PL EN


2016 | 52 | 4(210) | 529-560
Article title

Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar

Content
Title variants
EN
Citation Analysis Of Polish Academy Of Sciences Commitee Members in Google Scholar
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono kompleksową analizę cytowań polskich naukowców będących członkami komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. W szczególności zajmowano się, w miarę możliwości, porównaniem różnych dziedzin nauki, ale też wykazaniem, że nie zawsze takie porównania są uprawnione. Na podstawie wyszukiwarki Google Scholar (Publish or Perish 3.0) według stanu na połowę 2013 roku zgromadzono informację o 1,1 mln cytowań dla 3033 osób, będących członkami 95 komitetów naukowych. Analizę przedstawione w trzech aspektach: ogólnej populacji badaczy, poszczególnych komitetów naukowych oraz sześciu podstawowych dziedzin nauki (na podstawie podziału nauk OECD). Wyniki potwierdzają istnienie różnic pomiędzy dziedzinami nauki, wynikających zarówno ze specyfi ki dziedzinowej, jak też różnej kultury i tradycji cytowań badaczy.
EN
The article presents a comprehensive analysis of citations of Polish scientists who are members of the scientifi c committees of the Polish Academy of Sciences. In particular, they dealt with comparing different fi elds of science, but also showing that it is not always such comparisons are legitimate. Based on Google Scholar (Publish or Perish 3.0) in 2013 information about the 1.1 million citations for 3033 people, 95 are members of the scientifi c committees were gathered. The analysis is presented in three aspects: the general population researchers, various scientifi c committees and the six main fi elds of science (on the basis of the OECD division of science). The results confi rm the existence of differences between the fi elds of science, under both the specifi cs of domain, as well as different cultures and traditions citations researchers.
Year
Volume
52
Issue
Pages
529-560
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
author
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa
References
 • Aalbers M.B., Rossi U., 2009, Anglo-American/Anglophone hegemony, w: Kitchin R., Thrift N., red., „International Encyclopedia of Human Geography”, 1, New York: Elsevier, 116–121.
 • Abramo G., D’Angelo C.A., 2015, A methodology to compute the territorial productivity of scientists: The case of Italy, „Journal of Informetrics”, 9.4: 675–685.
 • Aguillo I.F., 2012, Is Google Scholar useful for bibliometrics? A webometric analysis, „Scientometrics”, 91.2: 343–351.
 • Althouse B.M., West J.D., Bergstrom C.T., Bergstrom T., 2009, Differences in impact factor across fields and over time, „Journal of the Association for Information Science and Technology”, 60.1: 27–34.
 • Amara N., Landry R., 2012, Counting citations in the field of business and management: Why use Google Scholar rather than the Web of Science, „Scientometrics”, 93:553–581.
 • Bajerski A., 2008a, Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii, „Czasopismo Geograficzne”, 79.3: 367–382.
 • Bajerski A., 2008b, Ranking ośrodków geografii i społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science, „Przegląd Geograficzny”, 80.4: 579–589.
 • Bar-Ilan J., 2008, Which h-index? – A comparison of WoS, Scopus and Google Scholar, „Scientometrics”, 74.2: 257–271.
 • Bar-Ilan J., 2010, Citations to the Introduction to informetrics indexed by WOS, Scopus and Google Scholar, „Scientometrics”, 82: 495–506.
 • Batista P.D., Campiteli M.G., Kinouchi O., Martinez A.S., 2006, Is it possible to compare researchers with different scientific interests?, „Scientometrics”, 68.1: 179–189.
 • Błocki Z., Życzkowski K., 2013, Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki, „Nauka”, 2: 37–46.
 • Bornmann L., Daniel H.D., 2007, What do we know about the h-index?, „Journal of the American Society for Information Science and Technology”, 58.9: 1381–1385.
 • Bornmann L., Mutz R., Daniel H.D., 2008, Are there better indices for evaluation purposes than the h-index? A comparison of nine different variants of the h-index using data from biomedicine, „Journal of the American Society for Information Science and Technology”, 59.5: 830–837.
