PL EN


2016 | 12. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych | 274-281
Article title

Wykorzystanie podstawowych funkcji Internetu w przyciąganiu gości przez gestorów polskich schronisk górskich

Authors
Content
Title variants
EN
The Use of Basic Internet Functions in Attracting Visitors by Operators of Polish Mountain Huts
Conference
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prowadzenie schroniska górskiego jest specyficzną formą przedsiębiorczości, co przejawia się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest relatywna trudność w wykorzystaniu nowych środków komunikacji z potencjalnymi klientami. Obiekty te w Polsce, często podupadłe w okresie przemian ustrojowych, obecnie zmuszone są do definiowania na nowo swojej roli na rynku turystycznym, a także aktywnego poszukiwania nowych segmentów gości. Celem badań jest ocena stopnia wykorzystania Internetu w komunikacji z potencjalnymi klientami przez gestorów polskich schronisk górskich. Dla realizacji celu analizie poddano strony internetowe wszystkich polskich schronisk górskich, a także rozesłano ankiety do gestorów schronisk oraz przeprowadzono badania techniką mystery shopping, wysyłając wiadomości e-mail na adresy podane na przeanalizowanych witrynach. Wyniki badań pokazują, że gestorzy polskich schronisk próbują wykorzystać Internet w swoich działaniach promocyjnych, jednak są to jeszcze działania nieskoordynowane, mocno przypadkowe i stosunkowo rzadkie. Wprawdzie niemal wszystkie polskie schroniska mają swoje witryny internetowe, jednak problemem pozostaje brak wersji obcojęzycznych. Gestorzy nie przykładają też istotnej wagi do działań promocyjnych z wykorzystaniem Internetu, a przesyłanie zwrotnych informacji dotyczących rezerwacji i pytań otrzymywanych drogą internetową okazuje się znacznie poniżej oczekiwań
EN
Operating a mountain hut is a specific form of entrepreneurship, which is visible in plenty of issues. One is a relative difficulty with the use of new communication channels with customers. Mountain huts in Poland, often dilapidated during system changes, nowadays are forced to redefine their role on the tourism market, and to actively search for new segments of visitors. The aim of the paper is evaluation of the degree of the use of Internet in communication with potential customers by the operators of Polish mountain huts. To realize this aim, the analysis of web-pages of all Polish huts was conducted, and the questionnaires were sent to huts’ operators, as well as research with mystery shopping method was applied, which was done by sending e-mail messages to addresses presented in analyzed web-pages. The results convince that Polish mountain huts’ operators are trying to use Internet in their promotional actions, still these are chaotic, accidental and also rare actions. Almost all huts posses their web-pages, but the problem is connected with lack of foreign languages versions. Operators do not treat Internet promotion very seriously and the response rate turned out to be much lower than expected.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych
References
 • Duglio, S., Beltramo, R. (2014). Quality assessment in the Italian mountain huts. European Journal of Tourism Research, 8, 115–142.
 • Foris, D., Nicolau, C., Foris, T., Grecu, V. (2015). Qualitative marketing research to improve mountain shelter product development for Romanian mountain tourism. International Journal of Economic Practices and Theories, 4(5), 690–700.
 • Herman, K., Szromek A.R., Naramski, M. (2014). Sprawność wykorzystania narzędzi komunikacji e-mailowej w sprzedaży produktu turystycznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie, 8, 299–311.
 • Hudson S., Snaith J., Miller G., Hudson P. (2001). Distribution channels in travel: Using mystery shoppers to understand the influence of travel agency recommendations. Journal of Travel Research, 40(2), 148–154.
 • Kosmaczewska J. (2011). Wykorzystanie techniki e-mail mystery shopping w ocenie zarządzania jakością informacji turystycznej na przykładzie stowarzyszeń agroturystycznych, W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie, Wrocław: UE Wrocław, 261–269.
 • Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Raport z badań mystery shopping w placówkach Informacji Turystycznej. (2013). Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
 • Rzemieniak, M., Tokarz, E. (2011). Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej, Lublin: Politechnika Lubelska.
 • Sorys, P. (2011). Możliwości przyciągania turystów z krajów sąsiednich do przygranicznych schronisk górskich. Praca magisterska napisana pod opieką M. Żemły. GWSH, Katowice.
 • Szczechowicz, B. (2006). Funkcjonowanie schronisk turystycznych jako przedsięwzięć komercyjnych. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Jelenia Góra: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 134–142.
 • Szczechowicz, B. (2014). Poziom i zróżnicowanie cen usług noclegowych oferowanych przez schroniska górskie na terenie Karpat Polskich, Słowackich i Czeskich. W: J. Kantyka (red.), Wellness jako forma kultury fizycznej i turystyki – aspekty zdrowotne i ekonomiczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
 • Szromek, A.R., Pytel S. (2014). Sprawność obsługi internetowej polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie, 71, 271–280.
 • Zarzycki, P., Stosik, A., Grobelny, J. (2006). Specyfika funkcjonowania schronisk górskich w świetle zmian otoczenia gospodarczego i dynamiki rozwoju sektora turystyki w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1141, 303–309.
 • Żemła, M. (2014). Foreign tourists on hiking trails in polish mountains, Geomatics, Landmanagement and Landscape, 1, 95–106.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b4d99c2-be7a-410e-b824-c2b4c1eb1f77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.