencie uĉiteľov vo výuĉbe technických odborných predmetov

Authors
Content
Title variants
EN
Application of Digital Competence by Teachers within the Teaching Process of Technical Subjects
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
Vychádzajúc z cieľov školskej reformy zamernej na stredné školy, venujeme pozornosť digitálnej kompetencii uĉiteľov odborných predmetov na SOŠ. Na základe realizovaného prieskumu uvádzame vybrané výsledky vyhodnotenia dotazníka urĉeného uĉiteľom a ņiakom SOŠ z aspektu uplatšovania digitálnej kompetencie vo výuĉbe odborných predmetov.
EN
Relating to determined aims of the school reform focused on high schools we are paying at-tention to digital competence of teachers teaching technical subjects in secondary technical schools. Based on a performed survey we are bringing forward results evaluating questionnaire for teachers and students of secondary technical schools from the view of application digital compe-tence within the teaching process of technical subjects.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
174-179
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, Slovenská republika
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ab49af2-c0d8-4510-a6ba-c90ae5ceda00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.