PL EN


2017 | 3(101) | 81-88
Article title

Określanie trendu cenowego w praktyce rzeczoznawcy majątkowego – wyniki badania ankietowego

Content
Title variants
EN
Determining the Price Trend in a Valuer's Practice – the Survey Results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dostępne publikacje naukowe wskazują, że rynek nieruchomości charakteryzuje się fluktuacją cen transakcyjnych. Analiza stanu rynku może wskazywać na tendencje wzrostowe lub spadkowe. Dla potrzeb wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym w art. 153.1 ustawa o gospodarce nieruchomościami nakazuje uwzględniać zmiany poziomu cen nieruchomości podobnych ze względu na upływ czasu. Wykonując zatem analizę rynku nieruchomości podobnych w wycenie należy określić, w jakim stopniu ceny zmieniły się i dokonać ich aktualizacji na datę wyceny. Celem artykułu było przedstawienie praktyk w określaniu współczynnika zmian cen nieruchomości wśród rzeczoznawców majątkowych w Polsce, w szczególności pod względem znajomości i stopnia wykorzystania metod jego określania. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety wysłanej listownie do losowo wybranych 200 rzeczoznawców majątkowych w Polsce.
EN
Studies published to date show that the fluctuation of transaction prices is characteristic of the real estate market. In the long run market analysis can show upward or downward trends. For the purpose of a comparative approach to property valuation, the Real Estate Management Act requires that time changes in the price of similar property should be taken into account. An analysis of the market for comparable property should therefore determine how prices change from one period to another and make appropriate adjustments from the transaction date price to the valuation date price. The purpose of the article is to present the practices of the determination of price change factor followed by valuers in Poland, especially the degree to which they are known to valuers and applied. The survey was carried out in the form of a questionnaire mailed to 200 randomly selected valuers in Poland.
Year
Issue
Pages
81-88
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
References
 • Bank for International Settlements (2017). Pobrane z: www.bis.org/statistics/pp.htm. (27.06.2017)
 • Barembruch, A. (2014). Trend i jego graficzna prezentacja w procesie szacowania wartości nieruchomości w podejściu porównawczym. Zarządzanie i Finanse, (1), 5-18.
 • Cicharska, M., Reksa, Ł. (2008). Ryzyko w kredytowaniu hipotecznym. [w:] G. Główka (red.), Nieruchomość – kredyt – hipoteka. Warszawa: Poltext.
 • Cymerman, R., Cymerman, J., Jesiotr, M., Jesiotr, G. (2011). Szacowanie nieruchomości, Wyd. III poprawione i uzupełnione. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 • Daniłowicz, P., Sztabiński, F. (1992). Nowe spojrzenie na ankietę pocztową. Jak uzyskano 70% zwrotów. [w:] Z. Gostkowski (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Problemy humanizacji procesu badawczego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • De Leeuw, E. D., Hox, J. J., Van der Zouwen, J. (1989). Data quality in mail surveys as compared toface to face and telephone interviews: Ameta-analysis of the research literature. Kwantitatieve Methoden, 31, 123-146.
 • Dillman, D. A. (1978). Mail and telephone surveys: The total design method (Vol. 19). New York: Wiley.
 • Fanning, S. F. (2005). Market Analysis for Real Estate. Concepts and Applications in Valuation and Highest and Best Use. Chicago: Appraisal Institute.
 • Fanning, S. F., Pearson, T., Glisson, T. (1994). Market Analysis for Valuation Appraisals. Chicago: Appraisal Institute.
 • Frukacz, M., Popieluch, M., Preweda, E. (2011). Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu wprzypadku dużych baz danych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/2011, 213-226.
 • Główka, G. (2014). Teoretyczne aspekty bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 12(4/2014), 7-20.
 • Hopfer, A. (red.) (1995). Szacowanie nieruchomości, wydanie II zmienione. Warszawa: Twigger.
 • Jajuga, K. (2013). Znaczenie nieruchomości w zarządzaniu finansami osobistymi – analiza procesu inwestycyjnego. [w:] M. Bryx (red.), Rynek Nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast. Warszawa: CeDeWu.
 • Konowalczuk, J. (2014). Wycena nieruchomości do celów kredytowych. Warszawa: Poltext.
 • Kozłowski, A. (2014). Rola i wykorzystanie informacji spoza próby w badaniach ankietowych. Nieopublikowana rozprawa doktorska, Katedra Statystyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2008). Istota cykli rynków nieruchomości i tendencje ich zmian. [w:] E. Kucharska-Stasiak (red.), Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy. Warszawa: Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
 • Kujawski, E. (red.) (2001). Wprowadzenie do szacowania nieruchomości. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 • Siemińska, E. (2011). Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału. [w:] E. Siemińska (red.), Inwestowanie na rynku nieruchomości. Warszawa: Poltext.
 • Szreder, M. (2010). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.
 • Trojanek, R. (2008). Wahania cen na rynku mieszkaniowym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej wPoznaniu.
 • Trojanek, R. (2013). Badanie zmian cen na rynku mieszkaniowym. [w:] M. Bryx (red.), Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast. Warszawa: CeDeWu.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1774 zpóźn. zm.).
 • Żelazowski, K. (2007). Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian na polskim rynku mieszkaniowym. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15(1-2), 139-148.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b0853e4-4de2-4392-b050-d864b5253f4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.