PL EN


2018 | 1(43) | 19-37
Article title

Specyfika krajów neoweberowskich na przykładzie działań podejmowanych w reakcji na globalny kryzys finansowy

Content
Title variants
EN
Specific traits of neo-Weberian states on the example of their reaction to the global financial crisis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie, w jakim zakresie wyróżnione w klasyfikacji Christophera Pollitta i Geerta Bouckaerta (2011) państwa neoweberowskie (New Weberian States – NWS) różnicowały swoje polityki w reakcji na globalny kryzys finansowy 2007/2008. Artykuł oparty jest na studiach literaturowych (z wykorzystaniem bazy ScienceDirect) i statystykach OECD. W pierwszej części przedstawiane są źródła neoweberowskiej koncepcji państwa, a następnie specyfika polityk publicznych. Zasadnicza część artykułu opisuje polityki państw NWS i Nowego Zarządzania Publicznego (NZP) w reakcji na globalny kryzys finansowy 2007/2008. W konkluzji autorzy stwierdzają, że analizowane państwa (w liczbie 11) w różny sposób i w różnej skali reagowały na globalny kryzys finansowy, a reakcja ta jest w znaczącym zakresie funkcją narodowych modeli kapitalizmu finansowego (Grittersová 2014), które nie pokrywają się z podziałem dokonanym przez Pollitta i Bouckaerta (2011).
EN
The goal of the paper is to inquire to what extent neo-Weberian states (NWS) identified by Pollitt & Bouckaert (2011) differentiated their policies in reaction to the global financial crisis of 2007/2008. The paper is based on desktop studies from ScienceDirect and OECD. In the first part of the paper, the sources of the concepts of neo-Weberian states are presented, followed by characteristic traits of public policies. The core of the paper is a presentation of the policies of neo-Weberian states on the one hand, and of New Public Management states on the other, in their reaction to the global financial crisis. The paper concludes that the eleven analyzed countries reacted to the global financial crisis in different ways and to a different degree. Their reactions ref lected their national models of financial capitalism (Grittersová 2014) rather than the categories identified by Pollitt & Bouckaert (2011).
Contributors
 • Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
author
 • Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Aït-Sahalia, Y., Andritzky, J., Jobst, A., Nowak, S., Tamirisa, N. (2012). Market response to policy initiatives during the global financial crisis. Journal of International Economics, 87, 162–177.
 • Alford, J., Hughes. O. (1998). Public value pragmatism as the next phase of public management. The American Review of Public Administration, 38 (2), 130–148.
 • Aucoin, P. (1997). The design of public organizations for the 21st century: Why bureaucracy will survive in public management. Canadian Public Administration, 40 (2), 290–306.
 • Beuselinck, C., Cao, L., Deloof, M., Xia, X. (2017). The value of government ownership during the global financial crisis. Journal of Corporate Finance, 42, 481–493.
 • Białynicki-Birula, P. (2015). Wpływ globalnego kryzysu finansowego na wydatki zdrowotne w krajach rozwiniętych. Wiadomości Statystyczne, 6 (649), 66–82.
 • Białynicki-Birula, P., Ćwiklicki, M., Głowacki, J., Klich, J., (2016). Konceptualizacja neoweberyzmu w literaturze przedmiotu. W: S. Mazur (red.),
 • Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym: od modelu do paradygmatu? (s. 28–58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Białynicki-Birula, P., Mamica, Ł. (2016). Uwarunkowania i efekty polityki przemysłowej w świetle neoweberowskiej koncepcji państwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 449, 40–51.
 • Białynicki-Birula, P., Głowacki, J., Klich, J. (2017). Neo-Weberian concept of state and its implications for public management: Conclusion. W: S. Mazur, P. Kopyciński (red.), Public Policy and the Neo-Weberian State (s. 162–173). London–New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Brei, M., Gambacorta, L., von Peter, G. (2013). Rescue packages and bank lending. Journal of Banking & Finance, 37 (2), 490–505.
