PL EN


2015 | 4(30) | 17-32
Article title

Szkolnictwo wyższe w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jego pracowników. Część III .

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Higher education in the years of World War II, with particular emphasis on the situation of the National Institute of Special Education and its employees. Part 3
Languages of publication
PL
Abstracts
Niniejszy artykuł, zamykający cykl rozważań na temat szkolnictwa wyższego w latach II wojny światowej, nawiązuje do materiałów prezentowanych w poprzednim numerze czasopisma i przedstawia losy wojenne oraz okoliczności śmierci pozostałych długoletnich pracowników PIPS-u, którzy swoją działalnością przyczynili się do jego rozwoju i dlatego zasługują na naszą pamięć i szacunek. Wśród nich znajdują się: Aleksander Manczarski – specjalista z zakresu metodyki nauczania głuchoniemych, Stanisław Karol Rychliński – ekonomista i socjolog, Jakub Segał – specjalista w zakresie psychologii dziecka, estetyki i pedagogiki eksperymentalnej, Tadeusz Mayzner – muzyk, kompozytor, dyrygent, nauczyciel śpiewu, Zygmunt Kurletto – nauczyciel wychowania fizycznego, Stanisław Bytnar – kierownik szkoły, Konrada Remiszewska i Maria Szubertowa – nauczycielki, Jerzy Laskowski – sekretarz Instytutu, Jan Dombek – zasłużony wieloletni woźny Instytutu.
EN
This article, which concludes the series of discussions on higher education during World War II, refers to the materials presented in the previous issue of the journal and describes the war experiences and circumstances of the death of other long-standing employees of the National Institute of Special Education, who contributed to its development and thus deserve to be remembered and respected by us. These are: Aleksander Manczarski – a specialist in deaf methodology, Stanisław Karol Rychliński – an economist and sociologist, Jakub Segał – a specialist in child psychology, esthetics and experimental education, Tadeusz Mayzner – a musician, composer, conductor and singing teacher, Zygmunt Kurletto – a physical education teacher, Stanisław Bytnar – school director, Konrada Remiszewska and Maria Szubertowa – teachers, Jerzy Laskowski – Institute’s secretary, and Jan Dombek – a long-standing, distinguished caretaker in the Institute.
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; tel. +48 22 5893600, hryniew@aps.edu.pl
References
 • Archiwum Instytutu Głuchoniemych. Album dla Aleksandra Manczarskiego dla uczczenia długoletniejpracy pedagogicznej, 4 października 1930 r.
 • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy: Inwentarz archiwalny. T. CLXXXVII, Zespół nr 220/I –PIPS – 1921–1939, sygn. 743 (dot. Jerzego Laskowskiego), 760 (dot. Konrady Remiszewskiej),769 (dot. Marii Szubertowej) i 788 (dot. Jana Dombka).
 • Bytnar, Z. (1997). Pamiętnik Matki. Materiały do biogramu harcmistrza Jana Bytnara. Mielec–Warszawa: Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu im. Jana Bytnara „Rudego”.
 • Grzegorzewska, M. (1946/1947). Losy wojenne i odbudowa Państwowego Instytutu PedagogikiSpecjalnej. Szkoła Specjalna, 1–4, 6–12.
 • Grzegorzewska, M. (2002). Listy do młodego nauczyciela. Cykl I–III. Warszawa: APS.
 • Konarski, S. (1992). Rychliński Stanisław. W: H. Markiewicz, M. Czeppe, I. Homola-Skąpska,H. Korczak, M. Michalewiczowa, R. Skręt, S. Sroka, E. Szklarska (red.), Polski słownik biograficzny.T. XXXIII/3, z. 138 (s. 381–383). Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowyim. Ossolińskich, PAN.
 • Krzywobłocka, B. (2003). Walka o kulturę najmłodszych. W: E. Rudak (red.), W obronie kulturydzieci wojny. Sympozjum (s. 17–23). Warszawa: Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo.
 • Kuś, W. (1989). Reminiscencje. W: U. Eckert, M. Gawarecka (red.), Wspomnienia o Marii Grzegorzewskiej(s. 116–119). Warszawa: WSPS.
 • Markiewicz, H., Biernacka, R., Czeppe, M., Homola-Skąpska, I., Korczak, H., Kowalska-Kossobudzka,H., Michalewiczowa, M., Orman, E., Skręt, R., Sroka, S., Szklarska, E., Szklarska-Lohmannowa, A. (1995). Segał Jakub. W: H. Markiewicz, R. Biernacka, M. Czeppe,I. Homola-Skąpska, H. Korczak, H. Kowalska-Kossobudzka, M. Michalewiczowa, E. Orman,R. Skręt, S. Sroka, E. Szklarska, A. Szklarska-Lohmannowa (red.), Polski słownik biograficzny.T. XXXVI/1, z. 148 (s. 152–153). Warszawa–Kraków: PAN, Instytut Historii im. TadeuszaManteuffla.
 • Mayzner, T. (1938). Chopin. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych.
 • Nurowski, E. (1985). Aleksander Manczarski (1863–1946). Szkoła Specjalna, 4, 283–290.
 • Kurleto Marian. http://www.radaopwim.gov.pl.
 • Paterek, K., Stańczyk, B. (1995). Zdzisława Bytnarowa (1901–1994). Szkoła Specjalna, 1, 35–37.
 • Szleszyński, B. (2003). Józef Czechowicz. www.cullture.pl/baza-literatura-pelna-tresc (dostęp:01.12.2012).
 • Tomasik, E. (1998). Ocalić od zapomnienia. Maria Grzegorzewska w relacjach ze współczesnymi.Warszawa: WSPS.
 • Tomasik, E. (2002). Marii Grzegorzewskiej listy do przyjaciół. Warszawa: APS.
 • Tyszczyk, A., Pietrasiewicz, T. (2005). Przedmowa. W: J. Czechowicz, Kołysanki. 1933–34. Lublin:Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Wojewódzki Ośrodek Kultury.
 • Wachowiak, A. (1998). Sylwetka naukowa Stanisława Rychlińskiego i jego wkład do socjologiirodziny. Roczniki Socjologii Rodziny, 10, 169–178.
 • Walczak, M. (2001). Straty materialne i szkody moralne szkolnictwa polskiego w okresie okupacji1939–1945. Warszawa: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
 • Żydowski Instytut Historyczny – sygn. 309, poz. 312.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bb09411-741c-44b4-b840-7a9a1bfb4007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.