PL EN


2020 | 108(164) | 115-132
Article title

Niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności: regulacje i wytyczne a praktyka przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Non-financial key performance indicators: regulations and guidelines versus business practice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z dyrektywą 2014/95/EU, duże jednostki zainteresowania publicznego (JZP) muszą przedsta- wiać m.in. opis modelu biznesowego, zasady działania dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, jak również niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności (key performance indicators – KPIs). Celem artykułu jest identyfikacja praktyk dużych JZP działających w Polsce w zakresie ujawniania niefinansowych KPIs i ustalenie, czy występują wśród nich prawidłowości. Próba badawcza obejmuje 169 spółek publicznych ujawniających informacje niefinansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dane zostały zebrane ręcznie z niefinansowych sprawozdań (oświadczeń) opublikowanych w 2019 roku. W badaniach wykorzystano metodę analizy treści. Pozyskane dane zostały zbadane z wykorzystaniem analizy skupień. Wyniki badań wskazują, że choć spółki prezentują KPIs w sposób bardzo zróżnicowany, można zauważyć w tym zakresie pewne prawidłowości. Zidentyfikowano dwie grupy JZP: (1) te, które ujawniają wskaźniki dotyczące działalności operacyjnej i społecznej, (2) te, które raportują wskaźniki środowiskowe i pracownicze. Dalsza analiza pozwoliła wyróżnić spółki koncentrujące się na raportowaniu wskaźników dotyczących: (1) środowiska, (2) działalności operacyjnej oraz (3) charakteryzujących się ogólnie umiarkowanym poziomem ujawnień KPIs w obszarach operacyjnym, środowiskowym i społecznym. Wyniki badań poszerzają wiedzę z zakresu raportowania informacji niefinansowych przez duże JZP oraz mają znaczenie praktyczne dla samych spółek oraz instytucji i organizacji zajmujących się sprawozdawczością przedsiębiorstw w Polsce.
EN
According to Directive 2014/95/EU, large public interest entities (PIEs) must disclose, i.a., a description of their business model, policies regarding environmental, social and employee matters, as well as non-financial key performance indicators (KPIs). The aim of the paper is to identify the practices of large PIEs operating in Poland as regards non-financial KPIs disclosures and to recognize any regularities among them. Our sample consists of 169 public companies that are required to provide non-financial dis-closures according to the Act on Accounting. The data was hand-collected from non-financial statements (reports) in 2019. The main research method is content analysis. The data was examined using cluster analysis. Research findings indicate that although companies present KPIs in a very diverse way, some regularities can be observed. Two groups of PIEs have been identified: (1) those that reveal KPIs on oper-ational and social activities, and (2) those that report environmental and employee indicators. Further analysis made it possible to identify companies that focus on reporting KPIs on (1) the environment, (2) operating activities, and (3) with generally moderate disclosure levels of non-financial KPIs in operational, environ-mental, and social areas. The results of the research increase knowledge in the field of reporting of non-financial information by large PIEs and are of practical importance for companies themselves, as well as for institutions and organizations which deal with corporate reporting in Poland.
Contributors
  • Katedra Rachunkowości Finansowej, Instytut Finansów, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, joanna.krasodomska@uek.krakow.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3acc3a35-63e3-4eae-8f92-199cabcd0326
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.