PL EN


2014 | 50 | 2(200) | 105-133
Article title

Prakseologia fenomenologiczna

Content
Title variants
EN
Phenomenological praxeology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule uzasadnia się tezę, iż fenomenologia i hermeneutyka mogą służyć za podstawę prakseologii fenomenologicznej (fenomenologii zarządzania). Głównym instrumentem (metodą) prakseologii fenomenologicznej jest soczewka fenomenologiczna: skupia ona to, co ontologiczne i to, co ontyczne, egzystencjalne i egzystencyjne – w sensie Heideggerowskim. Soczewka pozwala na dokładniejsze ujęcie przedmiotu poddanego analizie – obejrzenie w perspektywie filozoficznej (ontologicznej) i perspektywie nauk szczegółowych (ontycznej). Jako metametoda pozwala na ogląd badanego przedmiotu z różnych perspektyw, a zarazem pełni rolę „spoiwa”, które łączy różne perspektywy badawcze zapewniając jednocześnie spójność ontologiczo-ontyczną. Podstawową dyrektywą praktyczną prakseologii fenomenologicznej jest spójność ontologiczno-ontyczna (koherencja) działania. Zgodnie z tą dyrektywą, dla zapewnienia wysokiej efektywności i etyczności funkcjonowania organizacji niezbędna jest spójność ontologiczno-ontyczna zarządzania.
EN
The paper justifies the idea that phenomenology and hermeneutics can be used as the basis of the phenomenological praxeology (phenomenology management). The main instrument (method) in the phenomenological praxeology is a “phenomenological lens”. Phenomenological lens focuses on the issue of what is ontological and what is ontic, existential and existentic – in Heidegger’s sense. It allows a more accurate analysis of an object – both from the philosophical (ontological) and scientific (ontic) perspective. As a meta-method it provides different perspectives while analyzing the object and acts as a “binder” linking diverse factors affecting this object and providing at the same time an ontological-ontic coherence. The ontological-ontic coherence is the main practical directive of the phenomenological praxeology. According to that directive, ontological-ontic coherence of management is necessary to ensure high efficiency and ethics of the organization.
Year
Volume
50
Issue
Pages
105-133
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Agazzi E., 1997, Dobro, zło i nauka. Etyczny wymiar działalności naukowo-technicznej, Warszawa: OAK.
 • Antonovsky A., 1996, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia, Warszawa: Fundacja IPN.
 • Baran B., 1990, Fenomenologia amerykańska. Studium z pogranicza, Kraków: inter esse.
 • Bell D., 1994, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa: PWN.
 • Blanchard K., Hodges P., 2003, The Servant Leader. Transforming Your Heart, Head, Hands & Habits, Nashville, Tennessee: Countryman.
 • Bobryk J., 2002. Kultura techniki i problem racjonalności, „Edukacja Filozoficzna” 33: 19–34.
 • Bobryk B., 2009, „Trzecia kultura” i „renesans” myślenia naukowego, „Zagadnienie Naukoznawstwa” 45: 43–56.
 • Bocheński J.M., 1988, Współczesne metody myślenia, Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.
 • Bombała B., 1995, Społeczna gospodarka rynkowa jako wzorcowy model gospodarczy, „Prakseologia” 1–2: 171–179.
 • Bombała B., 2001, W kierunku etycznego przywództwa: przegląd koncepcji zarządzania XX wieku „Annales Etyka w życiu gospodarczym” 4: 161–171.
 • Bombała B., 2002, Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, „Prakseologia” 142: 131–148.
 • Bombała B., 2003, Doskonalenie organizacji w personalistycznej koncepcji zarządzania, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 6: 176–185.
 • Bombała B., 2006, Karola Adamieckiego harmonia duchowa jako podstawa etycznej kultury organizacji, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 9: 125–132.
 • Bombała B., 2007, In Search of the Sources of Humanity, in. Phenomenology of Life from the Animal Soul to the Human Mind. Book I: In Search of Experience, ed. A-T. Tymieniecka, Dordrecht: Springer, 385–396.
 • Bombała B., 2010a, Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Warszawa: Difin.
 • Bombała B., 2010b, Zagadnienie upełnomocniania pracowników w koncepcji przywództwa personalistycznego i służebnego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”13: 123–133.
 • Bombała B., 2011, Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś, „Prakseologia”151: 11–33.
 • Bombała B., 2012a, Fenomenologia polskiej transformacji, e-Politikon 1: 177–203.
 • Bombała B., 2012b, Phenomenology of Management – Didactic Aspects, “Management and Business Administration.Central Europe” (MBA.CE) 3: 51–60.
 • Bombała B., 2012c, Zastosowanie fenomenologii „moralnego wzlotu” Maxa Schelera do analizy przywództwa, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 15: 325–338.
