PL EN


2018 | 1(21) | 121-150
Article title

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego jako instrument ochrony klientów podmiotów rynku finansowego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Financial Ombudsman’s competence to submit observations to the court as an instrument aiming to protect clients of financial market entities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the competence of the Financial Ombudsman to submit to the court of law a view (observation) relevant to a case before the court. For long this instrument has been reserved for non-governmental organisations only. In December 2007, the Insurance Ombudsman was vested with such a competence as well. However, the scope of cases in which the Insurance Ombudsman can submit observations is limited to disputes arising from insurance contracts and disputes concerning members of pension funds or participants of occupational pension schemes. With the establishment in October 2015 of the Financial Ombudsman (who is the legal successor of the Insurance Ombudsman), this competence has been extended to cases and disputes regarding all clients of financial market entities. Submitting an observation is intended to enable the transfer of knowledge and experience of the Financial Ombudsman as a specialist in matters concerning financial market services, to the courts of law. In practice however, certain doubts arise in regard to how this instrument should be used properly. In particular, it is not always clear in which cases the Financial Ombudsman may be allowed to submit an observation and in what circumstances such a possibility should be considered as unacceptable or undesirable. Also, the legal character of an observation and its legal nature in regard to the civil procedure is being assessed differently. Thus the question arises on what the content and scope of an observation should be based. In regard to the main task imposed on the Financial Ombudsman, namely the protection of the rights and interests of clients of financial market entities, it seems only reasonable that the content and scope of an observation as well as the decision on whether it will be submitted to the court at all remains in the exclusive judgment of the Financial Ombudsman. The main aim of the article is to analyse these issues based on the experience of the Financial Ombudsman resulting from the use of the instrument in practice.
PL
Artykuł analizuje kompetencję Rzecznika Finansowego do przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu (istotnego poglądu). Instrument ten jakkolwiek na trwale ugruntowany w procedurze cywilnej, dotychczas w głównej mierze zarezerwowany był dla organizacji pozarządowych. Od grudnia 2007 r. uprawnienie takie nadano również Rzecznikowi Ubezpieczonych, jednak zakres spraw, w których organ ten mógł przedłożyć sądowi istotny pogląd, ograniczony był do sporów wynikających z umów ubezpieczenia, a także sporów dotyczących członków funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Wraz z powołaniem w październiku 2015 r. Rzecznika Finansowego, kompetencję tę rozszerzono na sprawy dotyczące wszystkich klientów podmiotów rynku finansowego. Przedłożenie istotnego poglądu ma umożliwić transfer wiedzy i doświadczeń Rzecznika Finansowego jako organu wyspecjalizowanego w sprawach dotyczących szeroko rozumianego rynku finansowego, do sądu. W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości związane ze stosowaniem omawianego instrumentu. W szczególności ustalenia wymaga, w jakich sprawach Rzecznik Finansowy może wydać istotny pogląd, a kiedy taką możliwość należy uznać za niedopuszczalną lub niepożądaną. Ponadto, w doktrynie różnie ocenia się charakter prawny istotnego poglądu. Analizy wymaga zatem jaką funkcję i znaczenie należy mu przypisać w postępowaniu cywilnym. Wiąże się to również z pytaniem, jaką treść i zakres powinien mieć istotny pogląd. Ustawowe zadania Rzecznika Finansowego, czyli ochrona praw i interesów klientów podmiotów rynku finansowego, przemawiają za przyjęciem, że treść i zakres istotnego poglądu powinny się móc kształtować możliwie szeroko i – podobnie jak decyzja o tym, czy w ogóle wydać istotny pogląd w sprawie – pozostawać w wyłącznej gestii Rzecznika Finansowego. Celem artykułu jest analiza zasygnalizowanych zagadnień, na podstawie doświadczeń wynikających ze stosowania omawianego instrumentu przez Rzecznika Finansowego w praktyce.
Year
Issue
Pages
121-150
Physical description
Contributors
 • Biuro Rzecznika Finansowego w Warszawie
References
 • Flaga-Gieruszyńska K., Komentarz do art. 63 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, K. Flagi-Gieruszyńskiej, Warszawa 2017.
 • Drachal J., J. Jagielski, R. Stankiewicz, Komentarz do art. 3, w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera, M. Wierzbowskiego, Warszawa 2017.
 • Mularski K., Komentarz do art. 513 k.c., w: Kodeks cywilny, t. 2: Komentarz. Art. 450–1088, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2016.
 • Romanowski M, Zasada przejrzystości materialnej umowy konsumenckiej, w: Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE, Rozdział VI, pod red. M. Romanowskiego, Warszawa 2017.
 • Rudkowska-Ząbczyk E., Komentarz do art. 63 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2017.
 • Rudkowska-Ząbczyk E., Komentarz do art. 244 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2017.
 • Rudkowska-Ząbczyk E., Komentarz do art. 635 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2017.
 • Sorysz M., Komentarz do art. 63 k.p.c, w: Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz. Art. 1–729, pod red. A. Góry-Błaszczykowskiej, Warszawa 2015
 • Zychowicz M., Komentarz do art. 63 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Komentarz. Art. 1–366, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2016.
 • Tuleja P., Komentarz do art. 7 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016.
 • Eliasz M., Komentarz do art. 63 k.p.c., w: M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 2008.
 • Zagrobelny K., Komentarz do art. 513 k.c., w: Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2017.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c2a4c11-18d8-459a-a048-32039da3cf22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.