PL EN


2018 | 4(74) | 26-47
Article title

Czy polski burmistrz jest (zbyt) silny? Pozycja burmistrza w poziomych relacjach władzy – perspektywa europejska

Content
Title variants
EN
Is the Polish mayor (too) strong? The role of the mayor in horizontal power relationships – a European perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienie zróżnicowania pozycji politycznej burmistrza w państwach europejskich i implikacji, jakie niesie rola burmistrza w poziomych relacjach władzy dla funkcjonowania lokalnych scen samorządowych. W pierwszej części odnosimy się do pomiaru pozycji burmistrza uwzględniającego odmienne uwarunkowania instytucjonalne – m.in. sposób wyboru, zakres kompetencji względem organu uchwałodawczego czy łatwość odwołania przed upływem kadencji. W dalszej kolejności wskazujemy, jak ów odmienny kontekst pozycji politycznej burmistrzów przekłada się na kilka wybranych aspektów ich aktywności, m.in. skłonność do formalnego afiliowania w szeregach partii politycznej, percepcję własnej autonomii w codziennym zarządzaniu gminą przez samych burmistrzów oraz możliwość wieloletniego trwania na stanowisku.
EN
The article discusses the differences in the mayors’ political strength in European countries and the implications of their role in horizontal power relationships for the operation of the local government scene. First, it shows how the role of the mayor is measured, taking into account various institutional settings such as the election system, the scope of competences vis-à-vis the legislative body and possibilities of recall before the end of the term of office. Second, it demonstrates how such dissimilar contexts of the mayor’s political strength impact on several selected aspects of their activity, including the propensity to be formally affiliated with a political party, perception of the mayor’s autonomy in their day-to-day management of the municipality and the possibilities to keep the mandate for several terms in a row.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, pswian@uw.edu.pl
References
 • Bäck H., Heinelt H., Magnier A., 2006, The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Barber B., 2013, If Mayors Ruled The World: Dysfunctional Nations, Rising Cities, Yale: Yale University Press.
 • Berg R., Rao N., 2005, Transforming Local Political Leadership, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Besley T., Case A., 1995, „Does electoral acountability affect economic choices? Evidence from gubernatorial term limits”, Quarterly Journal of Economics, t. 110, nr 3, s. 769–798.
 • Copus C., 2004, Directly elected mayors: A tonic for local governance or old wine into new bottles?, Local Government Studies, t. 30, nr 4, s. 576–588.
 • Copus C., Iglesias A., Hacek M. Lidstrom A., 2016, „Have mayors will travel: Trends and developments in the direct election of the mayor: A five-nation study”, w: S. Kuhlmann, G. Bouckaert (red.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis, London: Palgrave Macmillan.
 • Egner B., Gendźwiłł A., Swianiewicz P., Pleschberger W., 2018, „Mayors and political parties”, w: H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, H. Reynaert (red.), Political Leaders and Changing Local Democracy. The European Mayor, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Flis J., 2011, „Partie polityczne w wyborach prezydentów miast”, Studia Politologiczne, t. 20, s. 139–159.
 • Gendźwiłł A., Swianiewicz P., 2017a, „Breeding-ground for local non-partisanship, bonus for incumbents Directly elected mayors in Poland”, w: D. Sweeting (red.), Directly Elected Mayors in Urban Governance: Impact and Practice, Bristol: Policy Press University of Bristol.
 • Gendźwiłł A., Swianiewicz P., 2017b, Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie?, Warszawa: Raport dla Fundacji Batorego.
