PL EN


2012 (R. XI) | 3(45) | 7 – 20
Article title

Rola zasobów rodzinnych w przezwyciężaniu kryzysu wieloproblemowego

Title variants
EN
The role of family resources in overcoming a multi-problem crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została omówiona rola zasobów rodzinnych (osobistych, systemowych i społecznych) w radzeniu sobie z kryzysem wieloproblemowym. Autorka podkreśla konieczność wzmacniania kompetencji życiowych liderów rodzinnych (przy wykorzystaniu ich osobistych potencjałów) stanowiących istotne zasoby wewnętrzne rodziny oraz wskazuje na możliwości ich wykorzystania w radzeniu sobie w sytuacji trudnej. Drugi nurt rozważań skoncentrowany jest na działaniach podmiotów zewnętrznych (zasoby społeczne) wspierających rodzinę w pokonywaniu kryzysu wieloproblemowego. W przekonaniu autorki artykułu powinny być one ukierunkowane na udzielanie rodzinie (adekwatnej do jej profilu i potrzeb) pomocy kompensacyjno – stabilizująco – rozwojowej w zakresie pomocy socjalnej, poradnictwa, terapii rodzinnej oraz wsparcia o charakterze resocjalizacyjno - destygmatyzującym z zastosowaniem interaktywnych metod twórczej resocjalizacji.
EN
The article touches on the role of family resources (personal, system and social) in dealing with the multi-problem crisis. The author emphasises the necessity of strengthening the life skills of life-family-leaders (using their personal potentials). These leaders constitute the important family internal resources and show potential for using these resources in dealing with a situation of difficulty. The second direction of deliberations is focused on activities by external entities (social resources) supporting family in overcoming the multi-problem crisis. According to the author of the article those activities should be aimed at compensative-stabilizing-creative helping for family (adequate to its social profile and needs) in the range of social help, guidance, family therapy and rehabilitational and antistigma support with the adoption of interactive methods of creative rehabilitation.
Issue
Pages
7 – 20
Physical description
Dates
published
2012-09
Contributors
References
 • Antonowski A. (1995), Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Wyd. IPN, Warszawa.
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Artus P., Girard M.-P. (2008), Wielki kryzys globalizacji, Książka i Prasa, Warszawa.
 • Bańka A. (1992), Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Wydawnictwo PRINT-B, Poznań.
 • Borkowski W., Nowak A. (2009), Wpływ społeczny jako model rozprzestrzeniania się memów, [w:] A. Nowak, W. Borkowski, K. Winkowska-Nowak (red.), Układy złożone w naukach społecznych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Buchholz-Graf W. (2001), Empowerment und Ressourcenorientierung in der Familien – Kinder – und Jugendhilfe–zwei Konzepte, ihre Allianz und ihre Methoden, [w:] M. Kreuzer, Handlungsmodelle in der Familienhilfe, Kriftel, Luchterhand.
 • Christiakis N.A., Fowler J.H. (2011), W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
 • Tchorzewski A.M. de (2005), Pomocniczość i solidaryzm jako zasady przeciwdziałania traumie XXI wieku, [w:] H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, t. 1, Wydawnictwo GWSP, Mysłowice.
 • Farrell C., O’Connor W. (2003), Low Income Families and Household Spending, DWP/Corporate Document Sevices, Leeds.
 • Gaś Z.B. (1994), Rodzina a uzależnienia, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Gaś Z.B. (2003), Rodzina a profilaktyka, [w:] G. Soszyńska (red.), Pomagać rodzinie. Problemy współczesnej rodziny u ujęciu psychologicznym, SPPiTR, Warszawa.
 • Ghate D., Hazel N. (2002), Parenting In Poor Environments, Jessica Kingsley, Londyn.
 • Goffman E. (2009), Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa.
 • Goffman E. (2007), Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk.
 • Heszen-Niejodek I. (2000), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie: główne kontrowersje, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, GWP, Gdańsk.
 • Hobfoll S.E. (2006), Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk.
 • James R.K., Gilliland B.E. (2009), Strategie interwencji kryzysowej, PARPA, Warszawa.
 • Kaja B.M. (2011), Psychologia wspomagania w rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka, GWP, Sopot.
 • Kantowicz E. (2001), Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (red.) (2005), Pedagogika rodziny. Obszar i panorama problematyki, wyd. 2, popr. i uzup., Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Kawula S. (2006), Oblicza marginalizacji i wykluczenia w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski, w drodze ku normalizacji życia, „Zamojskie Studia i Materiały”, Pedagogika, R. VIII, z. 2(22).
 • Kmiecik-Baran K. (2009), Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Konopczyński M. (2006), Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
 • Kulesza M. (2009), Rodzinne zasoby. Nowe możliwości w diagnozie i terapii rodziny, „Pedagogika Społeczna”, nr 3–4.
 • Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2005), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 • Lazarus R., Folkman S. (1984), Stress, Appraisal, and Coping. Springer, New York.
 • Masten A.S., Reed M.J. (2002), Resilience in Development, [w:] C.R. Snyder, S.J. Lopez, Handbook of Positive Psychology, Oxford University, NewYork.
 • Matczak A. (2007), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik, PTP, Warszawa.
 • Nowak A., Vallacher R.R., Borkowski W. (2000), Modeling the Temporal Coordiantion of Behavior and Internal States, „Advances in Complex Systems”, t. 3, nr 1–4.
 • Nowak B.M. (2011), Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.
 • Opp G., Fingerle M. (2007), Was Kinder stärkt? Erziehung zwischen Risiko und Resilienz, Ernst Reinchardt Verlag, Muenchen.
 • Ostrowska K. (2008), Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 • Plopa M. (2007), Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Riley D., Eckenrode J. (1986), Social ties: Subgroup differences in costs and benefis, „Journal of Personality and Social Psychology”, 51.
 • Rogala-Obłękowska J. (1999), Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu, ISNS, Warszawa.
 • Sakowicz T. (2006), Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Sęk H. (red.) (2005), Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa.
 • Smółka P. (2006), Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne?, [w:] B. Kaczmarek, M. Stencel (red.), Komunikowanie się: problemy i perspektywy, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Soszyńska O. (2004), Walka z ubóstwem wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji, „Polityka Społeczna”, nr 10.
 • Szmagalski J. (2004), Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, IRSS, Warszawa.
 • Walsh F. (1996), The concept of family resilience: Crisis and challenge, „Family Process”, nr 35.
 • Walsh F. (2003), Family Resilience. Strengths Forged through Adversity, [w:] F. Walsh (red.), Normal Family Process. Third Edition. Growing Diversity and Complexity, Third Edition, New York–London.
 • Wolf K., Reimer D. (2008), Belastugen und Ressourcen im biografischen Verlauf, Zur Entwicklung von Pflegekindern, „Zeitschrift für Sozialpädagogik”, No. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c048692-383d-46cb-b40d-79c6f97caa1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.