Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 89-107

Article title

The relationship between socio-economic development and labour market flexibility in EU countries

Content

Title variants

PL
Zależność między rozwojem społeczno-gospodarczym a elastycznością rynku pracy w krajach UE

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Elastyczność rynku pracy odnosi się do warunków prawnych, które ułatwiają dostosowanie się rynków pracy i umożliwiają stosowanie różnych form organizacji pracy, zatrudnienia i czasu pracy. Dobra elastyczność rynku pracy może przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej kraju. Niniejszy artykuł, w oparciu o wiele międzynarodowych badań, rankingów i statystyk, ma na celu porównanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów UE-28 z poziomem elastyczności rynku pracy na podstawie takich wskaźników jak: Global Competitiveness Index – Flexibility (GCI) – Światowego Forum Ekonomicznego, Employment Protection Legislation Index (EPL) – OECD, Labour Freedom Index (LFI) – Heritage Foundation i Composite Indicator of Employment Protection Legislation (EPLex) – Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Wyniki rankingów wskaźników w obszarze elastyczności rynku pracy zostały porównywane ze wskaźnikiem rozwoju społecznego (HDI) opracowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w celu oszacowania zależności między wysoką elastycznością rynku pracy a wysoką jakością życia w UE-28. Nasze wyniki wskazują, że nie ma prostej zależności wspólnej dla wszystkich krajów. Wysoki poziom HDI koresponduje z wysoką elastycznością rynku pracy tylko w przypadku Irlandii, Wielkiej Brytanii i Danii. Niemcy i Szwecja, jako przedstawiciele państw opiekuńczych, odnotowują zależność ujemną. Przy wysokim poziomie HDI wskaźniki elastyczności są na niskim poziomie. Ponadto odnotowuje się wysokie pozycje krajów Europy Zachodniej (krajów tzw. Starej Unii) w rankingach HDI, pomimo tego że rynki pracy nie wykazują wysokiego stopnia elastyczności. Odwrotna zależność występuje w państwach tzw. Nowej Unii (z wyjątkiem Słowenii i Chorwacji), gdzie stosunkowo wysoka elastyczność rynków pracy jest widoczna przy odpowiednio niskich wynikach pod względem poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego. Przeprowadzone badania zależności między zmiennymi (HDI 2017, GCI 2017–2018, LFI 2018), na przykładzie współczynnika korelacji liniowej Pearsona i współczynnika korelacji rang Spearmana wykazały, że nie ma empirycznych, istotnych dowodów na związek między wskaźnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego a elastycznością rynku pracy.

Contributors

author
 • Division of Electronic Economy Department of Maritime Transport and Seaborne Trade/Faculty of Economics University of Gdansk
author
 • Chair of Transport Economics Faculty of Economics University of Gdansk

