PL EN


2011 | 87: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury | 117-140
Article title

Wskaźniki wyprzedzające dla rynku pracy

Authors
Title variants
EN
Leading indicators for labour market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prognozowanie zmian na rynku pracy jest ważnym problemem polityki gospodarczej. W literaturze mało miejsca poświęca się jednak przewidywanie punktów zwrotnych wahań koniunkturalnych, jakim podlega rynek pracy. Jeszcze rzadziej dokonuje się bardziej szczegółowej klasyfikacji zmiennych rynku pracy pod względem wyprzedzeń i opóźnień oraz konstrukcji wskaźników wyprzedzających dla rynku pracy, stosunkowo popularnych w przypadku ogólnej aktywności gospodarki. Celem artykułu było wyodrębnienie zmiennych o charakterze wyprzedzającym ze statystyk rynku pracy i analiza ich właściwości w stosunku do przyjętej zmiennej równoległej rynku pracy. W analizach wykorzystano wybrane zmienne z polskiej statystyki: GUS, urzędów pracy oraz badań własnych. W artykule dokonano również przeglądu doświadczeń światowych w zakresie wskaźników wyprzedzających dla rynku pracy. Poza wyodrębnieniem zmiennych o charakterze wyprzedzającym wykonane analizy pozwoliły na empiryczną weryfikację reakcji polskiego rynku pracy na wstrząsy powodujące powstanie wahań koniunktury (ustalenie sekwencji pojawiania się wahań koniunktury na rynku pracy) oraz wskazanie obszarów rynku pracy najszybciej na nie reagujących (rozłożenia w czasie procesu dostosowań rynku pracy). Analizie zostały poddane cykle klasyczne oraz wzrostowe, cykle poziomów oraz odchyleń wyodrębnione za pomocą wybranych filtrów liniowych. Dokonano analizy korelacji wzajemnych pomiędzy zmiennymi wyprzedzającymi a zmienną równoległą rynku pracy oraz punktów zwrotnych cykli badanych zmiennych.
EN
Forecasting changes on labour market is one of key problems of economic policy. Relatively few authors consider analyzing business cycle turning points occurring on labour market, though. It is even less common to classify labour market variables in terms of leading or lagging properties and construct leading indicator for labour market, so popular in the analyses of overall economic activity. The objective of the paper was to choose leading variables for the labour market out of labour market statistics and show their properties in comparison to chosen labour market coincident indicator. Common Polish labour market data from CSO, labour offices and own research were analyzed. Known leading indicators for other than Polish labour markets were also reviewed. The analyzes not only enabled to choose leading variables for the labour market, but also to empirically verified the reaction of Polish labour market on shocks causing business cycle fluctuations (determined the sequence of spreading of cyclical fluctuations throughout the labour market) and pointed the areas of labour market with fastest reaction on the cyclical fluctuations (showed the distribution of labour market adjustments in time). Classical and growth cycles were analyzed, from the point of view of step and deviation cycles filtered with use of chosen linear filters. Turning points analysis and cross-correlation analysis between leading and coincident indicator for labour market were also done.
Contributors
author
References
 • Banerji A., Dua P., Miller S.M. (2003), Performance Evaluation of the New Connecticut Leading Employment Index Using Lead Profiles and BVAR Models, Centre for Development Economics Working Paper No. 114, February.
 • Bry. G., Boschan C. (1971), Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs, National Bureau of Economic Research, New York.
 • Burns A.F., Mitchell W.C. (1946), Measuring Business Cycles, NBER, New York.
 • Christiano L., Fitzgerald T.J. (2003), The Band Pass Filter, “International Economic Review”, no. 44.
 • Claus E., and Claus I. (2002), How many jobs? A leading indicator model of New Zealand employment, New Zealand Treasury Working Paper 02/13.
 • Drozdowicz-Bieć M. (2003), Composite Leading Indexes for Polish Economy, Bureau for Investments and Economic Cycles LLC., Warsaw, September.
 • Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2006), Barometr Ofert Pracy a rynek pracy w Polsce, [w:] Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. M. Mocek, Wyd. AE, Poznań.
 • Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. (2008), Using Survey Data for Labor Market Leading Index, [w:] Survey Data in Economic Research, red. J. Klimkowska, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Gaggermeier C. (2004), Searching Leading Indicators for Employment in Germany: Some Simple Regression Models, Paper on the Conference: Econometrics of Labour Demand, Mons, Belgium, October.
 • Moore G.H. (1981), A New Leading Index of Employment and Unemployment, “Monthly Labor Review”, U.S. Bureau of Labor Statistics, June.
 • Moore G.H. (1982), How Much Inflation Depends on How You Measure It, “Inflation Watch”, May/June.
 • Moore G.H. (1983), Using a Leading Employment Index to Forecast Unemployment in 1983, „Monthly Labor Review”, U.S. Bureau of Labor Statistics, May.
 • Pater R. (2006), Analiza przebiegu i wskazań wskaźnika rynku pracy, [w:] Wskaźniki wyprzedzające, red. M. Drozdowicz-Bieć, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Pater R. (2009), Wybrane właściwości cykliczne rynku pracy, [w:] Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, red. J. Garczarczyk, CeDeWu, Warszawa.
 • Pater R. (2011), Cykle koniunkturalne na polskim rynku pracy i ich zakłócenia, praca doktorska, SGH, Warszawa.
 • Pater R., Wargacki M. (2008), Specyfika cyklicznych wahań rynku pracy województwa podkarpackiego na podstawie badań testu koniunktury, [w:] Koniunktura gospodarcza – 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, red. E. Adamowicz, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Peeters A. (1998), Interim Employment and a Leading Indicator for the Belgian Labour Market, “Center for Economic Studies Katholieke Universiteit Leuven Discussion Paper”, no. 23, August.
 • Skrzypczyński P. (2008), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro, „Materiały i Studia, NBP” nr 227.
 • The Conference Board (2001), Business Cycle Indicators Handbook, New York.
 • Zarnowitz V., Drozdowicz-Bieć M. (2000), The Coincident and Leading Indexes for Poland after Two
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b9a111f-030f-4208-b145-ecd62689cfe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.