PL EN


2016 | 18/2 | 57-70
Article title

Dom dziecięcy, bieg barjerowy, kulturalno-bytowe obsługiwanie, czyli o frazemach w polskojęzycznej prasie radzieckiej (na materiale „Trybuny Radzieckiej” z lat 1927-1938)

Content
Title variants
EN
DOM DZIECIĘCY, BIEG BARJEROWY, KULTURALNO-BYTOWE OBSŁUGIWANIE: ON PHRASEMES IN THE POLISH LANGUAGE SOVIET PRESS (BASED ON “TRYBUNA RADZIECKA” 1927-1938)
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
This article deals with the phrasemes found in the Soviet variant of the Polish language in the years preceding World War II. Analytical material is collected from “Trybuna Radziecka”, a central Polish weekly published in Moscow in 1927–1938 and edited by Polish left-wing intelligentsia, living in the USRR as political émigrés in this period. Phrasemes are classified thematically to present the new realities of life in the Soviet Union (e.g. politics – abecadło wyborcze, services – kulturalno-bytowe obsługiwanie, education – dom dziecięcy). Almost all phrasemes are borrowings from the Russian language.
Year
Issue
Pages
57-70
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Chlebda Wojciech. 2001. Frazematyka, W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski. t. 2. Red. Bartmiński J. Wiedza o Kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS: 335-342.
 • Cimek Henryk. 1993. Tomasz Dąbal 1890-1937. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Encyklopedia języka polskiego. 1999. Wyd. 3 pop. i uzup. Red. Urbańczyk S., Kucała M. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy Ossolińskich.
 • Grek-Pabisowa Iryda, Ostrówka Małgorzata. 2010. „A ja pójdę do oziory nogi wypołoszczę” – czyli co wiemy o języku polskim na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. W: Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe. Red. Kawalou S., Radzik R., Sajewicz M. Lublin: UMCS: 389-395.
 • Iwanow Mikołaj. 1991. Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warszawa-Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Joachimiak-Prażanowska Joanna. 2014. Osobliwe analityzmy słownikowe i frazeologizmy w polskojęzycznej wileńskiej prasie międzywojennej (na materiale „Kuriera Wileńskiego”). „Acta Baltico-Slavica” nr 38: 153-171.
 • Karaś Halina. 1996. Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów, Warszawa: Elipsa.
 • Karaś Halina. 2002. Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa-Puńsk: Aušra.
 • Mędelska Jolanta. 2000. Język polskiej prasy wileńskiej (1945-1979). T. II. Lata 1945-1959. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Mędelska Jolanta, 2015. Specyficzne warianty języków narodowych: polski północnokresowy i niemiecki nadwołżański. Perspektywy badań porównawczych. „Acta Baltico-Slavica” nr 39: 14-44.
 • Mędelska Jolanta, Marszałek Marek. 2000. Kułak czy gbur? Rozterki twórców polszczyzny radzieckiej. „Przegląd Polonijny” nr XXVI: 129-132.
 • Mędelska Jolanta, Marszałek Marek. 2003. Język polski na Białorusi Radzieckiej okresu międzywojennego (kilka uwag na gorąco). „Acta Baltico-Slavica” nr 27: 63-71Marszałek Marek. 2006. Słownictwo wydawnictw książkowych drukowanych na radzieckiej Litwie. Opis dyferencjalny. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Marszałek Marek. 2015. Frazemy wschodniosłowiańskie w powojennej polszczyźnie wileńskiej. „Język Polski” Nr XCV, z. 5: 433-445.
 • Marszałek Marek. [w druku]. Frazemy rosyjskie w pisanym wariancie polszczyzny wileńskiej (lata 1949-1985).
 • Patek Artur. 1992. Polacy w Rosji i ZSRR. W: Polonia w Europie. Red. Szydłowska-Ceglowa B. Poznań: Polska Akademia Nauk. Zakład Badań Narodowościowych: 283-363.
 • Sierocka Krystyna. 1968. Polonia radziecka 1917-1939. Z działalności kulturalnej i literackiej. Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
 • Ślisz Andrzej. 1958. Polska prasa komunistyczna w ZSRR w latach 1917-1927. „Kwartalnik Prasoznawczy” nr 3: 61-73.
 • http://www.arctic-tv.ru/ [Dostęp 04 IV 2016].
 • http://sssr.regnews.org/doc/vw/xr.htm [Dostęp 13 IX 2016].
 • http://politolog.net/ russia [Dostęp 24 V 2016].
 • http://findsport.ru/ [Dostęp 27 V 2016].
 • http://www.ecco-shoes.ru/ [Dostęp 12 IX 2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ac3e44f-9be4-4b99-9f77-fbee21085a66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.