PL EN


2016 | 4 (363) | 88-100
Article title

Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Knowledge-Intensiveness of Rural Areas in Conditions of Sustainable Development
RU
Наукоемкость сельских районов в условиях устойчивого развития
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest wskazanie na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę wśród ludności zamieszkującej obszary wiejskie w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Ilustrując zagadnienie dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej, między innymi z zakresu kapitału ludzkiego, systemów edukacyjnych oraz zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano również dostępne dane statystyczne Eurostat oraz GUS. Na podstawie badań stwierdzono, że w gospodarce opartej na wiedzy, w której coraz częściej mówi się o niedoborze talentów, dla efektywnej realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju niezbędna jest poprawa jakości kształcenia ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Szczególnie istotne jest podnoszenie poziomu wykształcenia ludności rolniczej. Analizy w tym zakresie pozwalają określić skuteczność postulowanej przez UE koncepcji uczenia się przez całe życie (LLL) oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju (ESD). Realizacja obu tych koncepcji, mimo pozytywnych celów, wciąż pozostawia wiele do życzenia. Artykuł ma charakter analityczny i stanowi przyczynek do dyskusji nad zwiększającym się zapotrzebowaniem na wiedzę na obszarach wiejskich.
EN
The aim of these considerations is to show the growing demand for knowledge of rural areas in the era of knowledge-based economy. To illustrate the discussed issues the authors used the desk research method (a review of domestic and foreign literature in the field of human capital, education systems, and sustainable development). They also used the available statistical data of Eurostat and CSO (GUS). The studies showed that in the knowledge-based economy, an effective implementation of the sustainable development postulate requires improvement of the quality of education in rural areas, particularly the educational level of the rural population. Although the effectiveness of the EU concept of Life-Long Learning and education as the key factor of sustainable development (ESD) has been proved in a few analyses, its practical implementation is still unsatisfactory. The article provides an analysis in this regard and contributes to the discussion on the increasing demand for knowledge in rural areas.
RU
Цель рассуждений – указать растущий спрос на знания среди населения, проживающего в сельской местности, во времена экономики, основанной на знаниях. Иллюстрируя вопрос, провели обзор литературы, национальной и зарубежной, в частности, из области человеческого капитала, систем об- учения и устойчивого развития. Использовали также доступные статистические данные Евростата и ЦСУ. На основе исследований констатировали, что в основанной на знаниях экономике, в которой все чаще речь идет о нехватке талантов, для успешной реализации постулата устойчивого развития необходимо улучшение качества обучения населения, проживающего в сельской местности. Особенно существенно повышение уровня образования сельскохозяйственного населения. Анализы в этом отношении позволяют определить действенность постулированной ЕС концепции учебы на протяжении всей жизни (LLL) и обучения для устойчивого развития (ESD). Осуществление этих обеих концепций, несмотря на положительные цели, все еще оставляет желать лучшего. Статья имеет аналитический характер и является введением в дискуссию о растущем спросе на знания на селе.
Year
Issue
Pages
88-100
Physical description
Contributors
References
 • Aghion P., Howitt P. (1998), Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambrige.
 • Altinok N., Murseli H. (2007), International database on human capital quality, “Economic Letters”, No. 96.
 • Asteriou D., Agiomirgianakis G.M. (2001), Human capital and economic growth. Time series evidence from Greece, “Journal of Politicy Modeling”, No. 23.
 • Becker G.S. (1962), Investment in human capital: A theoretical analysis, “The Journal of Political Economy”, Vol. 70.
 • Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R. (1994), Human capital, fertility, and economic growth.
 • Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd Edition), The University of Chicago Press, Chicago.
 • Benhabib J., Spiegel M.M. (1994), The role of human capital in economic development Evidence from aggregate cross-country data, “Journal of Monetary Economics”, No. 34.
 • Borys T. (2010), Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – polskie wyzwania, „Problemy Ekorozwoju – Problems od Sustainable Development”, Vol. 5, No. 1.
 • Bosch-Sijtsema P.M., Ruohomäki V., Vartiainen M. (2009), Knowledge work productivity in distributed teams, “Journal of Knowledge Management”, Vol. 13, Iss. 6.