References

 • Barbier, J.-C., Colomb, F., Madsen, P. K. (2009). Flexicurity – an open method of coordination at thenational leve? CARMA – Centre for Labour Market Research, 46, 1–33.
 • Bekker, S., Mailand, M. (2019). The European flexicurity concept and the Dutch and Danish flexicurity models: How have they managed the Great Recession? Social Policy and Administration, 53, 142–155. DOI: 10.1111/spol.12441.
 • Bernal-Verdugo, L. E., Furceri, D., Guillaume, D. (2012). Labor Market Flexibility and Unemployment: New Empirical Evidence of Static and Dynamic Effects. Comparative Economic Studies, 54/2, 251–273. DOI: 10.1057/ces.2012.3.
 • Boni, M. (2006). Elastyczność i sprawność rynku pracy w Polsce. Zeszyty BRE Bank-CASE, 87, 9–23.
 • Botero, J., Djankov, S., LaPorta, R., López-de-Silanes, F., Shleifer, A. (2004). The Regulation of Labor. Quarterly Journal of Economics, 119/4, 1339–1382. DOI:10.1162/0033553042476215.
 • Bredgaard, T., Larsen, F., Madsen, P. K. (2008). Flexicurity: In Pursuit of a Moving Target. European Journal of Social Security, 10/4, 305–323. DOI: 10.1177/138826270801000401.
 • Ertman, A. (2011). Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w wybranych krajach europejskich oraz USA w świetle metody TOPSIS. Oeconomia Copernicana, 3, 43–64.
 • Feldmann, H. (2006). Government Size and Unemployment: Evidence from Industrial Countries. Public Choice, 127, 443–459. DOI: 10.1007/s11127-005-9003-y.
 • Feldmann, H. (2010). Government size and unemployment in developing countries. Applied Economics Letters, 17/3, 289–292. DOI: 10.1080/13504850701720221.
 • Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review. American Economic Association. DOI: 10.2307/1831652.
 • Heyes, J. (2011). Flexicurity, employment protection and the jobs crisis. Work, Employment and Society, 25/4, 642–657. DOI: 10.1177/0950017011419723.
 • ILO. (2015). Employment protection legislation: summary indicators in the area of terminating regular contracts (individual dismissals). Retrieved from: https://www.ilo.org/travail/areasofwork/WCMS_357390/langen/index.htm (2019.06.22).
 • ILO. (2018). Employment protection legislation database – EPLex. Retrieved from: https://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.home (2019.06.22).
 • ILO. (2019). Employment protection legislation database – EPLex.
 • Jerzak, M. (2004). Deregulacja rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Materiały i Studia, 176, 1–28.
 • Keynes, J. M. (2010). The general theory of employment, interest and money (1936). Kessinger Publishing.
 • Klau, F., Mittelstadt, A. (1986). Labour Market Flexibility. OECD Economic Studies, 6, 7–45.
 • Kucharski, M. (2012). Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskimrynku pracy. Warsaw: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 • Kwiatkowski, E. (2009). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kwiatkowski, E., Włodarczyk, P. (2014). Wpływ rodzaju umów o pracę na elastyczność zatrudnienia względem PKB i płac realnych w krajach OECD w latach 2002–2011. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3, 23–44.
 • Madsen, P. K. (2004). The Danish model of ‘flexicurity’: experiences and lessons. Transfer: European Review of Labour and Research. DOI: 10.1177/102425890401000205.
 • Maniak, G. (2007). W kierunku elastyczności pracy – aspekty elastyczności polskiego rynku pracy. In: J. Poteralski (Ed.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych (pp. 60–77). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Michie, J. (2003). Labour market deregulation, “flexibility” and innovation. Cambridge Journal of Economics, 27(1), 123–143. DOI: 10.1093/cje/27.1.123.
 • OECD. (2019). OECD Indicators of Employment Protection Legislation, 2013. Retrieved from: http://www.oecd.org/els/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm (2019.06.22).
 • Pigou, A. C. (1941). Employment and Equilibrium – A Theoretical Discussion. The Economic Journal, 51/204, 458–473. DOI: 10.2307/2226372.
 • Rahman, N. A. (1968). A Course in Theoretical Statistics. Charles Griffin and Company. DOI: 10.1177%2F0008068319680207.
 • Siek, E. (2012). Elastyczność rynków pracy a bezrobocie w krajach Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2(31), 115–127. DOI: 11089/2404.
 • The Heritage Foundation. (2018). 2018 Index of Economic Freedom. Retrieved from: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year (2019.06.22).
 • United Nations Development Programme. (2016). Human Development Index (HDI). Human Development Reports. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/human--development-index-hdi (2019.06.22).
 • United Nations Development Programme. (2018). Human Development Data (1990-2017). Human Development Reports. Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/data (2019.06.22).
 • Wiśniewski, Z. (1999). Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • World Economic Forum. (2018). Global Competitiveness Index 2017-2018. Retrieved from: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.B.07.01 (2019.06.22).
 • World Economic Forum. (2019). The Global Competitiveness Report 2018 – Reports. Retrieved from: https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ (2019.06.22)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3ab5b576-a9a9-4a57-8bcf-dbaaa5c66ecb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.