Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1-2 | 169-182

Article title

Tożsamość narodowa po tadżycku – odtwarzanie koncepcji narodu i jego historii w przestrzeni publicznej Republiki Tadżykistanu

Content

Title variants

EN
National Identity Tajik-Style — Reworking the Concept of the Nation and its History in the Public Arena of the Republic of Tajikistan

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article is focused on the constructing of national identity by the authorities of the Republic of Tajikistan by using such elements located in the public space of Tajik cities as monuments or billboards. Referring to certain values and historic symbols, they serve to build a specific vision of the Tajik nation and its history. For example, one of the key characters of national narration is the Iranian ruler Isma’il Samani (9th/10th century), today promoted as the “father” of the Tajik nation. Of course, some of these concepts appeared as early as the Soviet era or directly after the collapse of the USSR, but now they are of specific nature, connected with the social and political situation of the country. Using Manuel Castells’ terms, the analysed national identity may be referred to as legitimising – serving to consolidate the current power and domination.

Year

Issue

1-2

Pages

169-182

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Adamczewski Przemysław, Ekaterina Kuzavleva-Adamczewska, Świadomość historyczno-narodowa w środowisku studentów w Duszanbe, „Przegląd Orientalistyczny” 2014, nr 3–4, s. 171–187.
 • Akiner Shirin , Tajikistan: Disintegration or Reconciliation?, Royal Institute of International Affairs, London 2001.
 • Atkin Muriel, Tajik National Identity, „Iranian Studies” 1993, t. 26, nr 1/2, s. 151–158.
 • Babiński Grzegorz , Religia i tożsamość narodowa – zmieniające się relacje, w: Marian Kempny, Grażyna Woroniecka (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie, Nomos, Kraków 1999, s. 112–121.
 • Babiński Grzegorz, O etniczności i religii – uwagi metodologiczne, w: Irena Borowik, Henryk Hoffman (red.), Światopogląd: Między transcendencją a codziennością, Nomos, Kraków 2004, s. 263–275.
 • Banaszak-Karpińska Ewa, Kategoria tożsamości zbiorowej w socjologii, w: Irena Szlachcicowa (red.), Biografia a tożsamość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 153–194.
 • Bergne Paul, The Birth of Tajikistan: National Identit y and the Origins of the Republic, I.B. Tauris, London 2007.
 • Blakkisrud Helge, Nozimova Shahnoza, History Writing and Nation Building in Post-independence Tajikistan, „Nationalities Papers” 2010, t. 38, nr 2, s. 178 –179.
 • Bokszański Zbigniew, Stereotypy a kultura, Funna, Wrocław 2001.
 • Borowik Irena, Odbudowywanie pamięci: Przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie po upadku komunizmu, Nomos, Kraków 2000.
 • Borowik Irena, Tożsamość i religia w środkowo-wschodniej Europi e, „Religia ta socium” 2008, nr 2, s. 81–85.
 • Brubaker Rogers, Nationhood and the National Question in the Soviet Unio n and Post-Soviet Eurasia: An Institutionalist Account, „Theory and Society” 1994, nr 23, s. 47–78.
 • Castells Manuel, Siła tożsamości, przeł. Sebastian Szymański, PWN, Warszawa 2008.
 • Cerulo Karen A., Identity Construction: New Issues, New Directions, „Annual Revie w of Sociology” 23 (1997), s. 385–409.
 • Edensor Tim, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. Agata Sa dza, WUJ, Kraków 2004.
 • Gafurow Bobodżan, Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej: Prehistoria, Starożytność, Średniowiecze, przeł. Stefan Michalski, PIW, Warszawa 1978.
