PL EN


2017 | 8 | 1 | 241-246
Article title

Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania mediów we wczesnej edukacji dziecka

Authors
Content
Title variants
Chances and Threats Resulting About Using Media in Early Childhood Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W XXI w. media stanowią nieodłączny element wielu dziedzin życia, towarzysząc człowiekowi w codziennych czynnościach. Również w edukacji zajmują one szczególne miejsce jako innowacyjne i atrakcyjne środki dydaktyczne. Wykorzystanie mediów we wczesnej edukacji dziecka daje nauczycielowi możliwość wspomagania procesu kształcenia, a także pozwala kształtować prawidłowe postawy wobec mediów i nowych technologii. Jednak nieprawidłowe ich zastosowanie może wyrządzić młodemu uczniowi wiele szkód zaburzających jego prawidłowy rozwój. Problem podjęty w niniejszym artykule dotyczy szans oraz zagrożeń, jakie wynikają z zastosowania mediów we wczesnej edukacji dziecka, uwzględniając istotną rolę nauczyciela jako kierującego procesem kształcenia.
EN
In the XXI century the media constitute involved element many part of life and they accom-pany men in daily activities. In educations the media have special place like innovative and attractive teaching aids. Media usage in early childhood education gives teacher many opportunities to bring education on and structure the mind of young people about media and new technology. However when we use media in wrong way it could be dangerous for growth of young children. The main problem in article take about chances and threats resulting about using media in early childhood education included important part teacher who directs the education process.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
241-246
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Polska
References
 • Basaj, H., Borowiecka, A., Borowiecki, M., Boryczka, B., Gregorczyk, G., Janczak, D., Jochemczyk, W., Olędzka, K., Pawlik, M., Rudnicka, I., Samulska, A., Wierzbicki, J.A., Wierzbicki, J. (2009). Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.
 • Bednarek, J. (2006). Multimedia w kształceniu. Warszawa: PWN.
 • Hassa, A. (1998). Komputer jako środek dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej. Komputer w Szkole, 1, 88–94.
 • Ilnicka, R. (2006). Wpływ środowiska pozaszkolnego. Edukacja i Dialog, 1, 37–42.
 • Izdebska, J. (2005). Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku. W: J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa (s. 105–113). Białystok: Trans Humana.
 • Juszczyk-Rygałło, J. (2013). Multimedia w procesie kształcenia wczesnoszkolnego. W: J. Kancir (red.), Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii (s. 80–90). Prešov.
 • Osmańska-Furmanek, W., Furmanek, M. (2006). Pedagogika mediów. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. T. 3. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej (s. 295–312). Gdańsk: GWP.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.05.2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz.U. poz. 803.
 • Szkudlarek, T. (1999). Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków: Impuls.
 • Tanaś, M. (1993). Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo. Toruńskie Studia Dydaktyczne, 3, 127–132.
 • Wallace, P. (2005). Psychologia Internetu. Poznań: Rebis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bfef322-fdff-48cb-a7cc-c48dcffe3d2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.