PL EN


2019 | 2/2019 | 17-28
Article title

Social solidarity in pension insurance

Content
Title variants
PL
Solidarność społeczna w ubezpieczeniu emerytalnym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Principles of solidarity and social solidarism are characterised by separate personal scopes, sources of financing, instruments and the scale of the redistributi on and historically shaped degree of social acceptance necessary for their accomplishment. Solidarism promotes mutual assistance and charity. In contemporary times it is reflected in social protecti on and social assistance systems. It is based not on the fact of work (employment) but on civil and human rights. Solidarity in the pension insurance is not based on charity but on the rati onality of the replacement of individual precaution with a group precaution which finds its basis in the actuarial calculations. It is based on the joint responsibility and joint acti on of persons exposed to the same risks, who form the insurance community of risk. The fundamental paradigm of the system of the insurance solidarity is the redistributory function. The scope and the scale of the redistribution within pension insurance depends on the structure of the contributi on, the form of the organisation of the compensati on fund and the form of the benefit. The restriction of the redistribution weakens the realisation of the principle of the social solidarity within pension insurance.
PL
Zasady solidarności i solidaryzmu społecznego charakteryzują się odrębnymi zakresami podmiotowymi, źródłami finansowania, narzędziami i skalą redystrybucji oraz historycznie ukształtowanym stopniem akceptacji społecznej dla ich realizacji. Solidaryzm promuje wzajemną pomoc i dobroczynność. Współcześnie znajduje odzwierciedlenie w systemach zaopatrzenia społecznego i pomocy społecznej. Opiera się nie na fakcie pracy czy zatrudnienia, a na prawach obywatelskich i prawach człowieka. Solidarność w ubezpieczeniu emerytalnym nie bazuje na dobroczynności, ale na racjonalności zastąpienia przezorności indywidualnej przezornością grupową, co ma podstawy w matematyce aktuarialnej. Opiera się na współodpowiedzialności i współdziałaniu osób narażonych na takie same ryzyka, które tworzą ubezpieczeniową wspólnotę ryzyka. Podstawowym paradygmatem systemu solidarności ubezpieczeniowej jest funkcja redystrybucyjna. Zakres i skala redystrybucji w ubezpieczeniu emerytalnym zależy wówczas od konstrukcji składki, formy zorganizowania funduszu kompensacji oraz formuły świadczenia. Ograniczenie redystrybucji w obrębie wspólnoty ryzyka osłabia realizację zasady solidarności społecznej w ubezpieczeniu emerytalnym.
Year
Issue
Pages
17-28
Physical description
Dates
published
2019-10-17
Contributors
  • Uniwerytet Wrocławski
References
  • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2018.
  • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.
  • Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa 2011.
  • Rymsza M., Redystrybucja i więziotwórcza funkcja ubezpieczenia społecznego a ewolucja systemu emerytalnego w Polsce [in:] Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, ed. J. Hryniewicz, Warszawa 2011.
  • Słownik języka polskiego, Vol. 3, ed. M. Szymczak, Warszawa 1995.
  • Wielki słownik wyrazów obcych, ed. M. Bańko, Warszawa 2011.
  • Wybrane źródła i literatura do obowiązującego prawa fi nansowego, ed. L. Kurowski, Toruń 1949.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b0ce49b-d399-4a23-850e-64a24555eb5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.