PL EN


2013 | 2(28) | 87-98
Article title

„Zaklęty krąg sprzeczności”: Synteza społeczna i interes narodowy w Serbii (zarys problemu)„Zaklęty krąg sprzeczności”: Synteza społeczna i interes narodowy w Serbii (zarys problemu)

Authors
Title variants
EN
„Vicious Circle of Contradictions”: Social Synthesis and National Interest of Serbia (problem outline)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Serbia charakteryzuje się niestabilnością polityczną i państwową od początku swojej nowożytnej historii. Problemy z określeniem racjonalnego interesu narodowego, kwestie granic państwa, strategii rozwoju pokazują, że w tym kraju istnieją poważne problemy z utworzeniem syntezy społecznej rozumianej jako „wartość dodana” własnej historii – uczenie się na błędach i wyciąganie właściwych wniosków. Praca stanowi próbę pokazania, dlaczego serbskie elity pozostają nieskuteczne w tworzeniu funkcjonalnego systemu społecznego w dominującym kontekście społecznym (w tym racjonalnie pojętego interesu narodowego jako fundamentalnego warunku stabilności społecznej).
EN
Since the beginning of its modern history Serbia has been characterized by political and state instability. The issues regarding determination of a rational national interest, the questions of country's borders and development strategy show that the country has considerable problems to create a social synthesis understood as „positive value” of the country's history – learning from its own mistakes and drawing correct conclusions. The paper is an attempt to present the reasons for which the actions of Serbian elites remain ineffective in creating a functional social system in the dominating social context (including a reasonable national interest as a fundamental condition of social stability).
Year
Issue
Pages
87-98
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Babić M., Aporie tożsamości. Serbowie, Chorwaci i Unia Europejska, [w:] Problemy aksjologiczne w relacjach Unii Europejskiej z Bałkanami, F. Gołembski, M. Babić (red.), Warszawa 2012.
 • Bauman Z., Modernity, [w:] The Oxford Companion to Politics of the World, J. Krieger (red.), Oxford 2001.
 • Braudel F., Historia i trwanie, Warszawa 1971.
 • Cvetičanin N., Proces konstituisanja političke i društvene elite u srpskom društvu – problem diskontiuiteta i fluktuirajućeg legitimiteta, “Nacionalni Interes” 2010, vol. 9, No. 3.
 • Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, [w:] Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 2625 (XXV) z 24 października 1970 r. (aneks do rezolucji). http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/90/IMG/NR034890.pdf?OpenElement
 • Dimitrijević V., Pojam nacionalnog interesa i medjunarodni položaj Srbije, [w:] Nacionalni i drzavni interes moderne Srbije, D. Vujadinović, V. Goati (red.), FES, Beograd 2007.
 • Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa 2006.
 • Kuljić T., Knez Miloš, Nikola Pašić, Tito, „Jugoslovenski istorijski časopis” 1997, No. XXX.
 • Ljušić R., Knjiga o Načertaniju: Nacionalni i državni program Kneževine Srbije, Beograd BIGZ, 1993.
 • MacKenzie D., Ilija Garasanin: Balkan Bismarck, Boulder: East European Monographs 1985.
 • Manetović E., Nacertanije and Nationalism, “The Historical Review” 2006, vol. 3.
 • Międzynarodowego Paktu Gospodarczego, Społecznego i Kulturalnego, Dz.U. 1977, nr 38, poz. 169.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167.
 • Morgenthau H., Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York 1978.
 • Oakeshotta M., On Human Conduct, Oxford 1975.
 • Pełny tekst Načertanije w: Д. Страњаковић, Како је постало Гарашаниново "Начертаније", Споменик СКА, XCI, Београд 1939.
 • Pešić V., Nacionalizam nemoguće države, “Helsinška Povelja” 2006, nr 99–100.
 • Popper K., Nędza historycyzmu, Warszawa 1999.
 • Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa, Warszawa 1993.
 • Ramet S., The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation 1918–2005, Bloomington 2006.
 • Stančić N., Problem Načertanija Ilije Garašanina u našoj historiografiji, „Historijski zbornik” 1971, XXI–XXII;
 • Stone L., Fawtier S., Jane C., An open elite? England 1540–1880, Oxford 1986.
 • www.srbija.gov.rs
 • Дивјак C., Проблем идентитета; Kултурно, Eтничко, Hационално и Индивидуално, Службени Гласник, Београд 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b3e3264-49a0-43db-8404-d9b9e483c927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.