PL EN


2018 | 2018 | 167-190
Article title

Ze Szwecji do Polski. Dary Henryka Bukowskiego w bibliotekach krakowskich

Content
Title variants
EN
From Sweden to Cracow. Henryk Bukowski’s gifts in libraries of Cracow
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the participants of the 1863 uprising, Henryk Bukowski, who later emigrated and settled down in Sweden, was well-known not only to the Polish expatriate community as a great antiquarian. H. Bukowski is also famous for his great work for the foundation, patronizing and donating the Polish National Museum in Rapperswil, which was not his sole activity. Being a great bibliophile, on every possible occasion he presented many valuable books to different libraries and other institutions in exile and in the country as well. It is known that in the years 1887-1890 The Academy of Science in Cracow received a collection of approximately six hundred books, accompanied by a catalogue prepared by Bukowski himself. It is worth mentioning that the Jagiellonian Library was given several dozen books, important for the Polish culture, and several hundred brochures. Also, the National Museum in Cracow has a big collection of artefacts given by the collector from Sweden. None of those collections have been explored before. The article is based on the correspondence between Bukowski and the directors of all three institutions in Cracow donated by the Swedish antiquarian .
Contributors
References
 • Baran W., Henryk Bukowski. Wielki bibliofil polski, Warszawa-Kraków 1926.
 • Bender R., Ignacy Polkowski (1833-1888), [w:] Polski słownik biograficzny. T. 27: Pniowski Jan, Potocki Ignacy, Wrocław 1983, s. 322-324.
 • Beniowski M.A., Lefnadslopp och Resor, af honom sielf beskrefne, Stockholm 1791.
 • Benzelstierna Engeström W., Henryk Bukowski (wspomnienie pośmiertne), Poznań 1900.
 • Berbelicki W., Dary dla Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1868-1904, Kraków 1959.
 • Bojarska I., Adrian Baraniecki (1828-1891), [w:] Polski słownik biograficzny. T. 1: Abakanowicz Abdank Bruno, Beynart Wojciech, Kraków 1935, s.270-271.
 • Brzeski J.W., Środowisko Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1775-1939. Słownik biograficzny, Kraków 2014.
 • [Bukowski H.], Katalog rzadkich druków polskich ze zbiorów H. B. w Sztokholmie. Oddruk z katalogu ogólnego od Nr 1501 do 1895, w 22 egzemplarzach, Stockholm 1887.
 • Catalogus librorum quos ex urbe holmia Academiae Litterarum Cracoviensi dono misit Illm. D.H. Bukowski, Kraków 1889; [online] http://149.156.51.45/aktualnosci/183-kolekcja-henryka-bukowskiego-katalog [dostęp 19.10.2018].
 • Ciesielski Z., Przypomnienie Henryka Bukowskiego, [w:] Zbliżenia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych w XIX i XX wieku, Gdańsk 1972, s. 236-240.
 • Czapla J., Inkunabuły szwedzkie w zbiorach biblioteki PAU i PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2014, t. 59, s. 407-412.
 • Estreicher K., Bibliografia polska. Cz. 3, t. 20, Kraków 1936.
 • Estreicher K., Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku, opr. i wstęp J. Brzeski, Kraków 2012.
 • Estreicher K., O Rapperswylu. Głos drugi i ostatni, Kraków 1883.
 • Folejewski Z., Henryk Bukowski, „Svio-Polonica” 1944-1945, nr 6-7, s. 62-65.
 • Förteckning öfver del uti Riddarholmskyrkan, förvarade,under framfarna svenska konungars regeringar eröfrade Fanor, Standarer m. fl. Segerbyten samt andra troféer, hvilka befinnas å åtskilliga ställen hörande under Kungl. Landt- och Sjöförsvarsdepart öfverinseende departementens öfverinseende, m.m. På Hns Majt Konungens Nådiga befallning, upprättad och ordnad af F.W. Ekstrom, Stockholm 1875.
 • Gierszyński H., H. Bukowski. Wspomnienie pośmiertne z portretem, Paryż 1900.