 • Heinelt H., Hlepas N., 2006, „Typologies of local government systems”, w: H. Bäck, H. Heinelt, A. Magnier (red.), The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Heinelt H., Hlepas N., Kuhlmann S., Swianiewicz P., 2018a, „Local government systems: Grasping the institutional environment of mayors”, w: H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, H. Reynaert, Political Leaders and Changing Local Democracy. The European Mayor, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Heinelt H., Magnier A., Cabria M., Reynaert H. (red.), 2018b, Political Leaders and Changing Local Democracy. The European Mayor, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Hoffmann-Martinot V., 2003, „The French Republic: One yet divisible?”, w: N. Kersting, A. Vetter (red.), Reforming Local Government in Europe: Closing the Gap Between Democracy and Efficiency, Opladen: Leske + Budrich.
 • Kjær U., 2007, „The decreasing number of candidates at Danish local elections: Local democracy in crisis?”, Local Government Studies, t. 33, nr 2, s. 195–213.
 • Koprić I., 2009, „Directly elected mayors on the territory of the former Yugolavia: Between authoritiarian local political top bossess and citizen-oriented managers”, w: H. Raynaert, K. Stevyers, P. Delwit, J.B. Pilet (red.), Town Chief, Ciy Boss of Loco President? Comparing a Strengthened Local Political Leadership Across Europe, Brugge: Vanden Broele and Nomos.
 • Krukowska J., 2010, „Stabilność przywództwa w samorządach europejskich”, Samorząd Terytorialny – edycja pokonkursowa 2010.
 • Krukowska J., 2018, „Staż burmistrza na stanowisku a jego poglądy na zarządzanie gminą”, Samorząd Terytorialny, nr 7–8.
 • Larsen H., 2002, „Directly elected mayors: Democratic renewal or constitutional confusion?”, w: J. Caulfield, H. Larsen (red.), Local Government at the Millenium, Opladen: Leske + Budrich.
 • Magre J., Bertrana X., 2007, „Exploring the limits of institutional change: The direct election of mayors in Western Europe”, Local Government Studies, t. 33, nr 2, s. 181–194.
 • Marcou G., Wollmann H., 2008, „Europe”, w: G. Marcou (red.), Decentralization and Local Democracy on the World: First Global Report by United Cities and Local Governments, Barcelona: The World Bank and UCLG.
 • Mouritzen P.E., Svara J.H., 2002, Leadership at the Apex. Politicians and Administrators in Western Local Governments, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania: raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, 2013, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Newton K., 1982, „Is small really so beautiful? Is big really so ugly? Size, effectiveness and democracy in local government”, Political Studies, t. 30, nr 2, s. 190–206.
 • Nogare C., Hessami Z., 2017, „Term limits for mayors and fiscal policy: Evidence from Italian municipalities”, Regional Science and Urban Economics, t. 64, nr C, s. 1–11.
 • Page E.C., Goldsmith M., 1987, Central-local Relations in Europe, London: Sage.
 • Przyborowski K., 2013, Bezkonkurencyjni liderzy lokalni – stan i uwarunkowania rozwoju zjawiska bezalternatywnych wyborów w polskich samorządach gminnych, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska.
 • Putnam R., 1976, The Comparative Study of Political Elites, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Rallings C., Thrasher M., 1999, „An audit of local democracy in Britain: The evidence from local elections”, Parliamentary Affairs, t. 52, nr 1, s. 58–76.
 • Sweeting D., 2017, Directly Elected Mayors in Urban Governance: Impacts and Practice, Bristol: Policy Press.
 • Swianiewicz P., Klimska U., 2003, „Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 15–40.
 • Sześciło D., 2016, Polski samorządów na tle europejskim. Mocne i słabe strony, najważniejsze wyzwania, raport na zlecenie Fundacji im. S. Batorego, www.batory.org.pl (dostęp: 12.10.2018).
 • Tarasek M., 2016, „Wprowadzenie ograniczenia kadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta miasta w pracach polskiego Parlamentu”, Polityka i Społeczeństwo, t. 2, nr 14, s. 83–95.
 • Wollmann H., 2008, „Reforming local leadership and local democracy: The cases of England, Sweden, Germany and France in comparative perspective”, Local Government Studies, t. 38, nr 1, s. 279–298.
 • Zuchowicz K., 2015, „Bójcie się wójtowie i burmistrzowie! Nie będziecie już rządzić po 20, 30 lat. PiS wam na to nie pozwoli”, serwis www.natemat.pl, http://natemat.pl/164697,bojcie-sie-wojtowie-i-burmistrzowie-nie-bedziecie-juz-rzadzic-po-20-30-lat-pis-wam-na-to-nie-pozwoli (dostęp: 24.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b6864fa-0f36-4e84-8c7d-76b8b1284578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.