PL EN


2016 | 2 | 35-55
Article title

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006–2016 – ocena z perspektywy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Investment funds participation in households savings in Poland in 2006–2016 – review from the perspective of supplementary pension system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano stan i analizę oszczędności gospodarstw domowych w latach 2006–2016 ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania funduszy inwestycyjnych. Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły jedynie o 28% w okresie od 2006 do 2015 roku (do 106,6 mld zł). W tym samym czasie wzrost depozytów bankowych wyniósł 177% (662.5 mld do PLN). Znaczna liczba klientów unika funduszy inwestycyjnych w związku z ich spadkami w czasie kryzysu w roku 2008. Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w ramach dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce jest również skromne, głównie ze względu na bardzo małe znaczenie dobrowolnego systemu emerytalnego. W artykule omówiono przyczyny takiej sytuacji i wskazano czynniki kluczowe dla przyszłego rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce.
EN
In the article there is review of the household savings in retail investment funds in comparison to bank deposits. There is also analysis, why there is a low growth of fund’s assets in comparison to deposits. Investment funds could be interesting alternative for household saving when the interest rate on bank deposit is very low, but there is no significant growth of the open-ended investment funds. Assets of the retail investment funds increased only by 28% during period 2006 to 2015 (up to PLN 106.6 billion). At the same time growth of household deposits was 177% (up to PLN 662.5 billion). Most clients still avoid investment funds after crisis in 2008. Using investment funds in supplementary pension system in Poland is also modest, due to very small overall participation in voluntary pension system. Author discusses reasons for such situation and key factors for the future development.
Year
Issue
2
Pages
35-55
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Borowski G., Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Christensen D., Surviving the coming mutual fund crisis, Little Brown, Boston 1995.
 • Czapiński J., Panek T. [red.], Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 • Czapiński J., Panek T. [red.], Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009.
 • Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje. Metody oceny. Analiza z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).
 • Henriques D., Fidelity’s Word: The Secret Life and Public Power of the Mutual Fund Giant, Touchstone, New York, 1997.
 • Koedijk K., Slager A., Investment Beliefs: A Positive Approach to Institutional Investing, Palgrave Macmillan, 2011.
 • Kropiwnicki J., Fundusze inwestycyjne, Prawna ochrona interesu uczestników, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, WIG Press, Warszawa 1997.
 • Meluch B., Nietrzepka E., Orlik T., Fundusze powiernicze – zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym, Twigger, Warszawa 1993.
 • Nowelizacja ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
 • Orlik T., Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach 2004–2014, [w:] Kawiński M. [red.], Doubezpieczenie społeczne idea i kontynuacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Perez K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Rogala M., Otwarte fundusze inwestycyjne, One Press, Gliwice 2016.
 • Rutecka J., Bielawska K., Petru R., Pieńkowska-Kamieniecka S., Szczepański M., Żukowski M., Dodatkowy system emerytalny – diagnoza i rekomendacje zmian, TEP, Warszawa 2014.
 • Postawy Polaków wobec oszczędzania. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, 2014.
 • Postawy Polaków wobec inwestycji. Druga edycja badania, Deutsche Bank, czerwiec 2016.
 • Raport: Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, kształt, perspektywy, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, czerwiec 2016.
 • Raport roczny 2014, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 • Sprawozdanie z działalności KNF w 2015 roku.
 • Szczepański M., Ryzyko ubóstwa osób starszych a konstrukcja zreformowanego systemu emerytalnego w Polsce, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 73”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 854.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej, [w:] Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Monkiewicz J. [red.], Poltext, Warszawa 2002.
 • Szumlicz T. [red.], Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c0778ef-d291-4200-978f-5b2b33020ac5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.