 • Bombała B., 2013a, Ekonomizm nauk o zarządzaniu a przedsiębiorczość personalistyczna, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”16: 319–334.
 • Bombała B., 2013b, Phenomenology of the Management as the Eco-Empathic Leadership, w: A-T. Tymieniecka (red.), Phenomenology and the Human Positioning in the Cosmos: The Life-world, Nature, Earth: Book Two, Dordrecht: Springer, 203–218.
 • Bombała B., 2013c, Zastosowanie prakseologii fenomenologicznej w zarządzaniu kryzysowym – przewodzenie w kryzysie, G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 58–77.
 • Bombała B., 2014a, Anna-Teresa Tymieniecka’s and Max Scheler’s Phenomenology as the Ontopoietic Genesis of Managers Life, w: A.-T. Tymieniecka (red.), Phenomenology of Space and Time: The Forces of the Cosmos and the Ontopoietic Genesis of Life, Book I (Analecta Husserliana CXVI), Dordrecht: Springer, 155–165.
 • Bombała B., 2014b, Od Harmela do Ouimeta – przedsiębiorczość etyczna w praktyce, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 17: 55–73.
 • Bombała B., 2014c, Phenomenology as the epistemological and methodological basis of management sciences, “International Journal of Contemporary Management” 1: 150–172.
 • Bradbery P., 2008, Management and Transcendental Phenomenology: Strange Bedfellows?, “International Journal of Interdisciplinary Social Sciences” 3: 221–230.
 • Brockman J. (red), 1995, Trzecia kultura, Warszawa: Wydawnictwo CIS.
 • Burrell G. and Morgan, G., 1979, Sociological Paradigms and Organizational Analysis, London and Exeter: Heinemann.
 • Ciulla J., 2004, Ethics, the Heart of Leadership, Westport: Praeger.
 • Cope J., 2005, Researching Entrepreneurship through Phenomenological Inquiry. Philosophical and Methodological Issues, “International Small Business Journal” 23: 163–189.
 • Corrington, R. Hausman, C. Seebohm T. (ed.), 1987, Pragmatism Considers Phenomenology, Washington: Univerity Press.
 • Craig, R. T., 1999, Communication theory as a field, “Communication Theory” 9: 119–161.
 • Dopfer K., 1982, Wprowadzenie: ku nowemu paradygmatowi, w: Dopfer K. (red.), Ekonomia w przyszłości, Warszawa: PWN, 9–67.
 • Elkington J., 1997, Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Oxford: Capstone.
 • Fay B., 1996, Contemporary Philosophy of Social Science. A Multicultural Approach, Oxford: Blackwell.
 • Filek J., 2005, Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie firmy Enron), w: Sójka J. (red.), Etyka biznesu „po Enronie”, Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora, 107–120.
 • Jo Hatch M., 2002, Teoria organizacji, Warszawa: PWN.
 • Harciarek M., 2011, Metoda fenomenologiczna w badaniu kapitału ludzkiego i społecznego, „Zarządzanie” 3: 118–129.
 • Heidegger M., 2008, Bycie i czas, Warszawa: PWN.
 • Heidegger M., 2001, Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych, Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Heidegger M., 2007, Pytanie o technikę, w: Heidegger M., Odczyty i rozprawy, Warszawa, Aletheia, s. 7–38.
 • Husserl E., 1999, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, Toruń: Wydawnictwo Rolewski.
 • Husserl E., 1982, Medytacje kartezjańskie, Warszawa: PWN.
 • Imai M., 2006, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Warszawa: MT Biznes.
 • Jakubczak R., Jakubczak W., 2011, Permanentny kryzys kontrolowany, w: Sobolewski G., Majchrzak D., (red.) Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: AON, s. 44–50.
 • Januszewski E., 2007, Logiczne i filozoficzne problemy związane z logiką rozmytą, „Roczniki Filozoficzne” LV: 109–128.
 • Judycki S., 1993, Co to jest fenomenologia?, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1: 25–38.
 • Kieżun W., 2011, Drogi i bezdroża polskich przemian, Warszawa: EKOTV.
 • Kieżun W., (red.), 2011, Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kieżun W., 2012, Patologia transformacji, Warszawa: Wyd. Poltext.
 • Kieżun W., 2002, Pięć lat seminarium Krytycznej Teorii Organizacji. Analiza dorobku i perspektywy rozwoju, „Master of Business Administration” 1: 4–9.
 • Kotarbiński T., 1982. Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Ossolineum.
 • Kostera M., 1996, Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Koźmiński A. K., 2008, Koniec świata menedżerów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Koźmiński A. K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa: PWN.
 • Krupa M., 2006, „Dżungla” teorii organizacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd? „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 9: 339–349.
 • Kurczewska J., 1997, Technokraci i ich świat społeczny, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Krzyżanowski L.J., 1999, O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty – modele – metafory – filozofia – metodologia – dylematy – trendy, Warszawa: PWN.