 • Bosman J., Van Mourik I., Rasch M., Sieverts E., Verhoeff H., 2006, Scopus Reviewed and Compared, Dokument internetowy: http://igiturarchive.library.uu.nl/DARLIN/2006-1220-200432/Scopus%20doorgelicht%20&%20vergeleken%20-%20translated.pdf [dostęp: 12.03.2016].
 • Chang Y.W., 2013, A comparison of citation contexts between natural sciences and social sciences and humanities, „Scientometrics”, 96.1: 535–553.
 • Costas R., Bordons M., 2007, Advantages, limitations and its relation with other bibliometric indicators at the micro level, „Journal of Informetrics”, 1.3: 193–203.
 • Cullars J.M., 1985, Characteristics of the Monographic Literature of British and American Literary Studies, „College and Research Libraries”, 46.6: 511–522.
 • Cullars J.M., 1988, Characteristics of the Monographic Literature of British and American Literary Studies, „College and Research Libraries”, 49.2: 157–170.
 • De Almeid E.C.E., Guimaraes J.A., 2013, Brazil’s growing production of scientific articles—how are we doing with review articles and other qualitative indicators?, „Scientometrics”, 97.2: 287–315.
 • De Winter J.C.F., Zadpoor A.A., Dodou D., 2014, The expansion of Google Scholar versus Web of Science: A longitudinal study, „Scientometrics”, 98: 1547–1565.
 • Drabek A., 2001, Bibliometryczna analiza czaspism naukowych w dziedzinie nauk społecznych, Praca doktorska, Katowice.
 • Drabek A., Rozkosz E.A., Hołowiecki M., Kulczycki E., 2015, Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 2.46: 121–138.
 • Egghe L., 2006, Theory and practice of the g-index, „Scientometrics”, 69.1: 131–152.
 • Egghe L., 2006a, Dynamic h-index: The Hirsch Index in Function of Time, Dokument internetowy: http://doclib.luc.ac.be/dspace/bitstream/1942/980/1/dynamic+h.pdf [dostęp: 12.03.2016].
 • Egghe L., Rousseau R., 2008, An h-index weighted by citation impact, „Information Processing & Management”, 44.2: 770–780.
 • Etxebarria G., Gomez-Uranga M., 2010, Use of Scopus and Google Scholar to measure social sciences production in four major Spanish universities, „Scientometrics”, 82: 333–349.
 • Fingerman S., 2005, Scopus: profusion and confusion, „Online Medford”, 29.2: 36–38.
 • Franceschet M., 2010, A comparison of bibliometric indicators for computer science scholars and journals on Web of Science and Google Scholar, „Scientometrics”, 83: 243–258.
 • Garfield G., 1965, Can citation indexing be automated?, w: Stevens M.E., Giuliano V.E., Heilprin L.B., red., Statistical Association Methods for Mechanized Documentation. Symposium Proceedings. Washington 1964, National Bureau of Standards Miscellaneous, 269, Washington, 189–192.
 • Garfield E., 1989, „Citation Classics and citation bahavior revisited”, Current Contents, 5, 3–9.
 • Hammarfelt B., 2012, Harvesting footnotes in a rural field: Citation patterns in Swedish literary studies, „Journal of Documentation”, 68.4: 536–558.
 • Harzing A.W., 2013, A preliminary test of Google Scholar as a source for citation data: A longitudinal study of Nobel prize winners, „Scientometrics”, 94: 1057–1075.
 • Harzing A.W., 2007, Publish or Perish, http://www.harzing.com/pop.htm
 • Harzing A.W., 2011, The Publish or Perish Book. Part 1–3, Melbourne: Tarma Software Research.
 • Hellqvist B., 2009, Referencing in the Humanities and its Implications for Citation Analysis. “Journal of the American Society for Information Science and Technology”, 61.2: 310–318.
 • Hirsch J.E., 2005, An Index to Quantify an Individual’s Scientific Research Output, „PNAS”, 102: 16569–16572.
