PL EN


2014 | 2 | 175-187
Article title

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY

Content
Title variants
EN
PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE ELDERLY IN TODAY'S LABOUR MARKET
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Istnieje duża różnorodność zjawisk mających wpływ na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, a co za tym idzie na aktywność zawodową pracowników. Jedno z największych wyzwań dotyczących rynku pracy wiąże się ze zmianami demograficznymi. Należałoby w tym kontekście zwrócić szczególną uwagę na nasilający się od wielu lat proces starzenia się społeczeństw. Pomimo iż na polskim rynku pracy obserwuje się po stronie popytu niechęć do zatrudniania osób starszych, to coraz częściej pojawiają się działania, projekty oraz inicjatywy, które mają na celu zachęcanie i promowanie aktywności zawodowej tych osób. Jednakże mobilizacja potencjału starszych pracowników, która może stanowić strategiczne rozwiązanie dla problemu kurczących się zasobów siły roboczej, wymaga poprawy warunków pracy i ich przystosowania do stanu zdrowia i potrzeb tej populacji, a także lepszego dostępu do szkoleń i edukacji całożyciowej oraz diagnostyki systemu świadczeń i systemów podatkowych.
EN
There is a great variation in the phenomena affecting the operation of the contemporary job market and, thus, the professional activity of employees. One of the greatest challenges faced by the job market comes from demographic changes. One shall, in that context, pay a special attention to the process of aging of the societies intensifying for many years. Despite the fact that on the Polish job market there is observed, as far as demand is concerned, unwillingness to the employment of people ages 50 plus, actions, projects and initiatives to encourage and to promote their professional activity are more and more frequent. However, to mobilise the potential of older people to offer a strategic solution to the problem of decreasing labour force resources, one must enhance the working conditions and adapt them to the health conditions and the needs of that population as well as provide a better access to training and lifelong education as well as the diagnostics of the social benefits and taxation systems.
Year
Issue
2
Pages
175-187
Physical description
Dates
published
2014-12-05
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Czarnik S., Turek K. (red.), Aktywność zawodowa Polaków. Praca zawodowa, wykształcenie, kompetencje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Badania ankietowe rynku pracy. Raport 2011, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków, Zespół ds. Rynku Pracy, Warszawa 2011.
 • European Commission, Ageing and Employment, Identification of good practice to increase Job opportunities and maintain older workers in employment. Final report, 2006, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2009.
 • Dolny E., Determinanty kontynuowania pracy i aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2009.
 • Jak promować aktywność osób starszych w Europie – wsparcie UE dla podmiotów lokalnych i regionalnych, AGE Platform Europe we współpracy z Komitetem Regionów i Komisją Europejską, tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
 • Prognozowanie zatrudnienia według zawodów – dorobek teoretyczny i wdrożeniowy – świat i Polska. Raport I, red. E. Kryńska, opracowanie: E. Gałecka-Burdziak, I. Poliwczak, H.Sobocka-Szczapa, Warszawa 2011.
 • Konstations Giannakouris, Prognozy demograficzne Eurostat (EUROPOP2008), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFUB/KS-SF-10-001/EN/KS-SR-10-01-EN.PDF [20.08.2012].
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 • W trosce o pracę, Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, UNDP, Fundacja Naukowa CASE, Warszawa 2004.
 • Wilsz J., Aktywność zawodowa człowieka w procesie pracy w kontekście samoregulacji oraz organizacji, [w:] R. Gerlach (red.), Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia, UKW, Bydgoszcz 2008.
 • Zawadzki K., Zarządzanie wiekiem w organizacjach gospodarczych, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bad7c73-a040-4451-964f-bf897186051a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.