PL EN


Journal
2020 | 15 | 317-323
Article title

Archeologia w skupie złomu

Content
Title variants
EN
Archaeology at the scrap yard
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article discusses the problem of devastation of archaeological sites, the aim of which is to acquire portable historic objects but without the use of electronic equipment. This type of search, unlike the one carried out with the use of metal detectors, is not regulated by law. Examples of prehistoric metal ornaments and elements of clothing that have found their way to scrap yards indicate that archaeological finds are becoming a source of income for illegal prospectors or accidental finders, not as finds that can be sold to collectors but simply as a secondary raw material.
Journal
Year
Volume
15
Pages
317-323
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Archeologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Andrzejowski J. 2017. Ad vocem: Pierścieniowata zawieszka ażurowa z Podola. W: J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam germanorum et baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata (= Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina 6). Warszawa, Schleswig: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 421–430.
 • Bartecki B. 2018. Srebrny naszyjnik z miejscowości Podhorce. W: B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich (red.), Studia barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. Rocznicę urodzin 2. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 282–299.
 • Bland R. 2017. Ustawa Tresaure Act i program Portable Antiquities Scheme w Anglii i Walii. Wiadomości Archeologiczne 68, 3–11.
 • Brzeziński W., Kobyliński Z. (red.). 1999. Wykrywacze metali a archeologia. Warszawa: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
 • Carnap-Bornheim von C., Ickerodt U., Siegloff E. 2017. Archeologia landu Szlezwik-Holsztyn a archeologia detektorystyczna. Wiadomości Archeologiczne 68, 13–18.
 • Demetz S. 1998. Almgren Gruppe IV, Fig. 65–67: Zum Beginn der kräftig profilierten Fibeln. W: J. Kunow (red.), 100 Jahre Fibelformen nach Oscar Almgren. Internationale Arbeitstagung 25.–28. Mai 1997 Kleinmachnow, Land Brandenburg (= Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 5). Wünsdorf: Verlag Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, 137–148.
 • Florek M. 1998. Nowe materiały z odkryć przypadkowych i tzw. znaleziska luźne z terenu województwa tarnobrzeskiego. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 19, 17–26.
 • Florek M. 2014. Problemy ochrony kopalń krzemienia na terenie działania Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. W: D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur, A. Jedynak (red.), Silex et Ferrum, t. 1 – Górnictwo z epoki kamienia. Krzemionki. Polska. Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach. Ostrowiec Świętokrzyski: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, 203–223.
 • Florek M. 2015. Między teorią a praktyką. Ochrona dziedzictwa archeologicznego z perspektywy praktyki konserwatorskiej (na przykładach Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach). Raport 10, 233–261.
 • Florek M. 2019. Kilka uwag o ustawowych definicjach zabytku archeologicznego i badań archeologicznych oraz ich konsekwencjach. Ochrona Zabytków 2/2019, 11–29.
 • Florek M., Wiśniewski T. 2008. Funnelbeaker Culture artifacts from the settlement in Mozgawa, Pińczów Commune, Świętokrzyskie Province / Materiały kultury pucharów lejkowatych z osady w Mozgawie, gm. Pińczów, woj. świętokrzyskie. Analecta Archaeologica Ressoviensia 3, 145–184.
 • Florek M., Wołoszyn M. (red.). 2016. The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010). Material evidence / Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe (= U źródeł Europy środkowo-wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropas 2). Kraków: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Godłowski K. 1982. Północni Barbarzyńcy i wojny markomańskie w świetle archeologii. W: J. Wielowiejski (red.), Znaczenie wojen markomańskich dla państwa rzymskiego i północnego Barbaricum (= Scripta Archaeologica 2). Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, 48–80.
 • Gurba J. (red.). 2003. Dwadzieścia pięć lat archeologii w Masłomęczu 1977–2002: materiały do bibliografii prasowej archeologii w Masłomęczu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jedynak A. 2015. Zagrożenia i ochrona pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w „Krzemionkach” w perspektywie wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Raport 10, 263–282.
 • Kokowski A. 2000a. Powtórka z Radawy, historii przeworskich wojowników ciąg dalszy. Archeologia Żywa 15, 18–19.
 • Kokowski A. 2000b. Polsko-niemiecki przyczynek do ratowania zabytków z Radawy w woj. Podkarpackim. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 21, 303–307.
 • Kokowski A. 2004a. Utracone – odzyskane – zaskakujące. Z Otchłani Wieków 58 (1–4), 2003, 12–18.
 • Kokowski A. 2004b. Rzecz o przyjaźni, czyli ćwierć wieku z archeologią w Masłomęczu (właściwie dla dorosłych). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kokowski A. 2006. Starożytna Polska. Od trzeciego wieku przed Chrystusem do schyłku starożytności. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Kokowski A. 2009. Die polnischen Gebiete in der Zeit des Königs Marbod. W: V. Salač, J. Bemmann (red.), Mitteleuropa zur Zeit Marbods, Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.–8.12.2006. Anlässlich des 2000 jährigen Jubiläums des römischen Feldzuges gegen Marbod. 19. Internationales Symposium Grundprobleme des frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Praha, Bonn: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, 331–340.
 • Kokowski A., Łuczkiewicz P. 2002. Pikule – ein Opferplatz (?) aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit. W: C. von Carnap-Bornheim, J. Ilkjær, A. Kokowski, P. Łuczkiewicz (red.), Die Bewaffnung der Germanen und ihrer Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt. Tagungsmaterialien aus Nałęczów (23–25.09.1999). Lublin: Wydawnictwo UMCS, 147–162.
 • Kokowski A., Maleev J. 1999. Nowe materiały do katalogu za¬pinek typu Almgren II-43. W: A. Kokowski (red.), Kultura Przeworska 4. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 175–180.
 • Krzemińska A. 2019. Nie ryj jak świnka. Polityka 11 (3202), 58–59.
 • Niezabitowska-Wiśniewska B. 2017. Zapinki typu Husynne z Lubelszczyzny. W: J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam germanorum et baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata (= Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina 6). Warszawa, Schleswig: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, 475–493.
 • Reitár J. 2018. Die Fibeln vom Typ Almgren 43. W: B. Niezabitowska-Wiśniewska, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski, M. Stasiak-Cyran, M. Erdrich (red.), Studia barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. Rocznicę urodzin 2. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 52–72.
 • Schuster J. 2016. Masse – Klasse – Seltenheiten. Kaiserzeitliche und völkerwanderungszeitliche Detektorfunde der Jahre 2006-2014 aus Schleswig-Holstein (= Sonderheft zu den Archäologischen Nachrichten aus Schleswig-Holstein). Schleswig: Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein.
 • Schuster J. 2017. Sypiając z wrogiem? Potencjał badawczy amatorskiej „archeologii detektorystycznej” na przykładzie zabytków z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów z lat 2006–2014, odkrytych w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. Wiadomości Archeologiczne 68, 19–31.
 • Trzciński M. 2017. Raz jeszcze o poszukiwaniu zabytków w Polsce. Miedzy teorią i praktyką. Wiadomości Archeologiczne 68, 33–43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c52580b-d605-49f8-b918-6525270a9540
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.