 • Gellner Ernest, Narody i nacjonalizm, przeł. Teresa Hołówka, PIW, Warszawa.
 • Giesen Bernhard, Intell ectuals and the German Nation: Collective Identity in an Axial Age, Cambridge University Press, Cambridge, New York 1998.
 • Hauziński Jerzy, Od podboju arabskiego do końca XV w., w: Anna Krasnowolska, Marek Jan Olbrycht (red.) , Historia Iranu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2010, s. 287–558.
 • Hobsbawm Eric J., Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, przeł. Mieczysław Godyń i Filip Godyń, w: Eric J. Hobs bawm, Terenc e Ranger (red.), Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008, s. 9–23.
 • Jahangiri Guissou, The Premises for the Construction of a Tajik National Identity, 1920–1930, w: Mohammad-Reza Djali li, Frederic Grare, Shirin Akiner (red.), Tajikistan: The Trials of Independence, Curzon, Surrey 1998, s. 14–41.
 • Jakubov Jusufshol, U źródeł organizacji państwowej Tadżyków, przeł. Tadeusz Bodio i in., w: Tadeusz Bodio (red.), Tadż ykistan: Historia – społeczeństwo – polityka, Elipsa, Warszawa 2002, s. 67–83.
 • Kellner-Heinkele Barbara, Landau Jacob M., Language Politics in Contemporary Central Asia: National and Ethnic Identity and the Sov iet Legacy, I.B. Tauris, London, New York 2012.
 • Kurczewska Joanna, Kanon kultury narodowej, w: Joanna Kurczewska (red.), Kultura narodowa i polityka, Oficyna Naukowa, Warszawa 200 0, s. 25–63.
 • Laruelle Marlene, The Return of the Aryan Myth: Tajikistan in Search of a Secularized National Ideology, „Nationalities Papers” 20 07, t. 35, nr 1, s. 51–70.
 • Marat Erica, National Ideology and Statebuilding in Kyrgyzstan and Tajikistan, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Washington, Stockholm 2008.
 • Masov Rahim, The History of a National Catastrophe, Iraj Bashiri (red. i przeł.), Bashiri Working Papers on Central Asia and Iran, The University of Minnesota 1996, 2013.
 • Niegmatow Nu gmon, Tadżiki. Istoriczeskij Tadżikistan. Sowriemiennyj Tadżikistan, Gissar 1992.
 • Olimow Karomatullo, Wahdati millī – dastowardi buzurgi ta’richiitodżik, „Achbori Akademijai Ilmhoi Dżumhurii Todżikiston” 2012, nr 3, s. 7–12.
 • Perry John, Tajik: I. The Ethnonym: Origins and Application, w: Ehsan Yarshater (red.), Encyclopaedia Iranica Online, 2009, http://www.iranicaonl ine.org/articles/tajik-i-the-ethnonym-originsand-application [28.03.2016].
 • Rachmonow Emomali, Tadżycy w zwierciadle historii, przeł. Tadeusz Bodio i in., w: Tadeusz Bodio (red.), Tadżykistan: Historia – społeczeństwo – polityka, Elipsa, Warszawa 2002, s. 55–66.
 • Rakowska-Harmstone Teresa, Russia and Nationalism in Central Asia: The Case of Tadzhikistan, Johns Hopkins Press, Baltimore 1970.
 • Rzehak Lutz, „Das tads chikische Phänomen“: Zum Verhältnis sprachlich und regional begründeterIdentitäten, „GeographischeRundschau” 2004, t. 56, nr 10, s . 66–70.
 • Składanek Bogdan, Historia Persji, t. I, Dialog, Warszawa 1999.
 • Usmonow Ibrohim, Dawronow Dawlat, Ta’richi matbuoti Todżik, Maorif, Duszanbe 1997.
 • Warmińska Kat arzyna, Przeszłość i historia w stosunkach międzyetnicznych, „Przegląd Polonijny” 2004, z. 3(133), s. 113–126.
 • Żelazny Walter, Etniczność. Konflikt – ład – sprawiedliwość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.
 • http://nbt.tj/tj/banknotes_coins/banknotes.php [28.03.2016].
 • http://whc.unesco.org/en/statesparties/tj [28.03.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3b4199af-bf7c-4565-8fba-9a5f2f7353de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.