PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 19-33
Article title

Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015

Content
Title variants
EN
Do the EU Trade Preferences Matter? The Case of Polish-Ukrainian Trade Exchange in the Years 2010-2015
RU
Имеют ли торговые преференции ес значение? Случай польско-украинского торгового обмена в 2010-2015 гг.
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest ocena wpływu unijnych preferencji celnych na import Polski z Ukrainy. Analizą objęto okres 2010-2014 (pełne lata) i pierwsze miesiące 2015 roku (na ile było to możliwe). Na wstępie zaprezentowano unijne preferencje dla Ukrainy, a mianowicie system powszechnych preferencji celnych GSP i jednostronnych preferencji celnych wprowadzonych w kwietniu 2014 roku. Następnie przedstawiono wyniki analizy polskiego importu z Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem charakteru preferencji, z których korzystał. Szczegółową analizą objęto: 1) główne towary w polskim imporcie z Ukrainy, 2) towary o największej absolutnej zmianie wartości importu z Ukrainy oraz 3) towary, których import pojawił się po wprowadzeniu preferencji w kwietniu 2014 roku. W dalszej kolejności podjęto próbę oceny wykorzystania przez Ukrainę dostępnych preferencji. Artykuł ma charakter badawczy. Wykorzystano w nim metodę statystyczno-opisową.
EN
An aim of considerations is to assess the impact of EU customs preferences on Poland’s imports from Ukraine. An analysis covered the period of 2010-2014 (full years) and the first months of 2015 (as far as it was possible). Initially, the author presented the EU preferences for Ukraine, namely the system of generalised customs preferences (GSP) and unilateral customs preferences introduced in April 2014. Next, he presented the results of the analysis of Polish imports from Ukraine, with a particular consideration of the nature of preferences used. A detailed analysis covered: 1) main commodities in Polish imports from Ukraine, 2) goods with the greatest absolute change of the value of imports from Ukraine, and 3) goods whose imports appeared upon the introduction of the preferences in April 2014. Further, the author undertook an attempt to assess how Ukraine has made use of the available preferences. The article is of the research nature. The author used the statistical and descriptive method in it.
UK
Цель рассуждений – оценить влияние союзных таможенных преференций на импорт Польши из Украины. Анализ охватил период 2010-2014 гг. (полные годы) и первые месяцы 2015 г. (насколько это было возможным). В начале представили преференции ЕС для Украины, а именно систему общих таможенных преференций (GSP) и односторонних таможенных предпочтений, введенных в апреле 2014 г. Затем представили результаты анализа польского импорта из Украины с особым учетом характера преференций, которыми он пользовался. Детальный анализ охватил: 1) основные товары в польском импорте из Украины; 2) товары с самым большим изменением в абсолютном выражении стоимости импорта из Украины; 3) товары, импорт которых появился после ввода преференций в апреле 2014 г. Дальше предприняли попытку оценить использование Украиной доступных преференций. Статья имеет исследовательский характер. В ней использовали статистико-описательный метод.
Contributors
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
References
 • Ambroziak Ł. (2013), Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie do Unii Europejskiej, „Unia Europejska.pl”, nr 6(223).
 • Countries and regions – Ukraine (2015), European Commission, DG Trade, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/ [dostęp: 14.04.2015].
 • EU publishes revised preferential import scheme for developing countries (2012), http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=840 [dostęp: 10.09.2015]
 • Hellyer M., Nerpii S. (2014), Trading with Ukraine under the Deep and Comprehensive Free Trade Area, CTA Economic & Export Analysts Ltd.
 • Movchan V., Shportyuk V. (2013), Distributional effects of the EU-Ukraine DCFTA: a CGE household micro-simulation model, paper prepared for the Fifteen Annual Conference of the European Trade Study Group (ETSG), 12-14 September.
 • Piotrowski J. (2012), Zmiany w unijnym systemie preferencji handlowych dla krajów rozwijających się, „Unia Europejska.pl”, nr 3(214).
 • Solska J. (2015), Przelizane, „Polityka”, nr 44.
 • The Global Enabling Trade Report (2012), Lawrence R.Z., Drzeniek Hanouz M., Doherty S. (Eds.), World Economic Forum.
 • The Global Enabling Trade Report (2014), Drzeniek Hanouz M., Geiger T., Doherty S. (Eds.), World Economic Forum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3abafd1d-3aa1-4a14-93b6-2f3314c57c9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.