Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 133-152

Article title

Turbulentność obszaru poradzieckiego w polityce wybranych państw

Content

Title variants

EN
Turbulence of the post-Soviet area in the politics of chosen countries

Conference

-

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł podejmuje kwestię istoty turbulentności obszaru poradzieckiego po 1991 roku w polityce wybranych państw – Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chińskiej Republiki Ludowej. Punktem wyjścia prezentowanych rozważań są odniesienia do niektórych ujęć turbulentności w literaturze przedmiotu oraz próba prezentacji w tym względzie własnej definicji. Na tej bazie zaprezentowane zostały analizy koncentrujące się na reakcjach na turbulentność obszaru poradzieckiego wybranych państw, tak w kontekście geopolitycznym jak i fundamentalnej transformacji struktury ładu międzynarodowego. W artykule zawarto także przykładowy scenariusz rozwoju procesów turbulentności obszaru poradzieckiego, zakładający ograniczenie skuteczności działań Federacji Rosyjskiej tak w zakresie ich kontroli jak i tendencji odśrodkowych. W zaprezentowanych rozważaniach wykorzystano takie metody badawcze jak metoda czynnikowa oraz metoda komparatystyczna.
EN
The following article deals with the issue of political turbulence of the post-Soviet sphere following the year 1991. It depicts the policies of Russia, the United States, and China vis-a-vis that area, putting forward a new definition of political turbulence, being a potpourri of viewpoints drawnfrom the literature of the subject.The analyses scrutinize responses to the political turbulence of the post-Soviet area. The deliberations encompass both the global geopolitical situation, as well as the fundamental reconstruction of the structure of the international order. The paper also presents an example of a framework in order to ,,maintain” the political turbulence of the post -Soviet area, as a limitation of the effectiveness of the control -mechanism of the Russian Federation’s activities in the area, as well as centrifugal tendencies.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

133-152

Physical description

artykuł naukowy

Document type

-

Dates

published
2019-11-10

Contributors

References

 • Bieleń S., Raś M., Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.
 • Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.
 • Brzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.
 • Czornik K., Ewolucja pozycji międzynarodowej USA w okresie pozimnowojennym,
 • „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2018, nr 21.
 • Daniluk A., Integracja obszaru poradzieckiego jako element polityki bezpieczeństwa
 • Federacji Rosyjskiej, w: Polska- Rosja. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
 • Kontynuacja i zmiana, red. M. Minkina, M. Kaszuba, Siedlce 2016.
 • Fiszer J. M., Zadania i cele polityki zagranicznej Władimira Putina, „Myśl ekonomiczna
 • i polityczna” 2016, nr 1.
 • Janusz- Pawletta B., Miejsce krajów Azji Centralnej w polityce NATO i perspektywy
 • współpracy, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2007”, Wrocław 2008.
 • Jędrzejewski W., Romańczuk M., Bezpieczeństwo Azji Centralnej w kontekście strategii
 • współpracy USA i ChRL z państwami regionu, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”
 • 2015, nr 2.
 • Kaczmarski M., Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki,
 • „Komentarze OSW” 2015, nr 161.
 • Kagan R., Powrót historii i koniec marzeń, Poznań 2009.
 • Kondrakiewicz D., Między porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi systemu
 • międzynarodowego, Lublin 2016.
 • Kozłowski K., Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna
 • i Xinjiang w polityce ChRL, Toruń 2011.
 • Kozłowski K., Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Azji Centralnej,
 • w: Nowa Wielka Gra w regionie Azji Centralnej, red. T. Stępniewski, Lublin
 • -Warszawa 2012.
 • Lubina M., Melodia przeszłości czy nowe rozdanie? Szanghajska Organizacja Współpracy
 • w relacjach rosyjsko-chińskich z perspektywy 2017 roku, „Nowa Polityka Wschodnia”
 • 2017, nr 14.
 • Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji
 • na obszarze postradzieckim, „Komentarze OSW” 2014, nr 131.
 • Michałek M., Przydatność kategorii systemu trybutarnego w analizie polityki zagranicznej
 • Chin, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2014, t. 49, nr 1.
 • Minkina M., Rosja – Zachód. Walka o wpływy, Siedlce 2017.
 • Motyl A.J., Imperal Ends: The Decay, Collapse, and Revival of Empires, New York 2001.
 • Nizioł M., Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Lublin 2004.
 • Pacuła P., Interesy Stanów Zjednoczonych w regionie Azji Środkowej, „Bezpieczeństwo
 • Narodowe” 2007, nr 5-6.
 • Pięta P., Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską po 2013 roku. Chwilowa
 • stagnacja czy permanentny kryzys?, „Dialogi Polityczne” 2017, nr 22.
 • Przybyła K., Rosyjska polityka wobec Zachodu - wybrane zagadnienia, „Bezpieczeństwo
 • Narodowe” 2013, nr 11.
 • Przychodniak M., Zaangażowanie gospodarcze Chin na Ukrainie w kontekście relacji
 • z Rosją, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2018, nr 10.
 • Rosenau J. N., Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity, New
 • Jersey 1990.
 • Sankcje i Rosja, red. J. Ćwiek-Karpowicza, S. Secviery, Warszawa 2015.
 • Stępniewski T., W poszukiwaniu swojego „miejsca pod słońcem”. Kryzys ukraiński
 • z perspektywy Federacji Rosyjskiej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2017, nr 3.
 • Włodkowska – Bagan A., Polityka Rosji na obszarze poradzieckim, „Wschodni Rocznik
 • Humanistyczny” 2017, nr 3.
 • Włodkowska -Bagan A., Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni
 • poradzieckiej, w: Rosja. Rozważania imperiologiczne, red. S. Bieleń, A. Skrzypek,
 • Warszawa 2015.
 • Włodkowska -Bagan A., Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim,
 • Warszawa 2013.
 • Zasztowt K., Polityka Chin wobec środkowoazjatyckich państw Szanghajskiej Organizacji
 • Współpracy, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2012, nr 69.
 • Zielonka J., Empires and the Modern International System, „Geopolitics” 2012, vol. 17, nr 3.
 • Ziętek A. W., Soft power Chińskiej Republiki Ludowej - „Soft power z chińską specyfiką”,
 • „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2010, nr 5.

Notes

PL
brak

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3c67a18a-1806-4b73-9254-888cf0b91f71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.