PL EN


2015 | 4(82) | 111-124
Article title

ZNAJOMOŚĆ ZASAD INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

Title variants
EN
Knowledge of rules of integrated plant protection in a questionnaires by farmers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The questionnaire research was carried out in a 2014 regarding the farmers’ awareness of integrated plant protection and their opinions on the influence of computer software in farm management. The study was conducted in the agricultural advisory centers in Warmia and Mazury and Wielkopolskie. The research was conducted on 360 farms, located from different district of the both regions. In the opinion of the majority of the owners of surveyed households, knowledge of the respondents about on issues related to the integrated plant protection, limited to the basic definitions. The awareness of the owners of the large-sized farms, where both mineral fertilization and pesticide protection are used, is greater in compulsion to the small-sized farms who apply cultivation technologies on a small scale. Moreover, a greater understanding of discussed issues in the respondents indicated with secondary education than higher. Age of respondents did not have any significant impact to the state of the respondents. The surveyed originating in the area of the Wielkopolska region showed significantly greater knowledge of issues related to the integrated plant protection than the respondents in the study of Warmia and Mazury.
Year
Issue
Pages
111-124
Physical description
Contributors
 • Dr inż. Magdalena Jakubowska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin, ul. Władysława Wegorka 20, 60-318 Poznań, Poland, M.Jakubowska@iorpib.poznan.pl
author
References
 • 1. Bisaga A. (2014): Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie województwa opolskiego. [The role of knowledge and information diffusion network in the process of modernization of agricultural households on the basis of the Opole region]. J. Agribus. Rural Dev. 3 (32): 17-35.
 • 2. Chyłek E. (2009): Znaczenie wiedzy we wzroście innowacyjności na obszarach wiejskich. Zag. Dor. Rol. Nr 56, s.9.
 • 3. Czernyszewicz E., Pawlak J. (2012): Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw, http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_3_10.pdf, odczyt: 10.10.2013.
 • 4. Dominik A., Schönthaler J. (2012): Integrowana ochrona roślin w gospodarstwie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, s. 6.
 • 5. Golinowska M. (2012): Koszty integrowanej ochrony roślin [Costs of integrated plant protection]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (3): 521-529.
 • 6. Golinowska M., Kruszyński M., Wiciak T., Rutkiewicz K. (2014): Zużycie środków ochrony roślin oraz koszty i opłacalność redukowania stanu zachwaszczenia w gospodarstwie indywidualnym w latach 2004-2013. [Usage of plant protection products, costs and profitability of reducing weed infestation an individual farm in the years 2004-2013]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 54 (4): 437-443.
 • 7. Kiełbasa B., Krysztoforski M. (2009): Potrzeby doradcze rolników w opinii pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. [The needs of advisory farmers in the opinion of advisors The Voivodship Agricultural Advisory Center]. Zag. Dor. Rol. Nr 57: s. 53.
 • 8. Kruszyński M., Golinowska M., Borkowska M., Wiciak T. (2015): Świadomość prośrodowiskowa producentów rolnych a stan integrowanej ochrony roślin w Polsce. [Pro-environmental awareness of agricultural producers and integrated pest management in Poland]. Prog. Plant Prot. 55 (1): 114-118.
 • 9. Marks N., Jakubowski T., Nawara P. (2012): Internet jako źródło pozyskiwania wiedzy potrzebnej do prowadzenia gospodarstwa rolnego. [The internet as a source of knowledge necessary for running an agricultural farm]. Agricultural Engineering Z. 2(136), t. 1: 195-204.
 • 10. Matyjaszczyk E., Tratwal A., Walczak F. (2010): Wybrane Zagadnienia Ochrony Roślin w Rolnictwie Ekologicznym i Integrowanej Ochronie Roślin. Inst. Ochr. Roślin –PIB, Poznań, 103 ss.
 • 11. Tratwal A., Horoszkiewicz-Janka J., Bereś P.K., Walczak F., Podleśny A. (2014): Przydatność aplikacji komputerowej do wyznaczania optymalnego terminu zwalczania rdzy brunatnej pszenicy. Zag. Dor. Rol. Nr 77, s. 110.
 • 12. Walczak F. (1999): Znaczenie monitoringu agrofagów roślin uprawnych dla ochrony roślin. [The importance of monitoring pests of crops for plant protection]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 41 (2): 386-390.
 • 13. Walczak F., Tratwal. A., Krasiński T. (2010): Kierunki rozwoju prognozowania i sygnalizacji agrofagów w ochronie roślin rolniczych. [Directions of the development of pest forecasting and warning systems in plant protection]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (1): 81-86.
 • 14. Wielogórska G., Turska E., Czarnocki Sz. (2011): Wpływ rolnictwa na środowisko w opinii właścicieli wybranych gospodarstw środkowowschodniej Polski. [The influence of agriculture on the environment from in the opinion of the owners of chosen farms located in central-eastern Poland]. Fragm.. Agron. 28(2), s.127.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c3439da-5aa9-4873-a7d9-9da26173a992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.