PL EN


2015 | 3(11) | 41-57
Article title

Status prawny komisji rewizyjnej jako element ładu korporacyjnego gminy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The legal status of the audit committee, as part of corporate governance of the municipality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author examines one of the aspects of the so-called corporate governance of the municipality, which is the legal status of its audit committee. According to the author the importance of this issue stems from the fact that the audit committee is an instance of internal institutional audit in the municipality, but also of the local community’s supervision over the activities of the municipal executive authority. As is known, since 2002 the municipal executive powers are exercised individually by the wójt (elected municipal governor) in rural communities, and by the mayor or president in towns and cities. The author argues that, despite 25 years of the Local Government Act being in force, the legal status of the audit committee as provided by the Act is not fully accurate and consistent. He proves the veracity of his claims by presenting examples of court judgments and decisions of state regulators over the local government units. What can be concluded from the said judgments and decisions is that the in current legal environment it depends on the will of the wójt, mayor, or president whether the audit committee will be able to carry out its auditing activities in a fully effective way. Such a condition in which the effectiveness of the audit depends to a large extent on the will of the audited entity, must be evaluated negatively. According to the author, in practice, one of the legal obstacles in conducting effective supervision by the audit committee is also the not entirely precise regulation of the access by members of audit committees to the information on the functioning of the local government units. Therefore, the author puts forward a proposal de lege ferenda of introducing to Polish law a special provision guaranteeing the members of the audit committee full access to the information about the functioning of the local government entities, with the exception of the information covered by the state and official secrecy clause.
PL
Autor analizuje jeden z aspektów tzw. ładu korporacyjnego gminy, jakim jest status prawny jej komisji rewizyjnej. Zdaniem autora waga tego zagadnienia wynika stąd, iż na przykładzie komisji rewizyjnej mamy do czynienia z przykładem wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w gminie, ale także kontroli społecznej nad działalnością gminnej władzy wykonawczej. Jak wiadomo, od 2002 r. gminna władza wykonawcza sprawowana jest jednoosobowo w gminach wiejskich przez wójta, a w gminach miejskich przez burmistrza lub prezydenta. Autor twierdzi, iż pomimo 25 lat obowiązywania ustawy o samorządzie gminnym, uregulowany w niej status prawny komisji rewizyjnej nie jest w pełni precyzyjny oraz spójny. Prawdziwości swego twierdzenia autor dowodzi prezentując przykłady orzeczeń sądów oraz orzeczeń państwowych organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Z orzecznictwa tego wynika, że w obecnych uregulowaniach prawnych od woli wójta (burmistrza, prezydenta) zależy, czy komisja rewizyjna będzie mogła swoją kontrolę prowadzić w pełni efektywnie. Taki stan, gdy skuteczność działań kontrolnych w znacznym zakresie zależna jest od woli jednostki kontrolowanej, należy ocenić negatywnie. Zdaniem autora w praktyce jedną z przeszkód prawnych w prowadzeniu skutecznych kontroli przez komisję rewizyjną jest również nie do końca precyzyjna regulacja dostępu przez członków komisji rewizyjnych do informacji o funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też autor wysuwa propozycję de lege ferenda wprowadzenia do polskiego prawa specjalnego przepisu gwarantującego członkom komisji rewizyjnej pełny dostęp do informacji o funkcjonowaniu tych jednostek, za wyjątkiem informacji objętych tajemnicą państwową i służbową
Year
Issue
Pages
41-57
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Bąbiak-Kowalska D., Brak kandydatów do komisji rewizyjnej, „Wspólnota” 2009, nr 4.
 • Dobosz P., Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę. Komentarz do art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2010.
 • Furtek M., Jurcewicz W., Corporate governance – ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 6.
 • Gierke O. von, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, Berlin 1887.
 • Jurgens G., Ommeren F. van, The Public-Private Divide in English and Dutch Law: A Multifunctional and Context-Dependant Divide, „Cambridge Law Journal” 2012, no. 71(1).
 • Kisiel W., Władze gminy. Komentarz do art. 18a ustawy o s.g., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2010.
 • Łętowska E., Bariery naszego myślenia o prawie w perspektywie integracji z Europą, „Państwo i Prawo” 1996, nr 7–5.
 • Łętowska E., Prawo w „płynnej nowoczesności”, „Państwo i Prawo” 2014, z. 3.
 • Mayer O., Deutsches Verwaltungsrecht, Berlin 1921, Bd. 1.
 • Nowotarski B., Oddać samorządy obywatelom, „Gazeta Wyborcza” 13 XI 2014.
 • Opałek K., Problemy „wewnętrznej” i „zewnętrznej” integracji nauk prawnych, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1968, z. 1–2.
 • Rot H., Postępowanie prawotwórcze w warunkach lokalnych, w: Zasady tworzenia prawa miejscowego, pod red. H. Rota, K. Siarkiewicza, Warszawa 1994.
 • Szczepaniak R., Dopuszczalny zakres działania spółki komunalnej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014, z. 2.
 • Szczepaniak R., Glosa do orzeczenia SN z 11 V 2012 r., II CSK 545/2011, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, z. 2.
 • Szczepaniak R., Ład korporacyjny w gminach, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 2.
 • Szczepaniak R., Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001.
 • Szczepaniak R., Podmiotowość prawna spółki komunalnej, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 5.
 • Szczepaniak R., Rozróżnienie prawa prywatnego i publicznego na przykładzie umów obligacyjnych jako form działania administracji, w: Współczesne problemy prawa zobowiązań, pod red. A. Olejniczaka i in., Warszawa 2015.
 • Szczepaniak R., Sens i nonsens podziału na prawo publiczne i prywatne, „Państwo i Prawo” 2013, nr 5.
 • Szczepaniak R., W kwestii cywilnoprawnej reprezentacji gminy, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 7–8.
 • Szczepaniak R., Wybrane problemy związane z przeplataniem się cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej metody regulacji na przykładzie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, „Studia Prawa Prywatnego” 2014, nr 3.
 • Szczepaniak R., Zagadnienie praw podmiotowych na styku prawa prywatnego i publicznego. Rozważania de lege ferenda na przykładzie opłat należnych komornikowi, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 3.
 • Szewczyk M., Podmiotowość prawna gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, z. 3.
 • Wall H. de, Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht, Tübingen 1999.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c1ee041-5f50-44ab-961f-ecb02ebb4e2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.