PL EN


2014 | 5 (352) | 221-231
Article title

Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów

Content
Title variants
EN
Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers
RU
Доверие и социально-демографические черты потребителей
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony analizie wymiarów zaufania w relacjach traksakcyjnych związanych z zachowaniem konsumenta na rynku. W identyfikacji wymiarów zaufania została zastosowana wielopoziomowa analiza czynnikowa, pozwalająca na wyodrębnienie wymiarów na poziomie indywidualnym (zmienności wewnątrzgrupowej) oraz gospodarstwa domowego (zmienności międzygrupowej). Wyodrębnione wymiary zaufania były podstawą analizy zależności między cechami społeczno-demograficznymi członków rodziny a zaufaniem na poziomie indywidualnym i grupowym (rodziny).
EN
The article is devoted to an analysis of the dimensions of confidence in transactional relationships connected with consumer’s behaviour in the market. In identification of the confidence dimensions, there was applied the multi-level factor analysis allowing singling out dimensions at the level of individuals (intragroup variability) and households (intergroup variability). The singled out confidence dimensions were the basis of analysis of the dependences between socio-demographic traits of the family members and confidence at the individual and group (family) levels.
RU
Статья посвящена анализу измерений доверия в трансакционных отношениях, связанных с поведением потребителя на рынке. В выявлении измерений доверия был применен многоуровневый факторный анализ, позволяющий выделить измерения на уровне отдельных лиц (внутригрупповой изменчивости) и на уровне домохозяйства (межгрупповой изменчивости). Выделенные измерения доверия стали основой анализа зависимостей между социально-демографическими чертами членов семьи и доверием на индивидуальном и групповом (семьи) уровнях.
Year
Issue
Pages
221-231
Physical description
Dates
published
2014-09-2014-10
Contributors
author
References
  • Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, PWE, Warszawa.
  • Bugdol M. (2009), Problem zaufania w usługach, „Problemy Jakości”, grudzień.
  • Geldhof J., Preacher K. Zyphur M. (2013) Reliability Estimation in a Multilevel Confirmatory Factor Analysis Framework, “Psychological Methods”, No. 18/2, DOI: 10.1037/a0032138.
  • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sanikowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
  • Hardin R. (2009), Zaufanie, Wydawnictwo Sic! Warszawa.
  • Harrison Mcknight D., Cummings L.L., Chervany N.L, (1998), Trust Formation in New Organizational Relationship, “Academy of Management Review”, No. 3.
  • Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa.
  • Sztompka P. (2004), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków. Wierzbiński
  • J. (2009), Badanie zaufania do organizacji: problemy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ad5c199-d817-4963-8f60-9435def9d39b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.