Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4(42) | 28-40

Article title

Zasada demokratycznego państwa prawnego w polskiej praktyce prawnej

Content

Title variants

EN
Principles of the Democratic State of Law in the Polish Legal Practice

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel: ustalenie zakresu stosowania normy ustrojowej państwa prawnego w praktyce. Metoda prawno-porównawcza. Wniosek: norma ustrojowa nie jest jasno określona oraz adekwatnie stosowana. Konieczność zmiany tego stanu rzeczy w doktrynie i praktyce prawnej, a także poprawy świadomości prawnej społeczeństwa. Treść: jeśli ustrojem Polski jest demokratyczne państwo prawne to elementarną kwestią jest rozumienie tego pojęcia, w tym jego wykładnia przez Trybunał Konstytucyjny oraz reguły stosowania jego treści normatywnej. Trybunał dokonał tu bardzo szerokiej wykładni łącząc tę kategorię z ponad 20 zasadami konstytucyjnymi. Taka obszerność pojęcia zaciemnia jego istotne elementy i niekorzystnie wpływa na stosowanie kategorii normatywnej przez organy państwa. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
Aim: to ascertain the scope of application of the constitutional norm of the state of law in practice. The legal comparative method. Conclusion: the constitutional norm is not clearly determined of adequately applied. The necessity to change this state of affairs in the legal doctrine and practice as well as to improve the society’s legal awareness. Contents: if the system of Poland is a democratic state of law, then the elementary issue is understanding of this notion, including interpretation thereof by the Constitutional Tribunal as well as the rules of application of its normative contents. The Tribunal made here a very broad interpretation combining this category with more than 20 constitutional rules. Such an ampleness of the notion obscures its essential elements and unfavourably affects the use of the normative category by the state’s bodies. The article is of the conceptual nature.

Year

Issue

Pages

28-40

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – Warszawa

References

 • Bierzanek R. (1991), Studia nad społecznością międzynarodową. Źródła prawa międzynarodowego, Lublin.
 • Bradley A.W., Ewing K. (2011), Constitutional and Administrative Law(15 ed.), Harlow, UK, Longman.
 • Cardonel P., RosaA. , Wahl N. (2012), Constitutionalising the EU Judicial System, Oxford & Portland
 • Czapliński W. Wyrozumska A. (2004), Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Efektywność polskiego sądownictwa w świetle badań międzynarodowych i krajowych (2010), HFPC, Warszawa.
 • Garlicki L. (2012), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa.
 • Kowalski J. (2008), Państwo prawa: demokratyczne pań stwo prawne: antologia, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 • Kubuj K., Wawrzyniak J. (red.) (2011), Europeizacji konstytucji państw UE, Warszawa
 • Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy (1995-2013), nakładem TK, Warszawa.
 • Pieniążek A. (2002), Demokratyczne państwo prawne: podstawy doktrynalne, istota i charakter, WSiZ Warszawa.
 • Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem wspólnotowym w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej. Omówienia 66 wybranych orzeczeń sądów konstytucyjnych Austrii, Belgii, Republiki Cypru, Republiki Czeskiej, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch (1964–2006), (2008), Biuro TK, Zespół orzecznictwa i studiów.
 • RPO (2013), nr 690043-11/II/PS Wystąpienie RPO do Prokuratora Generalnego z 27.03.2013 r. ws. B.Blidy.
 • Safian M. (2007), Wyzwanie dla państwa prawa, Wolters Kluwer Polska. Warszawa.
 • Salitra D. (2002), Klauzula demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie polskiego Tr ybunału Konst yt ucyjnego, Rocznik Prawa i Administracji, III, WSH Sosnowiec.
 • Sarnecki P. i in. (2014),Prawo konstytucyjne RP, C.H. Beck, Warszawa.
 • Siedlecka E. (2013). Bezkarna polska władza, „Gazeta Wyborcza” 6.04.2013
 • Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, (2013), TK, Warszawa.
 • Sozański J. (2012),Ogólne zasady prawa a wartości Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Sozański J. (2014), Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Viets B. (1977),Rechtsprechungsänderung und Vertrauensschutz, Peter Lang, Muenchen.
 • Wronkowska S. (2006), Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3bbe9a19-5047-492e-a494-aa1b67b1d30e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.