 • Ho Y.S., 2014, Classic articles on social work field in Social Science Citation Index: A bibliometric analysis, „Scientometrics”, 98.500: 137–155.
 • Jin B.H., Liang L.M., Rousseau R., Egghe L., 2007, The R- and AR-indices: Complementing the h-index, „Chinese Science Bulletin”, 52.6: 855–863.
 • Jin B., 2006, h-Index: An evaluation indicator proposed by scientist, „Science Focus”, 1.1: 8–9.
 • Kelly C.D., Jennions M.D., 2006, The h-index and career assessment by numbers, „TRENDS in Ecology and Evolution”, 21.4: 167–170.
 • Jacsó P., 2005, Google Scholar: the pros and the cons, „Online Information Review”, 29.2: 208–214.
 • Kierzek R., 2009, Jak porównać „apples and oranges”, czyli o różnych metodach analizy publikowalności i dorobku naukowego, „Sprawy Nauki”, 2: 33–41.
 • Kierzek R., 2010, Publikowalność naukowa w Polsce, „Forum Akademickie”, 7–8.
 • Klaic B., 1995, Analysis of the scientific productivity of researchers from the Republic of Croatia for the period 1990–1992, „Scientometrics”, 32.2: 133–152.
 • Klincewicz K., 2007, Polski system innowacji w obszarze informatyk i analiza bibliometryczna, w: Okoń Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A., red., Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 17–42.
 • Klincewicz K., 2008, Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Komperda A., Urbańczyk B., 2010, Analiza naukometryczna dorobku publikacyjnego PWr., „Pryzmat”, 239, Dokument internetowy: http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_239/pryzmat239.pdf [dostęp: 12.03.2016].
 • Kosmulski M., 2006, A new Hirsch-type index saves time and works equally well as the original h-index, „ISSI Newsletter”, 2.3: 4–6.
 • Kousha K., Thelwall M., 2008, Sources of Google Scholar citations outside the Science Citation Index: A comparison between four science disciplines, „Scientometrics”, 74.2: 273–294.
 • Laloë F., Mosseri R., 2009, Not even right, not even wrong, „Europhysics News”, 40.5: 27–29.
 • Liang L., 2006, H-index sequence and h-index matrix: Constructions and applications, „Scientometrics”, 69.1: 163–169.
 • Liu Y., Zuo W., Gao Y., Qiao Y., 2013, Comprehensive geometrical interpretation of h-type indices, „Scientometrics”, 96: 605–615.
 • Lotka A.J., 1926, The frequency distribution of scientific productivity, „Journal of the Washington Academy of Sciences”, 16: 317–323.
 • López-Cózar E.D., Robinson-García N., Torres Salinas D., 2012, Manipulating Google Scholar Citations and Google Scholar Metrics: simple, easy and tempting, „EC3 Working Papers”, 6.
 • Marszakowa-Szajkiewicz I., 1996, Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice.
 • Mikki S., 2010, Comparing Google Scholar and ISI Web of Science for earth sciences, „Scientometrics”, 82.123: 321–331.
 • Mingers J., Lipitakis E.A.E.C.G., 2010, Counting the citations: A comparison of Web of Science and Google Scholar in the field of business and management, „Scientometrics”, 85: 613–625.
 • Moed H.F., Burger W.J.M., Frankfort J.G., Van Raan A.F.J., 1985, The application of bibliometric indicators: Important field- and time-dependent factors to be considered, „Scientometrics”, 8.3: 177–203.
 • Moya-Anegón F., Chinchilla-Rodríguez Z., Vargas-Quesada B., Corera-Álvarez E., Muñoz-Fernandéz F.J., González-Molina A., Herrero-Solana V., 2007, Coverage analysis of Scopus: A journal metric approach, „Scientometrics”, 73.1: 53–78.
 • Neuhaus C., Neuhaus E., Asher A., Wrede C., 2006, The depth and breadth of Google Scholar: An empirical study portal, „Libraries and the Academy”, 6.2: 127–141.
 • Nowak P., 2006, Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania, Poznań.
