PL EN


2012 | 2 | 37-44
Article title

STAROSTLIVOSŤ O BOZP AKO JEDEN ZO ZÁKLADNÝCH PREDPOKLADOV DOSAHOVANIA DOBRÝCH VÝSLEDKOV V PRÁCI

Content
Title variants
PL
DBAŁOŚĆ O PODSTAWOWE ZASADY BHP GWARANCJĄ OSIĄGANIA DOBRYCH EFEKTÓW W PRACY
EN
TAKING CARE OF SAFETY AND HEALTH PROTECTION AS ONE OF THE BASIC PARTS OF ACHIEVING GOOD RESULTS AT WORK
Languages of publication
PL EN SK
Abstracts
SK
Článok pojednáva o problematike BOZP. Poukazuje na jej význam pre zamestnancov a zamestnávateľov, definuje hlavné dokumenty v tejto oblasti na Slovensku. Pozitívny ekonomický vplyv zlepšenia pracovných podmienok, špeciálne BOZP je spojené s vyššou produktivitou práce, efektivitou ale aj kvalitou práce a kvalitou poskytovaných služieb, čo môžu tvoriť len zdraví a motivovaní zamestnanci. Pretože veľa zamestnávateľov ako aj zamestnancov má veľmi nízke právne povedomie týkajúce sa BOZP je dôležité poskytnúť študentom a učiteľom kvalitný systém vzdelávania v tejto oblasti. Tento článok podáva informácie ako je výchova k BOZP implementovaná v základných a stredných školách a špecifikuje výchovu budúcich učiteľov k BOZP predovšetkým na UMB v Banskej Bystrici. Je veľmi dôležité mať dobré učebnice alebo učebné materiály (skriptá, monografie, e-learning) pre tento účel čo je aj obsahom tohto článku.
EN
The article is concerned to the issue of Safety and Health Protection. It shows off its meaning according to the employers and employees, it defines main documents of the area in the Slovak Republic. The quality and level of safety at work and the employees´ health in a wider context presents culture, social and economical maturity of both – employers and the state. The positive economical influence of the improvement of working conditions, especially Safety and Health Protection, is conveyed with higher productivity, efficiency as well as the quality of work or quality of the services provided, which is created only by healthy and motivated employees. Since many employers as well as many employees have low legal awarness related to Safety and Health Protection, it is neccessary to provide both students and teachers in that area with high quality system of education and the article gives information such as education towards Safety and Health Protection which is implemented at primary and secondary schools and it specifies education of the next teachers to Safety and Health Protection more at the University of Matej Bel in Banská Bystrica. Itis very important to have good textbook or educative material for this purpose, various kinds of textbooks, monographies, internet web sites, e-learning, everything is briefly described in this article.
Contributors
 • Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
author
 • Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
author
 • Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
References
 • Rybakowski M., Czy bezpieczenstwo jest wartošcia majaca wplyw na kulture pracy ludzkiej? [w:] Bezpieczeňstwo czlowieka. Konteksty i dylematy, red. M. Rybakowski, Zielona Góra 2007, s. 33 - 40.
 • Očkajová A., Banski A., Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, [w:] Edukacja - Praca – Bezpieczeňstwo, red. M. Rybakowski, Zielona Góra 2009, s. 123 - 131.
 • Pietrulewicz B., Edukacja ergonomiczna a proces rozwoju zawodowego czlowieka w sytuacji zakladu pracy,[w:]Problemy rozwoju zawodowego pracowników, Zielona Góra 1998, s. 163 - 166.
 • Zákon NR SR č. 460/1992 Z.z., Ústava Slovenskej republiky.
 • Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Koncepcia BOZP v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012, internetová stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, www.employment.gov.sk,dňa 26.7.2010
 • Očkajová A., Banski A., Technická legislatíva, portál www.e-ducation.com
 • Očkajová A., Pracovné prostredie, portál www.e-ducation.com
 • Jančová L., Pravidlá dobrej praxe. Zamestnávanie mladistvých. Košice NIP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c92029e-dc86-4391-8ab9-f8cc9bb8b9e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.