PL EN


2016 | 2(48) | 35-48
Article title

Ryzyko kredytowe w działalności banku

Content
Title variants
EN
Credit Risk in Bank’s Activity
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ryzyko kredytowe jest nieodłącznym elementem działalności, które wpływa na funkcjonowanie każdego banku. Zgodnie z definicją Komisji Nadzoru Finansowego, jest to „ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania”. Celem rozważań jest próba zebrania i przedstawienia uporządkowanej wiedzy dotyczącej problematyki ryzyka kredytowego, jego klasyfi kacji, czynników wpływających na nie, a także zarządzania nim. Artykuł może przyczynić się do lepszego poznania problemu ryzyka kredytowego, jak również może stanowić podstawę do dalszych badań i analiz związanych z ryzykiem kredytowym występującym w działalności bankowej. Metodologia zastosowana w artykule to studium literaturowe przeprowadzone na podstawie krajowej literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych.
EN
The credit risk is an inseparable element of activity, which aff ects the functioning of every bank. According to the defi nition of the Financial Supervision Authority, this is “the risk of an unexpected failure to perform the obligation or deterioration of the credit capacity threatening performance of the obligation”. An aim of considerations is an attempt to collect and present the arranged knowledge about the credit risk, its classifi cation, the factors aff ecting it, and management thereof. The article may contribute to a better learning of the credit risk problem as well as it may be a basis for further research and analyses related to the credit risk occurring in banking activity. The methodology applied in the article is a literature study carried out on the grounds of the national literature of the subject and Internet sources.
Year
Issue
Pages
35-48
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
References
 • Domańska-Szaruga B. (2010), Ryzyko kredytowe w świetle nowej umowy kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 87, Seria: Administracja i Zarządzanie.
 • Fight A. (2004), Credit risk management, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Huterska A. (2010), Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, CeDeWu, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W. L., Zawadzka Z. (2010), Bankowość – zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A. (2002), Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek T. (2008), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Kałużny R. (2009). Pomiar ryzyka kredytowego banku. Aspekty finansowe i rachunkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2016), https://www.knf.gov.pl/Images/banki_mapa_ryzyk_tcm75-25314.pdf [dostęp: styczeń 2016].
 • Krysiak Z. (2006), Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Narodowy Bank Polski (2016), https://www.nbp.pl/akty_prawne/dzienniki_urzedowe/2007/2_2007_17.pdf [dostęp: styczeń 2016].
 • Pustuł S., Sitek M. (2013), Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae”, rok 17, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Wiatr M. (2011), Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Wszelaki A. (2013), Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku poprzez realizację polityki kredytowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 761.
 • Wójcik-Mazur A. (2008), Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Zaleska M. (2007), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c1da1ca-82e5-4143-afd5-e2364a6b157e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.