PL EN


2015 | 4 | 68-82
Article title

U źródeł myślenia alternatywnego. Krytyczna analiza studium Bogdana Suchodolskiego o Stanisławie Brzozowskim

Content
Title variants
EN
At the Root of Alternative Thinking. A Critical Analysis of Bogdan Suchodolski’s Study on Stanisław Brzozowski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article introduces the criticism of the Polish version of “philosophy of life” (Lebensphilopsohie) developed by Stanisław Brzozowski and further developed by Bogdan Suchodolski. Being the most distinguished Polish representative of “new humanism”, Suchodolski criticises in two dimensions the philosophy of life developed by Brzozowski, his tendency to reshape man on behalf of the ideal of power and to impose on people, on behalf of the same ideal, the will of organised groups. Suchodolski confronts these ideals by referring to the tradition of the human being who distances themselves from the fascination of power in favour of moderation and inner harmony as well as the ideal of humanity, striving for the harmonious and sustainable development of the contemporary civilisation.
PL
Artykuł przedstawia problem krytyki polskiej wersji „filozofii życia” (Lebensphilopsohie) rozwijanej przez Stanisława Brzozowskiego dokonanej przez Bogdana Suchodolskiego. Suchodolski będący na polskim gruncie najwybitniejszym przedstawicielem nurtu „nowego humanizmu” dokonuje krytyki „filozofii życia” rozwijanej przez Brzozowskiego w dwu wymiarach, jej tendencji do przetwarzania człowieka w imię ideału mocy i narzucania w imię tegoż ideału woli zorganizowanych grup ogółowi. Suchodolski przeciwstawia tym ideałom nawiązanie do tradycji człowieka dystansującego się od fascynacji mocą w imię ideałów umiaru i wewnętrznej harmonii oraz ideał ludzkości dążącej do nadania rozwojowi współczesnej cywilizacji harmonijnego zrównoważonego charakteru.
Year
Issue
4
Pages
68-82
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
 • Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, aciazela@aps.edu.pl
References
 • Adorno, T.W. (1986). Dialektyka negatywna. Warszawa: PWN Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bocheński, A. (1947). Dzieje głupoty wPolsce. Pamflety dziejopisarskie. Warszawa: Wydawnictwo „Panteon”.
 • Bielik-Robson. A. et al. (2011). Brzozowski. Przewodnik Krytyki Politycznej, Tom XXVIII , Warszawa:Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Ciążela, A. (2005). Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy.
 • Ciążela, A. (2008). Stanisław Radwan i Bogdan Suchodolski a krytyczny nurt recepcji myśli Stanisława Brzozowskiego w polskiej humanistyce dwudziestego wieku. W: W. Słomski (red.), Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego. (s. 191-206). Warszawa: Wydawnictwo Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Ciążela, A. (2010) Polska pedagogika kultury w pierwszej połowie XX wieku. Zarys problematyki, zagadnienia, wybrani przedstawiciele. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Cywiński, B. (1971). Rodowody niepokornych. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 • Irzykowski, K. (2000).Karol Irzykowski o Stanisławie Brzozowskim, W. Kosiński, J. Mrozowicki „Kuźnia Młodych” 1935, nr 29, (1V). W: Tenże, Pisma rozproszone 1932–1935, Tom 3, red. A. Lam, Kraków.
 • Kretz-Mirski, J. (1919). U progu nowej ery. Rzecz o wojnie, kulturze i wychowaniu. Lwów: Księgarnia Polska Bernarda Połanieckiego.
 • Kridl, M. (1934). Nowa książka o Brzozowskim. Wiadomości Literackie, 8, s. 5.
 • Miś, A. (2000). Filozofia współczesna. Główne nurty. Warszawa: Wydawnictwo „Scholar”.
 • Pruszyński, K. (1946). Margrabia Wielopolski. Warszawa: „Czytelnik”.
 • Reed, J. (1934). Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem. Tłum A. Dobrot (W. Grosz). Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworski.
 • Stępień, M. (1976). Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918–1939. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Suchodolski, B. (1935). Konstrukcja i ocena. Dyskusja o Brzozowskim. Ruch Literacki, 2, 54.
 • Suchodolski, B. (1923). Pokrewieństwo poglądów Cieszkowskiego, Trentowskiego i Euckena. Przegląd Warszawski, Tom 2, 20, 210–219.
 • Suchodolski, B. (1929a). O kulturze. Oświata i Wychowanie, 3, 275–304.
 • Suchodolski, B. (1929b). Skiwski J.E. Poza wieszczbiarstwem a pedanterią. Ruch Literacki, 10, 309–312.
 • Suchodolski, B. (1931). Wychowanie obywatelsko-państwowe.Przegląd Pedagogiczny, 20, 432–438.
 • Suchodolski, B. (1933). Stanisław Brzozowski. Rozwój ideologii. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Suchodolski, B. (1937). Uspołecznienie kultury. Warszawa: „Rój”.
 • Suchodolski, B. (1947). Wychowanie dla przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo „Książnica Polska”.
 • Truchlińska, B. (2001). Sporu o Brzozowskiego ciąg dalszy. Przyczynek dziejów recepcji: Bogdan Suchodolski – Stanisław Brzozowski. W: Ead, Filozofia polska. Twórcy – idee –wartości. 153-164. Kielce: Oficyna Wydawnicza „ston2”.
 • Urbanowski, M. red., (2012). Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Fronda.
 • Wojnar, I. (2006). Edukacyjna kultura przyszłości. Prace studyjne Zespołu Edukacji i Kultury Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c63fa85-2e14-4599-a54a-5ef8b35e92e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.