PL EN


2020 | 1 | 149-160
Article title

Metoda indywidualnych przypadków jako technika dostrzegania problemów osób dorosłych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Individual case method as a technique for recognizing problems of adults
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Metoda indywidualnych przypadków polega na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych. Metoda indywidualnych przypadków obejmuje dwa podstawowe komponenty: 1) studium przypadku, związane z rozpoznaniem sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki w kontekście problemu, które ma prowadzić do diagnozy społecznej i stać się podstawą opracowania planu pracy; 2) pracę z przypadkiem opartą na sformułowanym wspólnie z klientem (podopiecznym) planie pracy (pomocy), obejmującą działania o charakterze ratowniczym, kompensacyjnym lub terapeutycznym. Z myślą o podniesieniu efektywności pomocy rodzinom zastępczym w realizacji ich zadań wychowawczych wobec małoletnich oraz podniesieniu poziomu świadomości rodziców zastępczych w obszarze problemów z nimi samymi związanych metodę indywidualnego przypadku (etap: studium przypadku) wzbogacono techniką dostrzegania problemów T3/ZOOM.
EN
The individual case method is based on the analysis of individual human fates entangled in specific educational situations or on the analysis of specific phenomena of educational nature through the prism of individual human biographies with a focus on developing a diagnosis of a case or phenomenon in order to undertake therapeutic actions. The individual case method consists of two basic components: 1) case study related to the recognition of the internal and external situation of the individual in the context of the problem, which is to lead to social diagnosis and become the basis for the development of the work plan; work with a case based on a help plan formulated jointly with a charge, including rescue, compensation or therapeutic measures. With a view to increasing the effectiveness of helping foster families in carrying out their educational tasks towards minors and raising the level of awareness of foster parents in the area of problems related to them alone, the individual case method (stage: case study) has been enriched by the technique of perceiving problems T3 / ZOOM.
References
 • Fortuna P. (2010), Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk–Sopot.
 • Franc M. (2015), Poszukiwanie problemów estetycznych. Zastosowanie techniki dostrzegania problemów T3/ZOOM, „Edukacja Humanistyczna”, nr 2, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Szczecin. s. 123–136.
 • Góralski A. (1998), Wzorce twórczości, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Janicka-Panek T. (2017), Jednostka jako przedmiot badań pedagogicznych i społecznych. „Педагогічні науки. Випуск” 1(87), s. 5–10.
 • Juszczyk S. (2013), Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kamiński A. (1974), Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, PWN, Warszawa.
 • Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa.
 • Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewaluacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Lesiak-Laska E. (1998), Uwarunkowania i efekty innowacji pedagogicznych nauczycieli klas początkujących, WWSP, Rzeszów.
 • Łobocki M. (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
 • Moczia K. (2016), Refleksje wokół studium indywidualnego przypadku Z doświadczeń własnych o (nie)poprawnościach i dobrych zwyczajach. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, Tom 23 (2), s. 121–132.
 • Morzyszek-Banaszczyk E., Iwicka-Okońska A. (2007), Nowatorstwo pedagogiczne w teorii i praktyce. Przegląd Edukacyjny 3(60), s. 2–6.
 • Nęcka E. (1994), TRoP, Twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
 • Okoń W. (1975), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1975.
 • Okoń W. (1987), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1987.
 • Olczak M. (2013), Jakość dostrzegania problemów i zadań poznawczych – istotny czynnik wychowania do twórczości, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Pilch T., Wujek T. (1974), Metody i techniki badań w pedagogice, [w:] M. Godlewski, S. Krawcewicz, T. Wujek (red.) Pedagogika, PWN, Warszawa.
 • Pietrasiński Z. (1970), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r., Dz.U. 02.56.506.
 • Sarleja T. (2002), Metoda biograficzna w badaniach jakościowych, [w:] K. M. Czarnecki, F. Szlosek (red.) Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu), Wydawnictwo ITE, Radom–Piotrków Trybunalski.
 • Schulz R. (1980), Procesy zmian i odnowy w oświacie, PWN, Warszawa.
 • Sobol E. (1995), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c0c1289-037d-4f60-82d4-7189d431762c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.