 • Catte, P., Cova, P., Pagano, P., Visco, I. (2011). The role of macroeconomic policies in the global crisis. Journal of Policy Modeling, 33 (6), 787–803.
 • Choi, C.J., Berger, R., Kim, J.B. (2010). Capitalism’s global financial crisis: The role of the state. The Social Science Journal, 47 (4), 829–835.
 • Claessens S., Kose M.A., Terrones, M.E. (2010). The global financial crisis: How similar? How different? How costly? Journal of Asian Economics, 21 (3), 247–264.
 • Clift, B.(2012). Comparative Capitalisms. Ideational Political Economy and French Post-Dirigiste Responses to the Global Financial Crisis. New Political Economy, 17(5), 565–590.
 • Cukierman, A. (2013). Monetary policy and institutions before, during, and after the global financial crisis. Journal of Financial Stability, 9 (3), 373–384.
 • Diacon, P.E., Donici, G.A., Maha, L.G. (2013). From the global crisis to the national crises: The case of the European Union countries. Procedia Economics and Finance, 6, 41–47.
 • Drechsler, W. (2009). Towards a Neo-Weberian European Union? Lisbon agenda and public administration. Halduskultuur, 10, 6–21.
 • Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., Tinkler, J. (2006). New Public Management is dead – long live digital-era governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16 (3), 467–494.
 • Dunn, W.N., Miller, D.Y. (2007). A critique of the New Public Management and the Neo-Weberian state: Advancing a critical theory of administrative reform. Public Organization Review, 7(4), 345–358.
 • Gadatsch, N., Hauzenberger, K., Stähler, N. (2016). Fiscal policy during the crisis: A look on Germany and the Euro area with GEAR. Economic Modelling, 52(Part B), 997–1016.
 • Germany’s banking system. Old-fashioned but in favour (2010). The Economist, 10 listopada, http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21566013-defending-three-pillars-old-fashionedfavour (dostęp: 24.03.2016).
 • Grittersová, J. (2014). Varieties of financial capitalism, crisis, and adjustment. W: L.W. Pauly, B.W. Jentleson (red.), Power in a Complex Global
 • System. London–New York: Routledge.
 • Grossman, E., Woll, C. (2012). Saving the banks: The political economy of bailouts. Comparative Political Studies, 47 (4), 574–600.
 • Ha, E., Kang, M.-K. (2015). Government policy responses to financial crises: Identifying patterns and policy origins in developing countries. World Development, 68, 264–281.
 • Hood, Ch. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19.
 • Huertas, T.F. (2010). Crisis: Cause, Containment and Cure. London: Palgrave Macmillan.
 • Hughes, O.E. (1994). Public Management and Administration. New York: Palgrave Macmillan. International Monetary Fund (2009). Global Financial Stability Report: Navigating the Financial Challenges Ahead. Washington, D.C.: IMF.
 • Izdebski H. (2007), Od administracji publicznej do public governance. „Zarządzanie Publiczne”, 1, 7–20.
 • Kickert, W.J.M., Klijn, E.-H., Koppenjan, J. (1997). Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage.
 • Klijn, E-H., Koppenjan J. (red.) (1997). Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage.
 • Kowalski, T., Shachmurove, Y. (2014). The reaction of the U.S. and the European Monetary Union to recent global financial crises. Global Finance Journal, 25 (1), 27–47.
 • Księżyk, M. (2009). Kryzys ekonomiczny z 2008 roku – jego przyczyny i drogi wyjścia. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Lee, C.-C., Lin, C.-W., Zeng, J.-H. (2016). Financial liberalization, insurance market, and the likelihood of financial crises. Journal of International Money and Finance, 62 (C), 25–51.
 • Lewis, M.K. (2009). The origins of the sub-prime crisis: Inappropriate policies, regulations, or both? Accounting Forum, 33 (2), 114–126.
 • Lindstrôm, M., Giordano, G.N. (2016). The 2008 financial crisis: Changes in social capital and its association with psychological wellbeing in the United Kingdom – A panel study. Social Science & Medicine, 153, 71–80.
