PL EN


2016 | Acta Iuris nr 14 |
Article title

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14

Title variants
EN
Gloss to the judgment of the Supreme Court dated 27 May 2015, Ref . II CSK 502/14
Languages of publication
Abstracts
PL
W glosowanym wyroku poruszono problem zbywania uprawnienia do korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków. Sąd Najwyższy oparł swoje rozstrzygnięcie na dwóch założeniach. Po pierwsze, uprawnienie do korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków naturalnych jest samoistnym przedmiotem obrotu prawnego (por. art. 252 i 693 § 1 k.c.) i może na podstawie umowy przysługiwać innej osobie niż właścicielowi, w szczególności użytkownikowi (a także użytkownikowi wieczystemu) lub dzierżawcy. Po drugie, może też być wiele osób, które są związane odpowiednimi stosunkami wynikającymi z umowy, z których ostatnia jest uprawniona do pobierania pożytków naturalnych (np. właściciel nieruchomości ustanawia użytkowanie na rzecz określonej osoby, która tę nieruchomość wydzierżawia innej osobie, a ta oddaje ją w poddzierżawę). O nabyciu własności tych pożytków decyduje przy tym w zasadzie istnienie odpowiedniego uprawnienia, a nie faktyczne posiadanie rzeczy macierzystej w chwili odłączenia, chyba że rzecz ta znajduje się w posiadaniu innej niż uprawniony osoby w dobrej wierze.
EN
The main problem of judgment of the Supreme Court dated 27 May 2015 is disposing of the right to use things and usufruct. The Supreme Court based its decision on two assumptions. Firstly, the right to the use of things and natural usufruct is autonomous traded law (see. Art. 252 and 693 § 1 of the Civil Code), and may contractually entitled to a person other than the owner, in particular the user (and perpetual user) or tenant. There can also be a whole range of people who are bound by appropriate relations under the contract and the last one in the series is entitled to receive the natural usufruct (eg. The property owner sets use for a particular person, that this property leased to another person, and this gives it in sublet). The acquisition of ownership of these usufruct determined by the essentially legal status – the existence of a privilege, not an actual possession of the main things at the time of disconnection, unless this thing is in the possession of non-authorized persons in good faith.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • J. Panowicz-Lipska, w: J. Panowicz-Lipska (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, tom 8, Warszawa 2011,
 • Ł. Wyszomirski, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r., sygn. IV CSK 244/12, Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, nr 10,
 • Z. Kuniewicz, S. Słotwiński, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2012 r., sygn. IV CSK 244/12, Przegląd Prawa Rolnego 2013, nr 2,
 • E. Gniewek, w: System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, tom 3, Warszawa 2013,
 • Ł. Żelechowski, w: K. Osajda (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2016, komentarz do art. 55 k.c.
 • E. Gniewek, w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz do art. 55 k.c.,
 • M. Pazdan, w: K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny,T. I. Komentarz. Art. 1– 44910, Warszawa 2015, komentarz do art. 55 k.c.,
 • J.St. Piątowski, w: J. Ignatowicz (red.) System prawa cywilnego. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, t. II, Ossolineum 1977,
 • M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-–55 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997,
 • T. Sokołowski, w: M. Gutowski (red.) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911, Warszawa 2016, komentarz do art. 55 k.c.,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3abcfc56-5445-4507-818b-3948f289f2be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.