 • Hapanowicz P., Działalność Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie i jego likwidacja w latach 1949-1950, „Zarządzanie w Kulturze” 2007, t. 8, s. 42-62.
 • Haykowski M., Henryk Bukowski. Namnet lever kvar, Stockholm 1990.
 • Hulewicz J., Związki Estreichera z Akademią Umiejętności, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908). Studia i rozprawy, Kraków 1964, s. 281-327.
 • Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej. T. 1-3, pod red. M. Malickiego i E. Zwinogrodzkiej, Kraków 1992-1995.
 • Klemming G.E., Birgitta-Literatur. Bibliografi, Stockholm 1883.
 • Korzon T., Nekrologia. Henryk Bukowski, „Kwartalnik Historyczny” 1900, R. 14, s. 367-374.
 • Lewak A., Bukowski Henryk (1839-1900), [w:] Polski słownik biograficzny. T. 3: Brożek Jan, Chwalczewski Franciszek, Kraków 1937, s. 120-121.
 • Miłkowski A., Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900, wstęp i oprac. D. Ossowska, Olsztyn 2001.
 • Mroziewicz K., «Regum Poloniae Icones» Tomasza Tretera ze zbiorów Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie i szwedzkie wątki w listach serii, „Folia Historiae Artium. Seria Nowa” 2017, t. 15, s. 25-34.
 • „Muzeum Narodowe. Sprawozdanie Zarządu za Rok 1889”, Kraków 1890.
 • Nieciowa E.H., Stanisław Windakiewicz jako bibliotekarz, „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie” 1968, R.14, s. 125-142.
 • Nordisk familijebok, [online] http://runeberg.org/nfbj/0678.html [dostęp 19.10.2018].
 • Polski słownik biograficzny. T. 7: Firlej Jan - Girdwoyń Kazimierz, Warszawa 1948-1958.
 • Przybyszewski S., Moi współcześni, Warszawa 1959.
 • Skarżyński T., Związki Stanisława Estreichera z Akademią Umiejętności i Polską Akademią Umiejętności (w świetle jej akt), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2015, nr 2, s. 39-55.
 • Słownik pracowników książki polskiej, pod. red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972.
 • „Sprawozdanie z Zarządu Muzeum Narodowego w Rapperswylu za Rok [1892]”, 1893, R. 22.
 • „Sprawozdanie z Zarządu Muzeum Narodowego w Rapperswylu za Rok [1900]” 1901, R. 31.
 • Stankiewicz W., Listy Henryka Bukowskiego do rodziny Gierszyńskich. Źródło do dziejów Muzeum Polskiego w Rapperswilu. [Cz. 1], Warszawa 1971.
 • Szyndler B., Bibliotekarska służba Stefana Żeromskiego, Wrocław 1977.
 • Śladkowski W., Wysepka polska we Francji. U Marii i Henryka Gierszyńskich w Ouarville. 1878-1930, Lublin 2005.
 • Świderska A., Henryk Bukowski, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, pod. red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972, s. 99-100.
 • Wielgut-Walczak J., Biblioteka Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie (1868-1950). Zarys dziejów, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis”, f. 39, „Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV” 2006, s. 67-76.
 • Więckowska H., Ksawery Bronikowski (1783-1834), [w:] Polski słownik biograficzny. T. 2: Beyzym Jan, Brownsford Maria, Kraków 1936, s. 468-470 .
 • Zajewski W, Roman Sołtyk (1790-1843), [w:] Polski słownik biograficzny. T. 40: Soczyński Karol, Sowiński Ignacy, Warszawa-Kraków 2000-2001, , s. 420-424.
 • Ziembicki W., Władysław Bylicki (1846-1931), [w:]. Polski słownik biograficzny. T. 3: Brożek Jan, Chwalczewski Franciszek, Kraków 1937, s. 170.
 • Żeromski S., Henryk Bukowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nr 12, s. 226-227.
 • Żeromski S., Listy do Henryka Bukowskiego, oprac. wstęp, koment. W. Wasilewska, Warszawa 1975.
 • Żeromski S, Ludzie bezdomni, T. 1-2, Warszawa 1958.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b5a3e74-381d-40be-969a-84c752a6f47d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.