 • Lynn, L. (2008). What is a Neo-Weberian State? Reflections on a concept and its implications. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Special Issue: A Distinctive European Model? The Neo-Weberian State, 1 (2), 17–30.
 • MacIntyre, A. (2001). Institutions and investors: The politics of the economic crisis in Southeast Asia. International Organization, 55 (1), 81–122.
 • Matei, L., Calapod, A. (2014). Challenges for the European Union in times of crisis: reactions. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 143, 843–846.
 • Mayntz, R. (1993). Governing failures and the problem of governability: Some comments on a theoretical paradigm. W: J. Kooiman (red.), Modern Governance: New Government-Society Interactions (s. 9–20). London: Sage.
 • Merton, R. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press.
 • Mintzberg, H. (1996). Managing government, governing management. Harvard Business Review, May–June, 75–83.
 • Nolan A. (red.) (2014). Economic and Social Rights after the Global Financial Crisis. Cambridge: Cambridge University Press.
 • O’Flynn, J. (2007). From New Public Management to public value: Paradigmatic change and managerial implications. Australian Journal of Public Administration, 66 (3), 353–366.
 • Osborne, D., Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. New York: Penguin Press.
 • Pollitt, C., Bouckaert, G. (2004). Public Management Reform: A Comparative Analysis, wyd. 2. Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Pollitt, C., Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis: New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, wyd. 3. Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Pomfret, R. (2010). The financial sector and the future of capitalism. Economic Systems, 34 (1), 22–37.
 • Reinhart, C.M., Rogoff, K.S. (2009). This Time is different: Eight centuries of Financial Folly. Princeton: Princeton University Press.
 • Rhodes, R.A.W. (2010 [1997]). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham–Philadelphia: Open University Press.
 • Schrim, S.A. (2011). Varieties of strategies: Societal influences on British and German responses to the global economic crisis. Journal of Contemporary European Studies, 19 (1), 47–62.
 • Sentance, A., Taylor, M.P., Wieladek, T. (2012). How the UK economy weathered the financial storm. Journal of International Money and Finance, 31 (1), 102–123.
 • Simonet, D. (2008). The New Public Management theory and European health‐care reforms. Canadian Public Administration, 51(4), 617–635.
 • Sześciło, D. (2014). Rynek, prywatyzacja, interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Torfing, J., Peters, B.G., Pierre, J., Sørensen, E. (2013). Interactive Governance: Advancing the Paradigm. New York: Oxford University Press.
 • Trichet, J.-C. (2010). Global governance today. http://www.bis.org/review/r100428b.pdf (dostęp: 17.01.2016).
 • Tridico, P. (2014). Why did some countries perform better than others during the current crisis? W: Ł. Mamica, P. Tridico (red.), Economic Policy
 • and Financial Crisis (s. 40–60). London–New York: Routledge.
 • Tsebelis, G. (2002). Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton: Princeton University Press.
 • Turner, A. (2016). Between Debt and the Devil. Money, Credit, and Fixing Global Finance. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
 • Viorica, S.(2012). The actual collapse and the importance of moral values (ethics); some reflections regarding the roots of the current crisis. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 58, 1057–1063.
 • Walker, D. (2009). A Review of Corporate Governance in UK Banks and other Financial Industry Entities. London: H M. Treasury.
 • Weber, M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej. Warszaw a: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wilson W. (1887). The study of administration. Political Science Quarterly, 2 (2), 197–222.
 • Zestos, G.K. (2016). The Global Financial Crisis: From US Subprime Mortgages to European Sovereign Debt. London–New York: Routledge.
 • Żukowski, Z. (2009). Jak dopłaty do nowych samochodów topią niemiecki budżet, http://forsal.pl/artykuly/318270,jak-doplaty-do-nowych-samochodow-topia-niemiecki-budzet.html (dostęp: 26.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c8535ae-c609-4813-92d9-abd787e1df28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.