 • OECD, 2006, Klasyfikacja dziedzin nauki i techniki według OECD, Paris: OECD.
 • OECD, 2012, Main Science and Technology Indicators, Paris: OECD.
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2008, „Polska nauka w sieci?”, Warszawa.
 • Osiński Z., 2012, Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski, w: Matczuk A., Znajomski A., Kultura, historia, książka, Lublin: UMCS, 605–616.
 • Orduna-Malea E., Lopez-Cozar E.D., 2014, Google Scholar Metrics evolution: an analysis according to languages, „Scientometrics”, 98.3: 2353–2367.
 • Paasi A., 2005, Globalisation, academic capitalism and the uneven geographies of international journal publishing spaces, „Environment and Planning A”, 37.5: 769–789.
 • Perc M., 2010, Growth and structure of Slovenia’s scientific collaboration network, „Journal of Informetrics”, 4.4: 475–482.
 • Petersen A.M., Wang F., Stanley H.E., 2010, Methods for measuring the citations and productivity of scientists across time and discipline, „Physical Review E – Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics”, 81.1: 1–25.
 • Pilc A., 2004, Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, „Nauka”, 2: 149–153.
 • Pilc A., 2015, Nauka w kraju – może nie jest tak źle, „PAUza”, 281.
 • Pindlowa W., 1989, Bibliometria, informetria i scientometria – refleksje terminologiczne i wzajemne relacje, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Zeszyty Historycznoliterackie”, 74: 63–73.
 • Price D.J. de S., 1970, Citation Measures of Hard Science, Soft Science, Technology, and Nonscience, w: C.E. Nelson, D.K. Pollock, red., „Communication among scientists and engineers”, Lexington, MA: Heath Lexington, 3–22.
 • Racki G., 1998, Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981–1995 na podstawie National Citation Report – Poland), „Przegląd Geologiczny”, 2: 133–137.
 • Racki G., 2001, Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. na podstawie National Citation Reports – Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii, „Przegląd Geologiczny”, 7: 584–590.
 • Racki G., 2003, Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej, „Przegląd Geograficzny”, 75.1: 101–119.
 • Racki G., Drabek A., 2013, Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać?, „Forum Akademickie”, 2: 40–43.
 • Rejn B., 2003, Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) – nakłady, efekty, Warszawa: Zakład Badań Społeczno-Ekonomicznych.
 • Sadowski J., 1995, Porównawcza ocena wagi publikacji w różnych dziedzinach nauki – czyli jak nie skrzywdzić hodowców frezji, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 3–4: 59–60.
 • Smith A.G., 2008, Benchmarking Google Scholar with the New Zealand PBRF research assessment exercise, „Scientometrics”, 74.2: 309–316.
 • Stefaniak B., 2008, Bibliometria w zarządzaniu informacją w: Pietruch-Reizes D., red., „Zarządzanie informacją w nauce”, Katowice 2008.
 • Śleszyński P., 2009, Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar, „Przegląd Geograficzny”, 81.4: 551–578.
 • Śleszyński P., 2013, Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r., „Studia Regionalne i Lokalne”, 3.53: 75–88.
 • Śleszyński P., 2013, Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar, „Przegląd Geograficzny”, 85.4: 599–628.
 • Śleszyński P., 2014, Niedoceniana wartość baz, „Forum Akademickie”, 2.
 • Wróblewski A.K., 2001, Bibliometryczne nieporozumienia, „Forum Akademickie”, 9.
 • Wróblewski A.K., 2005, Nauka w Polsce według rankingów bibliometrycznych, „Nauka”, 2: 13–28.
 • Wróblewski A.K., 2013, Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach, „Studia BAS”, 3.35: 89–106.
 • UNESCO, 2014, UNESCO Data Centre, Dokument internetowy: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?datasetcode=scn_ds [dostęp: 12.03.2016].
 • Życzkowski K., 2011, Ile waży jedno cytowanie?, „Forum Akademickie” 10/2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bc3b327-98f4-45f6-af52-a28bec45f7bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.