PL EN


2018 | 7 | 151-162
Article title

Reklama zewnętrzna w przestrzeni uniejowskiego rynku

Authors
Content
Title variants
EN
Outdoor advertisements in Uniejów town square
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od początku transformacji ustrojowej obserwowano rozwój branży reklamy zewnętrznej w miastach. Brak skutecznych regulacji prawnych oraz niska świadomość społeczna zagadnień estetyki przestrzeni publicznych, doprowadziła do wytworzenia chaosu reklamowego, a nowe narzędzia oddziaływania na sektor reklamy nie zawsze są skutecznie wykorzystywane. Celem artykułu jest identyfikacja form i charakterystyka reklamy zewnętrznej występującej w przestrzeni publicznej rynku Uniejowa, w kontekście wymagań zachowania ładu przestrzennego.
EN
From the very beginning of the socio-economic transformation in Poland, rapid development of outdoor media advertisement was observed, especially in the cities. Lack of effective legal regulations and low awareness of the importance of creating aesthetic public spaces has resulted in too many advertisements in inappropriate places. Moreover, new legal instruments are not being used in the best possible way. The goal of the article is identification of the forms and characterization of outdoor advertising in the town square in Uniejów in the context of spatial order standards.
Year
Volume
7
Pages
151-162
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, pawel.nowicki@geo.uni.lodz.pl
References
 • Cieślak A.B., Historyczne centrum Uniejowa w kontekście rozwoju funkcji uzdrowiskowej – rola i znaczenie, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 5–24.
 • Czarnecki B., Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce na przykładzie Białostocczyzny, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Czyński M., Ostrowski M., Reklama w przestrzeni publicznej miasta, „Przestrzeń i Forma” 2011, nr 16, s. 213–228.
 • Gulmez M., Karaca S., Kitapci O., The Effects Of Outdoor Advertisements On Consumers: A Case Study, „Studies in Business and Economics” 2010, nr 5(2), s. 70–88, http://eccsf.ulbsib iu.ro/RePEc/blg/journl/526gulmez&karaca&kitapci.pdf [dostęp: 28.04.2018].
 • Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., Centra handlowe w Łodzi – zawłaszczona przestrzeń publiczna?, [w:] Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście, red. I. Jażdżewska, Łódź 2011, s. 157–166.
 • Karta Przestrzeni Publicznej przygotowana na III Kongres Urbanistyki Polskiej, http://www.tup.org.pl/download/2009_0906_KartaPrzestrzeniPublicznej.pdf [dostęp: 29.04.2018].
 • Lamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 131–139.
 • Litwińska E., Czy można mówić o specyfice przestrzeni publicznych małego miasta?, „Studia KPZK PAN” 2012, t. 144, s. 21–31.
 • Maik W., Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcie badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście, red. I. Jażdżewska, Łódź 2011, s. 9–14.
 • Markiewicz M., Reklama zewnętrzna w mieście, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
 • Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony jako kategoria ładu przestrzennego, „Biuletyn KPZK PAN” 2003, z. 205, s. 127–140.
 • Mikosz J., Formy reklamy zewnętrznej, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 3, s. 44–58.
 • Parysek J.J. , Ład przestrzenny jako kategoria pojęciowa i planistyczna, „Biuletyn KPZK PAN” 2003, z. 205, s. 111–126.
 • Plan rynku w Uniejowie uzyskany ze strony Geoportalu Województwa Łódzkiego, http://geoportal.lodzkie.pl/imap [dostęp: 2.03.2018]
 • Suchowiak J., Symfonia świateł – identyfikacja wizualna i reklama w kontekście wnętrz architektonicznych, „Kosmos” 2015, t. 64, nr 4, s. 563–578.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015, poz. 774)
 • Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wyd. Arkady, Warszawa 1984.
 • Wojnarowska A., Przestrzeń publiczna Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 25–44.
 • Wójcik M., Zróżnicowanie szaty informacyjnej miasta jako przejaw dysproporcji przestrzennych.
 • Studium przypadku wielkomiejskiego centrum Łodzi, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi, red. A. Suliborski, M. Wójcik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 187–207.
 • Zalesińska M., Zewnętrzna reklama LED – nowa technologia i nowe zagrożenia, „Polish Journal for Sustainable Development” 2017, t. 21, nr 2, s. 161–168.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3aee5157-671b-4db8-a5f9-1eaee4df1397
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.