PL EN


2017 | 3(352) | 116-132
Article title

Profitability coefficient of pig production – analytical and empirical analysis for the period between 2001 and 2016

Content
Title variants
PL
Współczynnik opłacalności produkcji żywca wieprzowego – ujęcie analityczne i empiryczne dla okresu 2001-2016
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This paper aims at morphological analysis of the profitability coefficient of pig production, which consists of two coefficients, i.e. production efficiency (grazing efficiency) and the relation of product prices (price of live pigs) to input prices (feed price). The profitability coefficient was, thus, presented in an analytical perspective and its components were illustrated empirically. The analisis of the profitability coefficient was based on two basic assumptions. The first is that efficiency is or should be the main source or basis of profitability of pig production. The second is that efficiency should compensate for or neutralize the negative effect of the deteriorating relation of live pig prices to feed prices on profitability. The empirical verification did not confirm the second assumption, which means that in the case of profitability of pig production, better efficiency does not neutralize the unfavourable impact of downward trend in the relation of pig prices to feed prices on the coefficient (market specificity in the researched years). The profitability coefficient and its components presented at the analytical level may become an important diagnostic basis for analysts of other agricultural markets.
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza morfologiczna współczynnika opłacalności produkcji żywca wieprzowego, na który składają się dwa współczynniki, tj. efektywności produkcji (efektywność spasania) oraz relacji cen produktu (cen żywca wieprzowego) do cen nakładu (cen pasz). Współczynnik opłacalności został więc przedstawiony w ujęciu analitycznym, a jego składowe zilustrowano empirycznie. Analizę współczynnika opłacalności przeprowadzono w oparciu o dwa podstawowe założenia. Pierwsze, że efektywność jest lub powinna być głównym źródłem czy podstawą kształtującą opłacalność produkcji trzody chlewnej. Drugie, że efektywność powinna kompensować czy neutralizować negatywny skutek dla opłacalności, pogarszajacej się relacji cen żywca do cen pasz. Empiryczna weryfikacja nie potwierdziła drugiego założenia, co oznacza, że w przypadku opłacalności produkcji żywca wieprzowego poprawa efektywności nie neutralizuje niekorzystnego wpływu na ten współczynnik niesprzyjającej tendencji relacji cen żywca do cen pasz (specyfika rynku w badanych latach). Przedstawiony w warstwie analitycznej współczynnik opłacalności oraz jego składowe mogą stanowić ważną podstawę diagnostyczną dla analityków innych rynków rolnych.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, Poland, wrembisz@gmail.com
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland , danuta.zawadzka@ierigz.waw.pl
References
  • Bezat-Jarzębowska, A., Rembisz, W. (2016). Techniki wytwarzania jako endogenne uwarunkowania produkcji i jej zmian w rolnictwie krajów UE. Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 32. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Rembisz, W., Sielska, A. (2015). Mikroekonomia współczesna. Warszawa: Vizja Press&IT.
  • Rynek mięsa. Stan i perspektywy (2016). Analizy rynkowe, nr 50 i 51. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
  • Rynek pasz. Stan i perspektywy (2015). Analizy Rynkowe, nr 37. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
  • Rynek zbóż. Stan i perspektywy (2014). Analizy Rynkowe, nr 47. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
  • Rynek zbóż. Stan i perspektywy (2016). Analizy Rynkowe, nr 50. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
  • Zawadzka, D. (2013). Cykl świński a funkcjonowanie rynku żywca wieprzowego. Praca doktorska. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Zawadzka, D. (2016). Rynek wieprzowiny. W: S. Stańko (red.), Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 31 (s. 40-78). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bd6fa02-5e0f-4d4e-9ac5-e54f36a82696
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.