Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 5-6(518-519) | 2–8

Article title

EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH

Selected contents from this journal

Title variants

EN
EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia wstępny zarys europejskiego filaru praw socjalnych, który wyznacza kierunki działania dla polityki zatrudnienia i polityki społecznej Unii Europejskiej i państw członkowskich, w tym zwłaszcza wsparcie dla rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego. Europejski filar praw socjalnych ma stanowić zebranie dotychczasowego dorobku prawnego w tym zakresie i ocenę jego przydatności na następne dziesięciolecia. Filar ten ma stworzyć nowoczesne mechanizmy monitorowania zatrudnienia i systemów społecznych w państwach członkowskich UE (szczebel krajowy) oraz odpowiednie działania na szczeblu unijnym. Zakres przedmiotowy filaru obejmuje trzy główne kategorie zagadnień: 1) równość szans i dostęp do zatrudnienia, 2) uczciwe warunki pracy zapewniające właściwy i stabilny podział praw i obowiązków między pracownikami a pracodawcami oraz 3) odpowiednia i zrównoważona ochrona socjalna.
EN
The paper presents the preliminary shape of the European Pillar of Social Rights, i.e. the document which will determine the future directions for employment policy and social policy of the European Union and its Member States, in particular the support for the labour markets and social security systems. European Pillar of Social Rights evaluates the future relevance of the EU social acquis communautaire. The document should build the modern mechanisms of monitoring the state of employment, and social security in EU Member States, and European policy in that scope. The Pillar is built with 20 key principles divided into three categories: 1) equal opportunities and access to the labour market, 2) fair working condi­tions, 3) social protection and inclusion.

Year

Volume

44

Issue

Pages

2–8

Physical description

Contributors

 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

References

 • Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r. (2017), Komisja Europejska COM(2017)2025, 1 marca 2017 r., Bruksela, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biala_ksiega_w_sprawie_ przyszlosci_europy_pl.pdf [pobrano 18.04.2017].
 • Commission Staff Working Document. Report of the public consultation. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Establishing a European Pillar of Social Rights (2017), SWD (2017) 206 final, 26.4.2017 r., Brussels.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Banku Centralnego w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (2015), COM(2015) 600 final, 21.10.2015 r., Bruksela.
 • Komu­nikat Komisji do Par­la­mentu Europe­jskiego, Rady, Europe­jskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozpoczę­cie kon­sul­tacji w sprawie europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych (2016), SWD(2016) 50 final, SWD(2016) 51 final, COM(2016) 127 final, 8.03.2016 r., Stras­burg.
 • Public Consultation on the European Pilar of Social Rights. (2016), Submission of the European Social Insurance Platform (ESIP), Brussels.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (2016/2095(INI) (2017), teksty przyjęte, wersja tymczasowa, P8_TA-PROV(2017)0010, 19 stycznia 2017 r., Strasburg.
 • Sprawozdanie w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (2016/ 2095(INI)) (2016), Parlament Europejski, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, sprawozdawczyni: Maria Joao Rodrigues, A8-0391/2016, Dokument z posiedzenia, 20.12.2016 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016–0391+0+DOC+PDF+V0//PL [dostęp 18.04.2017].
 • Uścińska G. (2013), Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europe­jskiej, Monografie LEX, Wolter Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Uścińska G. (2017), Kierunki przyszłości Unii Europejskiej – kilka słów komentarza, „Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka”, nr 6.
 • Wniosek w sprawie międzyinstytucjonalnej proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych (2017), COM(2017) 251 final, 26.04.2017 r., Bruksela.
 • Załącznik. Pierwszy wstępny zarys europejskiego filaru praw socjalnych (2016), dokument towarzyszący komunikatowi Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, COM(2016) 127 Final, Annex 1, dnia 8.3.2016 r., Strasburg.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3bf52d7f-fdb5-42a2-9daf-ce4201d6adaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.