PL EN


2013 | 34 | 95-106
Article title

Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski

Content
Title variants
EN
Determinants of Socio-economic Development of Polish Voivodships
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i identyfikacja kluczowych czynników wpływających na rozwój regionalny Polski. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę czynnikową. Badania wykazały, że w analizie porównawczej regionów najważniejszą rolę odgrywa efek-tywność i innowacyjność przemysłu, działalność badawczo-rozwojowa, infrastruktura techniczna oraz warunki pracy i produkcja rolnicza. Poziom nasycenia poszczególnymi determinantami w województwach jest jednak zróżnicowany. Przeprowadzona analiza może być podstawą dalszych badań regionalnych.
EN
The purpose of the paper is to analyse and identify the key factors affecting the Polish re-gional development. The factor analysis is used as the research method. Studies have shown that the most important factors in the comparative analysis of regions are efficiency and innovation of industry, research and development, technical infrastructure, the working environment and agricultural production. However, importance of particular determinants is different in various regions. The analysis can be the basis for further research on regional development.
Year
Issue
34
Pages
95-106
Physical description
Contributors
  • Zakład Statystyki i Ekonometrii Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Grzebyk M., Filip P., 2001, Rola strategii w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin wiejskich (na przykładzie regionu rzeszowskiego), „Wieś i doradztwo”, nr 2/2001, pismo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, Kraków.
  • Grzebyk M., Kudłacz T., 2002, Zróżnicowanie gmin pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie rzeszowskim, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 588, Kraków.
  • Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kra-ków.
  • Malina A., 2006, Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski, „Prze-gląd Statystyczny”, nr 1.
  • Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
  • Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przy-kładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
  • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wro-cławiu, Wrocław.
  • Szymla Z., 2000, Determinanty rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
  • Zeliaś A. (red.), 1991, Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c65af79-bf08-478a-9b6f-e15d34bfd1d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.