 • Lorenz K., 1986, Regres człowieczeństwa, Warszawa: PIW.
 • Luttwak E., 2000, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Magala S., 2009, Na przełęczach sensu i bezsensu. Antropologizacja nauk o organizacji i zarządzaniu, w: A. Pomieciński, S. Sikora (red.), Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, Poznań: Biblioteka Telgte, s. 133–155.
 • Majka J., 1986, Rozważania o etyce pracy, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Maracz T., 1983, Podejście sytuacyjne, w: A.K. Koźmiński (red.), Współczesne teorie organizacji Warszawa: PWN, s. 274–310.
 • Margolis J., 1986, Pragmatism without Foundations, New York: Blackwell Publishers.
 • Mikołajczyk Z., 2000, Aspekty etyczne i społeczne wykorzystywania metod i technik zarządzania, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 3: 148–156.
 • Morgan G., 1986, Images of Organization, Newbury Park: Sage Publications.
 • Moustakas C., 2001, Fenomenologiczne metody badań, Białystok: Trans Humana.
 • Moustakas C., 1990, Heuristic Research, Design, Methodology, and Applications, Newbury Park: Sage Publications.
 • Neurath O., 1944, Fundation of Sociale Sciences, w: International Encyclopedia of Unified Sciences, t. II, Chicago: University of Chicago Press, s. 1–51.
 • Ossowska M., Ossowski S., 1967, Nauka o nauce, w: Ossowski, S., Dzieła, t. IV, Warszawa: WN PWN, s. 91–102
 • Ossowski S., 1983, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa: PWN.
 • Ouchi W.G., 1981, Theory Z, New York: Avon Books.
 • Ouimet, J. –R., 2010, „Wszystko zostało wam powierzone” Rozmowy z Y Y ves Semen, Kraków: Wydawnictwo AA.
 • Pollard, C.W., 1997, Przywódca, który służy, w: Lider przyszłości, Warszawa: Business Press, s. 239–245.
 • Postman N., 1995, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: PIW.
 • Rogoziński K., 2008, Organizacja usługowa jako system autopoietyczny, „Współczesne zarządzanie” 3: 11–25.
 • Sanders P., 1982, Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational Research, “The Academy of Management Review” 7: 353–360.
 • Smaling A., 2007, The Meaning of Empathic Understanding in Human Inquiry, w: Tymieniecka A-T. (red.), Phenomenology of Life from the Animal Soul to the Human Mind. Book II: The Human Soul in the Creative Transformation of the Mind (Analecta Husserliana XCIV), Dordrecht: Springer, s. 309–342.
 • Schein E., 2004, Organizational Culture and Leadership, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Scheler M., 1987, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa: PWN.
 • Schütz A., 2008, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Kraków: NOMOS.
 • Skinner B.F., 1953, Science and Human Behavior, New York: The Macmillan Company.
 • Sobczyk J. R., 2008, W stronę semiotyki – język organizacji i zarządzania między językiem potocznym a językiem nauki, w: Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Łódź: Wydawnitwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 109–118.
 • Sokołowska J., 2012, Duchowość w zarządzaniu – wybrane zagadnienia, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 15: 347–353.
 • Spiegelberg H., 1972, Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction, Northwestern: University Press.
 • Stein E., 1988, O zagadnieniu wczucia, Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • Strategor, 1995, Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Warszawa: PWE.
 • Sułkowski Ł., 2005, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Warszawa: PWE.
 • Szmyd J., 2002, Anny Teresy Tymienieckiej droga przez filozofię, „Edukacja Filozoficzna” 33: 237–245.
 • Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak.
 • Szpaderski A., 2013, Prakseologia a nauki o zarządzaniu. Studium metodologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
 • Tatarkiewicz W., 1983, Historia filozofii, t. 3, Warszawa: PWN.
 • Tymieniecka A-T., 1979, The Creative Experience and the New Critique of Reason, w: Tymieniecka A-T. (red.), Japanese Phenomenology (Analecta Husserliana), t. VIII, s. 208–213.
 • Tymieniecka, A.T., 2011, Życie w pełni logos. Księga I. Metafizyka Nowego Oświecenia, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Watson J.B., 1930, Behaviorism, wydanie poprawione, Chicago: University of Chicago Press.
 • Weinstein M.A., 1982, The Wilderness and the City: American Classical Philosophy As a Moral Quest, Amherst: University of Massachusetts Press.
 • Węgrzecki A., 1992, O poznawaniu drugiego człowieka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 • Węgrzecki A., 2009, Perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej, „Fenomenologia” 7:47–56.
 • Wrzesińska B., 1993, Formalizacja „rozmytych” fragmentów w prakseologii, „Prakseologia” 1–2: 151–168.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c596a20-bdb7-467c-a22d-5fc681739487
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.