PL EN


2016 | 2 | 123-133
Article title

Znaczenie ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie

Content
Title variants
EN
The importance of evaluation of education and therapy in the process of the rehabilitation of socially maladjusted
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Skuteczność działań resocjalizacyjnych oraz poziom efektywności procesu resocjalizacji podlegają obecnie systematycznej analizie. To działania wpisane dziś na stałe w realia funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnej, często ujmowanej jako system złożony z powiązanych ze sobą elementów, które tworzą sieć określonych zależności oraz powiązań. Zarówno teoretycy, jak i praktycy resocjalizacji poszukują czynników leżących u podstaw skutecznych działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych. Złożony charakter procesu resocjalizacji nie pozwala na identyfikację skuteczności pojedynczych interwencji; jest to możliwe tylko w przypadku kompleksowych oddziaływań, realizowanych wielotorowo na różnych płaszczyznach: edukacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej. W prezentowanym artykule ewaluacja jest rozumiana jako szereg działań analizujących nie tylko efekty, ale przede wszystkim jak doszło do ich uzyskania i jakie czynniki miały na to wpływ. Wyniki ewaluacji pozwalają instytucji na modyfikacje prowadzonych działań oraz dostosowywanie ich do potrzeb, zasobów czy też deficytów nieletnich. Ponadto zwiększają możliwości projektowania oraz wdrażania przez instytucję działań adekwatnych do sytuacji problemowych, które pojawiają się w środowisku wychowawczym.
EN
Nowadays the effectiveness of social rehabilitation process is the subject to a systematic analysis. These actions are included into the reality of the institution considered as the complex system which consists from elements connected with oneself. Both theoreticians and practitioners of the social rehabilitation pedagogy are seeking the factors underlying reasons of success for effectiveness in education and therapeutic process. It is difficult to find which factors influence on the effectiveness of isolated intervention. It is only possible to determine the effectiveness of education and therapeutic process only if they are analysed as a whole. The process of evaluation, in the presented article, is understood as the sequence of operations which analyse not only effects, but how reached them as well and which factors affected it. Results of the evaluation let the institution to find the proper action and adapting them to day-to-day issues. According to them the institution could design and implement the right action appropriate to problem situations turning up in the education environment.
Year
Issue
2
Pages
123-133
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Głowik T., Ewaluacja terapii a naukowe myślenie, „Terapia Uzależnień i Współuzależnienia” 2008, nr 2.
 • Kalinowski M., Struktura procesu resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja, t. 1, red. B. Urban, J.M. Stanik, Warszawa 2007.
 • Karłyk-Ćwik A., Oddziaływania interwencyjne oraz wychowawczo-terapeutyczne wobec nieletnich agresorów w zakładach poprawczych, [w:] Pedagogika resocjalizacyjna wobec współczesnych zagrożeń, red. Z. Bartkowicz, Lublin 2012.
 • Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2006.
 • Konopczyński M., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Kraków 2014.
 • Konopczyński M., Misja i zasady pracy ośrodków resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, „Resocjalizacja Polska” 2016, nr 12.
 • Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.
 • Mudrecka I., Poczucie odpowiedzialności młodzieży skonfliktowanej z prawem. Studium pedagogiczne, Opole 2010.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.
 • Opora R., Ewolucja niedostosowania społecznego nieletnich jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Gdańsk 2009.
 • Opora R., Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków 2010.
 • Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności w psychologii, Warszawa 2008.
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji, www.ore.edu.pl [20.02.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c62480c-baf9-45ca-878b-69f83bc6d8f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.