PL EN


2016 | 58 | 107-117
Article title

Wiedza i kapitał intelektualny w bibliotece

Content
Title variants
EN
Knowledge and intellectual capital in a library
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą przyjrzenia się zagadnieniom związanym z zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym w bibliotece rozumianej jako organizacja oparta na wiedzy, wspierająca proces tworzenia wiedzy. przegląd literatury przedmiotu ukazał proces zarządzania wiedzą z uwzględnieniem biblioteki oraz różne podejścia do zarządzania kapitałem intelektualnym w zależności od przyjętej koncepcji ilozoicznej. celem artykułu jest zwró- cenie uwagi na wartość kapitału intelektualnego biblioteki, jako cennego zasobu przyczyniającego się do jej rozwoju.
EN
The article constitutes an attempt to focus on the issues connected with knowledge management and intellelectual capital in a library, that is meant as a knowledge-based organisation, supporting the process of creating knowledge. it was characterised as the process of knowledge management in the library environment and diferent approaches to intelelectual capital management that depends on accepted philosophical conception. he main purpose of the article is to pay attention to the value of the intellelectual capital of library as a source value helping it to develop.
Year
Volume
58
Pages
107-117
Physical description
Dates
published
2016-12-20
Contributors
 • Biblioteka Główna Uniwersytet Gdański
References
 • Antczak Z., Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej: (w optyce badawczej knowledge management), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.
 • Bal-Woźniak T., Współczesne problemy zarządzania, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
 • Belina B., Modele zarządzania wiedzą, [w:] Innowacje, kształcenie, zarządzanie: (wybrane zagadnienia): praca zbiorowa, pod red. Józefa Bućko, Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2006, s. 163-177.
 • Bereziński M., Hołubiec J., Ku humanizacji teorii kapitału intelektualnego, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2004, R. 10, nr 1/2, s. 207-239.
 • Chrapczyńska B., W poszukiwaniu wiedzy – użytkownicy w przestrzeni informacyjnej biblioteki akademickiej, „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2012, T. 20, nr 3/4, s. 26–32.
 • Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2007.
 • Fazlagić J., Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Warszawa: Difin, 2014.
 • Golińska-Pieszyńska M., Kapitał intelektualny w sferze nauki – warunki rozwoju, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, wyd. 2. zm., Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014.
 • Kamińska J., Żołędowska B., Zarządzanie pracownikami wiedzy w bibliotece, „Biuletyn EBIB ” 2006, nr 10 (80) [online]: http://www.ebib.pl/2006/80/a.php?kaminska_zoledowska [dostęp: 15.11.2016].
 • Kolarz M., Znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce i organizacji, [w:] Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, pod red. Barbary Kożusznik, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 77-87.
 • Penc J., Kultura i etyka w organizacji aspekty pragmatyczne i strategiczne, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy – metody, Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003.
 • Słownik języka polskiego PWN, oprac. E. Sobol, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
 • Toffler A., Toffler H., Rewolucyjne bogactwo, Przeźmierowo: Wydawnictwo Kurpisz, 2007.
 • Warren P., Alsmeyer D., The digital Library: a case study in intelligent content management, „Journal of Knowledge Management” 2005, Vol. 9, nr 5, s. 28-39.
 • Wojciechowska M., Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, wyd. 2 popr., Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.
 • Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006.
 • Wojciechowski J., Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
 • Żmigrodzka K., Biblioteka akademicka wsparciem gospodarki opartej na wiedzy, „Biuletyn Głównej Politechniki Śląskiej” 2014, nr 3, s. 393-409.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c31054e-b1d2-4212-bf56-1dcd88002727
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.