PL EN


Journal
2012 | 5 | 177-196
Article title

Obowiązek ubezpieczenia jako determinant niemieckiej polityki zdrowotnej

Content
Title variants
EN
Health Insurance Obligation as the Determinant of German Health Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej pracy podjęta została próba dokonania analizy rozwiązań legislacyjnych wpływających na podmiotowy zakres niemieckiego ubezpieczenia chorobowego, którego jednym z elementów jest ochrona zdrowia. Celem pracy jest wskazanie znaczenia obowiązku ubezpieczenia przed ryzykiem choroby w realizacji jednego z podstawowych celów niemieckiej polityki zdrowotnej, tj. powszechności ubezpieczenia. Wskazanie determinantów i dokonanie oceny przyjętych rozwiązań formalno-prawnych nastąpiło w odniesieniu do kliku cezur czasowych. Punkt wyjścia stanowi analiza obowiązku ubezpieczenia chorobowego w świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniu chorobowym robotników z 1883 r., która uzupełniona została następnie syntezą rozwiązań przyjętych w Ordynacji Ubezpieczeniowej Rzeszy z 1911 r. Najwięcej uwagi poświęcono jednak syntezie współczesnego stanu niemieckiej ochrony ubezpieczeniowej w obszarze podmiotowego zakresu obowiązku ubezpieczenia przed ryzykiem choroby, którego aktualny kształt wynika z przepisów Piątej Księgi Kodeksu Socjalnego
EN
This article tries to analyze the legislative solutions which influence the subjective scope of German health insurance; the health protection is one of its elements. The aim of the article is to show the importance of the insurance obligation against the risk of the disease in implementation of one of the basic targets of German health policy i.e. the generality of insurance. The indication of determinants and evaluation of accepted formal-legal solutions was in reference to some time caesuras. The analysis of the obligation of health insurance in the light of the provisions of the Act of health insurance of the workers from 1883 was the starting point. The analysis was later complemented with the synthesis of solutions accepted in Insurance Act of the Reich established in 1911. However, most attention was paid to the synthesis of modern state of the health protection within the subjective scope of insurance obligation against the risk of the disease whose current form is granted by the Fifth Book of German Social Security Code
Journal
Year
Issue
5
Pages
177-196
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2012-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3abf6df3-60db-42b0-b05d-9972589cb47b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.