 • Bruckmeier K., Tovey H. (2008), Knowledge in sustainable rural development: from forms of knowledge to knowledge processes, “Sociologia Ruralis”, No. 48(3).
 • Coleman J.S. (1988), Social capital in the creation of human capital, “American Journal of Sociology”, Vol. 94.
 • Delgado M.S., Henderson D.J., Parmeter Ch.F. (2014), Does Education Matter for Economic Growth?, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, No. 76(3).
 • Drucker P. (1999), Knowledge-worker productivity. The biggest challenge, “California Management Review”, No. 42.
 • Elliott J. (2012), An introduction to sustainable development, Routledge, London.
 • FAO Statistical Yearbook (2010), Statistics Division FAO, http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/ess-yearbook/ess-yearbook2010/yearbook2010-reources/en/ [dostęp: 29.10.2015].
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa/Wrocław.
 • Grodzińska-Jurczak M., Gajuś-Lankamer E., Wójcik A., Pietrzyk A. (2010), Potrzeby i warunki edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, „Problemy Ekorozwoju – Problems od Sustainable Development”, Vol. 5, No. 2.
 • Grossman G.M., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge.
 • Halfacree K.H. (1993), Locality and social representation: space, discourse and alternative definitions of the rural, “Journal of Rural Studies”, No. 9(1).
 • Heckman J.J. (2000), Policies to foster human capital, “Research in Economics”, No. 54(1).
 • Hłobił A. (2010), Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju – Problems od Sustainable Development”, Vol. 5, No. 2.
 • Kalinowski S. (2013), Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej o niepewnych dochodach a warunki funkcjonowania gospodarstw domowych na wsi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 292.
 • Kalinowski S. (2015), Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kozera M. (2014), Czy samodegradacja? Pozytywny i negatywny kapitał ludzki, (w:) Galor Z., Goryńska-Bittner B., Kalinowski S. (red.), Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld.
 • Krzyworzeka P. (2014), Wiedzochłonne organizacje, „E-mentor”, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/numer/35/id/758 [dostęp: 29.10.2015].
 • Lucas R.E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, “Journal of Monetary Economics”, No. 22.
 • Mankiw G.N., Romer D., Weil D.N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, “The Quarterly Journal of Economics”, No. CVII.
 • McGregor S.L.T., Goldsmith E.B. (1998), Expanding our understanding of quality of life, standard of living, and well-being, “Journal of Family and Consumer Sciences”, No. 90(2).
 • Medel-Añonuevo C., Ohsako T., Mauch W. (2001), Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century, UNESCO Institute for Education, Hamburg.
 • Niedobór talentów – wyniki badań 2013 (2013), Raport Manpower Group, http://www.manpowergroup.pl [dostęp: 29.10.2015].
 • Nussbaum M., Sen A. (1993), The Quality of Life, Clevendan Press, Oxford.
 • Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle, WAiP, Warszawa.
 • Romer P.M. (1990), Human capital and growth: theory and evidence, “Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy”, Vol. 32.
 • Rural Development in the EU Statistical and Economic Information Report 2013 (2013), European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development, December.
 • Rural Learning for Development: Experiences from Europe Report on Rural Learning for Development and Book of Proceedings of the 2007 RuraLEARN Conference and Workshops Mesta (2007), 24-27 June Chios, Greece.
 • Schultz Th.W. (1971), Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research, “Economic Development and Cultural Change”, Vol. 23, No. 3.
 • Schündeln M., Playforth J. (2014), Private versus social returns to human capital: Education and economic growth in India, “European Economic Review”, No. 66.
 • Stanny M. (2014), Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z definiowaniem.
 • Wielowymiarowe spojrzenie, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1(162).
 • Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na Rozwój Obszarów Wiejskich (2014), FundEko, Warszawa.
 • Zwoliński Ł. (2009), Zmiany społeczno-demograficzne na terenach wiejskich w państwach Unii Europejskiej, Nr 167, IERiGŻ, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c470906-88f9-4420-8b77-e05cb5bf2b6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.