PL EN


2018 | 9 | 1 | 264-270
Article title

Pedagogika Montessori – ciągle aktualne wyzwanie dla współczesnej pedagogiki

Authors
Content
Title variants
EN
Montessori Pedagogy as Still a Challenge for Contemporary Pedagogy Magister,
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W myśl konstruktywistycznej koncepcji dydaktyki powinnością nauczyciela jest wspieranie uczniów w zdobywaniu przez nich narzędzi poznania i rozumienia świata oraz budowaniu zasobów własnej wiedzy i umiejętności. Zadaniem edukacji jest natomiast pomoc każdej jednostce w rozwija-niu zdolności w stawaniu się całościowym bytem ludzkim, a nie jedynie narzędziem dla ekonomii. Zarzutem kierowanym najczęściej w kierunku polskiej szkoły jest niewywiązywanie się z tego zada-nia, co przejawia się słabym przygotowaniem młodych ludzi do życia i pracy, do wyzwań rozwojo-wych, ale i zagrożeń współczesnego świata. Warto poszukiwać takich rozwiązań, które stworzą dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju na miarę ich możliwości. Jednym z takich rozwiązań dysponuje pedagogika Marii Montessori, podkreślając znaczenie aktywności dziecka w procesie jego uczenia się. W artykule krótko porównano hebratyzm z nurtem „nowego wychowania”, do którego zaliczana jest pedagogika Marii Montessori, a dalsze rozważania odniesione zostały do współczesnej wiedzy o tym, jak uczy się mózg.
EN
In accordance with the constructivist concept of didactics, the teacher’s duty is to support students in acquiring tools for understanding the world and building resources of their own knowledge and skills. On the other hand, the task of education is to help each individual in developing his ability to become a holistic human being, not just a tool for economics. The charge directed most often towards the Polish school is failure to perform this task, which is manifested by the poor preparation of young people to live and work, to the development challenges, but also the threats of the modern world. It is worth looking for solutions that will create opportunities for children and young people to develop according to their abilities. One of such solutions has the pedagogy of Maria Montessori emphasizing the importance of the child’s activity in the process of learning. The article compared briefly the hebra-tism with the trend of “new upbringing” to which Maria Montessori’s pedagogy is included, and fur-ther considerations have been referred to the modern knowledge of how the brain is taught.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
264-270
Physical description
Contributors
author
 • Magister, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Syste-mów Edukacyjnych, Polska
References
 • Guz, S. (2006). Metoda Montessori w przedszkolu i szkole, kształcenie i osiągnięcia dzieci. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Hermann, U. (2009). Neurodidaktik – neue Wege des Lehrens und Lernens. W: H. Ulrich (red.), Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschalgen fur gehirngerechtes Lehren und Lernen (s. 9–16). Weinheim und Basel.
 • Huther, G. (2009). Die Bedeutung sozialer Erfahrunegen fur die Strukturierung des menslichen Gehirns. W: H. Ulrich (red.), Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschalgen fur gehirngerech-tes Lehren und Lernen (s. 41–48). Weinheim und Basel.
 • Komisja Europejska (1996). Nauczanie i uczenie się. Warszawa.
 • Montessori, M. (2014). Odkrycie dziecka. Łódź: PalatumProfil europejskiego pracownika, czyli kluczowe kompetencje wg Unii Europejskiej (2007). Pobrane z: http://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/profil-europejskiego-pracownika,czyli-kluczowe- -kompetencje-wg-unii-europejskiej_pr-88.html (25.07.2017).
 • Rogers, T.B., Kuiper, N.A., Kirker, W.S. (1977). Self-reference and the Encoding of Personal Information. Journal of Personality and Social Psychology, 35 (9), 677–688.
 • Spitzer, M. (2007). Jak uczy się mózg? Warszawa: PWN.
 • Walat, W. (2016). Homo interneticus – wyzwanie dla współczesnej edukacji. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (18), 238–245.
 • Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń: Wyd. UMK.
 • Żylińska, M. (2017). Powinniśmy odejść od kultury nauczania i wprowadzić kulturę uczenia się, cz. 1. Pobrane z: http://dziecisawazne.pl/marzena-zylinska-1/ (20.07.2017).
 • (Internet 1) http://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/profil-europejskiego-pracownika,czyli-kluczowe-kompetencje-wg-unii-europejskiej_pr-88.html (20.07.2017).
 • (Internet 2) file:///C:/Users/admin/Downloads/2_kompetencje%20kluczowe.pdf (20.07.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3aea28f0-424f-47e8-afe1-cb9293aec3a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.