PL EN


2018 | 1(17)2018 | 35-50
Article title

Gry językowe w tytułach książek religijnych (na wybranych przykładach)

Content
Title variants
EN
Puns in religious book titles (chosen examples)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy gier językowych występujących w tytułach publikacji religijnych. Na potrzeby artykułu publikacje książkowe i audiobooki traktuję jako towar, a ich tytuły – jako teksty reklamowe. Analiza formalna zebranego materiału badawczego wykazała, że podobnie jak w praktyce komunikacyjnej twórców reklam, tak i w praktyce autorów tytułów tekstów religijnych modne stały się gry z odbiorcą w potoczność. Do rodzajów strategii, którymi posługują się wspomniani autorzy, należą również: stosowanie frazeologizmów potocznych i ich modyfikacji, żart, kontrast, zaskakujące stopniowanie, używanie rozkaźnika w funkcji apelu, prośby, rady, antroponimy, nawiązania intertekstualne do wątków kulturowych z zakresu sztuki, literatury, filmu, odwołania do slangu, gra formą foniczną wyrazów.
EN
The article is about puns that are used in religious publications. For the sake of the article books and audio-books are treated as goods and their titles as advertising texts. The formal analysis of the collected research material proved that, similarly to the advertisement producers communication practice, puns have become a fashionable way of playing colloquially with the reader. Among the strategies used by the mentioned authors also are: a use of colloquial idioms and their modification, jokes, contrasts, amusing comparatives and superlatives, a use of imperative as a plea, requests, advices, anthroponomy, phonic puns and references to culture, art, literature, movie and slang.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • 1. Bąba S., Derywacja frazeologiczna jako jeden ze sposobów pomnażania frazeologii współczesnej polszczyzny, [w:] S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009, s. 181-192.
 • 2. Bąba S., Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. 1. Nominalizacja polskich zwrotów idiomatycznych przy użyciu formantów rzeczownikowych, [w:] S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009, s. 193-203.
 • 3. Bąba S., Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.
 • 4. Bralczyk J., Języka na sprzedaż, Warszawa-Bydgoszcz 2000.
 • 5. Fliciński P., Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski i M. Szczyszek, Poznań 2010, s. 21-32.
 • 6. Kamińska-Szmaj I., Slogan reklamowy – budowa składniowa, „Poradnik Językowy” 1996, z. 4, s. 13-22.
 • 7. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • 8. Lewicki A.M., Frazeologizmy w sloganach reklamowych, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995, s. 215-229.
 • 9. Lizak J., Nagłówek reklamy prasowej, „Język Polski” 2000, z. 3-4, s. 219-227.
 • 10. Lubaś W., Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003.
 • 11. Łuc I., Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, Katowice 2010.
 • 12. Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2009.
 • 13. Ogonowska A., Skowronek B., Język na nielegalu, czyli wpływ multimediów na komunikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań, [w:] Język@multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńki, Wrocław 2005, s. 297-309.
 • 14. Słownik polskich leksemów potocznych, t. 2, red. W. Lubaś, Kraków 2003.
 • 15. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN 2.0, red. S. Dubisz i E. Sobol, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b287457-9425-4727-9a50-90686d6b427f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.