PL EN


2016 | 4(98) | 51-56
Article title

The Vietnamese Real Estate Sector on the Eve of Changes - Real Estate Brokerage in Vietnam against the Polish Experiences

Content
Title variants
PL
Wietnamski sektor nieruchomości na progu przemian – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Wietnamie na tle polskich doświadczeń
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Changes occurring within the real estate sector in Vietnam resemble of the Polish real estate market in the 1990s. Both the legal constraints, and also the political and economic situation of the country constitute barriers to development for this sector and regarding the adoption of solutions verified in market economies. However, despite such significant obstacles, the real estate sector takes over Polish and foreign experiences regarding the regulation of the real estate brokerage and creation of the profession of a real estate agent. Many of the solutions proposed in Vietnam had not worked in relation to Poland and then underwent further changes. The Vietnamese system seems to walk the beaten path and does not propose the omission of subsequent stages of development regarding the real estate market professions. They are executed on an evolutionary basis. The aim of this article is to review the conditions for the functioning of real estate trade in Vietnam in the context of changes and to compare and attempt to assess the opportunities for the adoption of Polish solutions in the area of the profession of a real estate agent. A comparative analysis leading to the achievement of the set goal required literature studies, an analysis of legal provisions, and interviews with Vietnamese real estate agents acting primarily within the area of Hanoi, the capital city of Vietnam.
PL
Zmiany zachodzące w sektorze nieruchomości w Wietnamie przypominają polski rynek nieruchomości lat 90. ubiegłego wieku. Zarówno ograniczenia prawne jak i sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju stanowią bariery rozwoju tego sektora i adaptację rozwiązań sprawdzonych w gospodarkach rynkowych. Jednak mimo tak istotnych przeszkód wietnamski sektor nieruchomości przejmuje polskie i zagraniczne doświadczenia w regulowaniu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i tworzenia zwodu pośrednika. Wiele z proponowanych w Wietnamie rozwiązań nie sprawdziło się w Polsce i uległo kolejnym zmianom. System wietnamski zdaje się podążać utartą ścieżką i nie proponuje pominięcia kolejnych etapów rozwoju zawodów rynku nieruchomości. Realizuje je w trybie ewolucyjnym. Celem artykułu jest przegląd warunków funkcjonowania obrotu nieruchomościami w Wietnamie w kontekście przemian oraz porównanie i próba oceny możliwości zaadaptowania polskich rozwiązań w obszarze zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Analiza porównawcza prowadząca do realizacji postawionego celu wymagała studiów literaturowych, analizy przepisów prawa oraz wywiadów z wietnamskimi pośrednikami w obrocie nieruchomościami działającymi przede wszystkim na terenie i w okolicach Hanoi, stolicy Wietnamu.
Year
Issue
Pages
51-56
Physical description
Dates
published
2016-12-01
Contributors
author
 • University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Institute of Econometrics and Statistics, Department of Operations Research and Applied Mathematics in Economics, Poland, forys@wneiz.pl
 • National Economics University, Real Estate & Economic Resources Department, Hanoi, Vietnam, nmngoc@hus.edu.vn
References
 • Belniak S., Wierzchowski M., Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wydawnictwo MWSE, Tarnów 2005.
 • Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach, Europejski Instytut Nieruchomości oraz Krakowski Instytut Nieruchomości, Warszawa –Kraków 2008.
 • Foryś I. (Ed.) Obrót nieruchomościami, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 • Głuszak M., Praktyka ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle przepisów prawnych oraz standardów międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie” 2005, 687, 61-73.
 • Karpiński W., Obrót nieruchomościami – tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
 • Land Law, Act No 48/2010/QH12.
 • Law of Housing, Decree No 51/2009/ND-CP (and No 65/2014/QH13).
 • Nalepka A., Instytucjonalizacja gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, „Świat Nieruchomości”, 2008, 63(1), 8-12.
 • Nguyen M. N., Professional training of real estate agents in Vietnam, “City & Construction”, 2010.
 • Simon V., Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomościami, skuteczne negocjacje, właściwa komunikacja i standardy etyczne, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • The Act Adopted by the National Assembly entered into force on 1 July 2014 (45/2013/QH13).
 • The Act of 21st August 1997 on Real Estate Management (Journal of Laws 1997 no. 115 item 741, as amended).
 • World Bank, [access 02.11.2016], <http://www.tradingeconomics.com/vietnam/gdp>
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b120a5e-ee9b-48b5-8b72-2e4206685f05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.