PL EN


2015 | 2 | 60-68
Article title

Wartość w ekonomii społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
The value of the social economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano przeglądu najważniejszych teorii wartości, począwszy od starożytności, aż do czasów współczesnych. Przytoczono poglądy w sprawie określania wartości dóbr i usług m.in. Arystotelesa, Adama Smitha, Ludwiga von Misesa czy Petera Burke’a. Na podstawie tych rozważań podjęto próbę sformułowania definicji społecznej wartości dodanej tworzonej przez podmioty sektora ekonomii społecznej, co będzie punktem wyjścia do opisania metod pomiaru dokonań w ekonomii społecznej.
EN
The article is an overview of the most important theories of value, ranging from antiquity to modern times. Quoted, among others, are views on determining the value of goods and services of Aristotle, Adam Smith, Ludwig von Mises and Peter Burke. On the basis of these considerations, an attempt is made to formulate the definition of social added value created by the actors of the social economy, which will be the starting point to describe the methods of measuring achievements in the social economy.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Arystoteles (2007). Etyka nikomachejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bartkowiak R. (2008). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Black J. (2008). Słownik ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bohdziewicz – Lulewicz et al. (2011). Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej. Konceptualizacja metody pomiaru. Maszynopis.
 • Burke P. (2005). History and social theory. New York: Cornell University Press, New York.
 • Dobija D. (2000). „Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych”, Zeszyty Naukowe, nr 553, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Gumkowska M., Herbst J. (2008). Najważniejsze pytania – podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Herbst K. (2006). Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny? Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Honderlich T. (1998). Encyklopedia filozofii (Tom I), tłum. J. Łoziński. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Jensen, P.A. (2005). „Value concepts and value based collaboration in building projects”, Procedings of CIB W096 Architectural Management: 'Special Meeting' on Designing Value: New Directions in Architectural Management, vol. Publication no. 307, Kgs. Lyngby: Technical University of Denmark.
 • Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”.
 • Krawczyk K., Kwiecińska D. (2008). „Audyt społeczny jako metoda oceny działalności przedsiębiorstw społecznych – na tle innych sposobów określania społecznej wartości dodanej”, w: J. Hausner (red.), Wspieranie Ekonomii Społecznej. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Ksenofont (1967). Pisma sokratyczne (O gospodarstwie). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kundera E. (2004). Słownik historii myśli ekonomicznej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Lipiński E. (1968). Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,.
 • Marks K. (1955). Kapitał, t. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Martyniarczyk A. (red.) (2001). Powszechna encyklopedia filozofii. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Mises L. von (2007). Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.
 • Moore G.E. (1919). Zasady etyki, tłum. Cz. Znamierowski. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
 • Ossowski S. (1967). Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Ossowski S. (1967). Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: PWN.
 • Oyrzanowski B. (1995). Mikroekonomia. Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Romanow Z. (1995). Teorie wartości i ceny w rozwoju myśli ekonomicznej. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Rothbard M.N. (2007). Ekonomia wolnego rynku, t. I, tłum. R. Rudowski. Warszawa: Fijorr Publishing.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2006). Ekonomia. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Słownik Języka Polskiego (2012). Warszawa: PWN.
 • Smith A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (tom I). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stiglitz J. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3be2fea1-b0cb-48fd-b080-913d7a68a685
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.