PL EN


2016 | 47 | 405-414
Article title

System Clustering of Media Space in Ukraine: Economic and Social Analysis

Content
Title variants
PL
Klastry medialne w Ukrainie: analiza ekonomiczna i społeczna
RU
Кластеризация системы медиа-пространства в Украине: экономико-социальный анализ
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Intensive modernization of the global economy leads to the emergence of fundamentally new forms of economic growth. Clusters whose evolution over the past twenty years has been quite rapid are a conclusive evidence of this. At the beginning of the 21st century clusters evolved from the predominantly localized innovative industrial complexes to the global services systems, core product of which very often is information. Mediaclusters are a typical example of the new functions performed by clusters in the European economy, and their role can hardly be overes-timated under the conditions of the third industrial revolution. The identification of mediaclusters’ essence is an important task of the modern economic research, as it suggests the need to utilize classification and hierarchical approaches, as well as the estimation of the respective locali-zation effectiveness. The essential moment for the understanding of global clustering processes is the provision of competitive framework for the cooperation of media holdings, which together can form a cluster while maintaining the principles of collaboration and ensuring the minimization of production, commercialization and distribution of information product, the most important of which is the TV product, the total expenditure for its production is quite high. In the context of Ukraine clustering of the television space carries both numerous benefits (increasing competitive status, reduction of non-productive costs, optimization of the pavilion activity, increasing the level of depreciation for the operation of expensive equipment etc.) and risks (cognitive control over public opinion, the monopolization of the airtime, the elimination of small companies, whose share in the national broadcasting time does not exceed 1 %).
RU
Интенсивная модернизация мировой экономики приводит к появлению принципиально новых форм экономического роста. Неоспоримым доказательством этого является эволю-ция кластеров, которая наиболее значительной стала на протяжении двадцати последних лет. Уже к началу XXI века кластеры эволюционировали от преимущественно локализован-ных инновационных промышленных комплексов до глобальных систем услуг, основным продуктом которых очень часто являлась информация. Типичным примером новых функций в европейской экономике являются медиакластеры, роль которх в условиях третьей промышленной революции, трудно переоценить. Выявление сущности медиа-кластеров является важной задачей современных экономических исследований, т.е. ее решение пред-полагает необходимость использования классификации, иерархических подходов, а также оценку соответствующей эффективности локализации. Существенным моментом для понимания глобальных процессов кластеризации является формирование конкурентной основы для сотрудничества медиа-холдингов, которые вместе могут образовывать кластер, сохраняя при этом принципы сотрудничества и обеспе-чения минимизации производства, коммерциализации и распространения информационного продукта, наиболее важным из которых является телевизионный продукт. Совокупные расходы на его производство является довольно значительными. В контексте Украины кластеризация телевизионного пространства несет как многочисленные выгоды (повышение конкурентного статуса, сокращение непроизводительных расходов, оптимизацию ха-рактера деятельности, повышение амортизационных начислений для работы дорогостоящего оборудования и прочего), так и риски (когнитивной контроль над общественным мнением, монополизация эфирного времени, устранение мелких компаний, удельный вес которых в национальном вещании не превышает 1%).
Intensywna modernizacja gospodarki światowej prowadzi do powstania całkowicie nowych źródeł wzrostu gospodarczego i form produkcji. Przekonującym dowodem na to jest między innymi rosnące, w ciągu ostatnich dwudziestu lat, znaczenie klastrów. U progu XXI w. klastry ewoluowały od innowacyjnych dystryktów przemysłowych do globalnych systemów usługowych których głównym produktem jest bardzo często informacja. Typowym przykładem w gospodarce europejskiej są klastry medialne, które odgrywają znaczącą rolę w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej. Ukazanie istoty ich działalności wymaga wykorzystania m.in. metod klasyfikacji hierarchicznej czy też oceny efektywności określonej lokalizacji. Zasadniczą kwestią dla zrozumienia procesów tworzenia klastrów o charakterze globalnym jest stworzenie konkurencyjnych ram dla współdziałania holdingów medialnych mogących tworzyć klaster, przy jednoczesnym zachowaniu zasad współpracy oraz zapewnieniu minimalizacji kosztów produkcji, obrotu i dystrybucji produktami informacyjnymi, wśród których najważniejsza jest telewizja (jej łączne koszty produkcji są bardzo wysokie). Tworzenie klastrów medialnych w obszarze działalności telewizyjnej na Ukrainie przynosi zarówno wiele korzyści (zwiększenie konkurencyjności, redukcja kosztów, optymalizacja charakteru działalności), jak i zagrożeń (kontrolowanie opinii publicznej, monopolizacja czasu antenowego, eliminowanie małych firmy, których udział w krajowym rynku telewizyjnym nie przekracza 1%).
Year
Volume
47
Pages
405-414
Physical description
Contributors
 • European Integration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine, no.dsgn@gmail.com.
References
 • Castells M., 2010, The Rise of the Network Society, Wiley-Blackwell. http:/dx.doi. org/10.1002/9781444319514.
 • Cluster policy in Europe, 2008, A brief summary of cluster policies in 31 European countries, “Europe Innova Cluster Mapping Project”, Oxford Research AS.
 • Felgenhauer T., 2013, Strategic Regionalization and the Media: Examples from Germany's Regional Public Broadcasts, “Regional Studies”, 47 (8), http:/dx.doi.org/10. 1080/00343404.2012.658035.
 • Florida R., 2003, Cities and the Creative Class, City & Community, New York. Karlsson Ch.,
 • Picard R.G., 2011, Media Clusters and Media Cluster Policies, “CESIS Electronic Working Paper Series”,
 • March. Harrison B., 1992, Industrial Districts: Old Wine in New Bottles?, “Regional Studies”, 26 (5), http:/dx.doi.org/10.1080/00343409212331347121.
 • Hickman P., Wells P., 2013, Place branding, rural regeneration and the role of television: the case of the Village SOS programme in the UK, “Regional Studies”, 92 (4), http:/dx.doi.org/10.1080/13673882.2013.10815614.
 • Mason A., Porter M., Jukka-Pekka O., Mucha P., 2009, Communities in Networks, “Notices of the American Mathematical Society”, 56 (9).
 • Nachum L., Keeble D., 2000, Foreign and Indigenous Firms in the Media cluster of Central London, “ESRC Center for Business Research, University of Cambridge Working Paper”,154.
 • Picard R., 2008, Media Clusters: Local Agglomeration in an Industry Developing Network Virtual Clusters, “Working paper series”, 3.
 • Porter M., 1998, The Adam Smith address: location, clusters, and the ‘new’ microeconomics of competition, “Business Economics Publisher: The National Association for Business Economists”, 33 (1).
 • Rogers M., 2003, Diffusion of innovations, Free Press, New York.
 • Sabel C., 1992, Studied Trust: Building New Forms of Cooperation in a Volatile Economy. In Frank Pyke and Werner Sengenberger, “Industrial Districts and Local Economic Regeneration”, Geneva: International Institute for Labour Studies http:/dx.doi.org/10.1177/001872679304600907.
 • Siebert H., 2006, Locational Competition: A Neglected Paradigm in the International Division of Labour, “The World Economy”, 29 (2) http:/dx.doi.org/10.4324/ NOE0415271844.ch14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b41e209-bcb6-4e70-9658-2e0f62727901
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.