PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 71-87
Article title

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych

Authors
Content
Title variants
EN
Personal data processing documentation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i  organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych spoczywa na  każdym administratorze danych. Ciąży on  także na  podmiocie, któremu w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych. Na dokumentację przetwarzania danych osobowych składa się przede wszystkim polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Powinna być ona znana i stosowana przez wszystkie osoby zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych w jednostce organizacyjnej.
EN
The obligation to keep documentation describing the data processing method and technical and organizational measures to protect personal data processing lies with each data administrator. It also lies within the entity which by contract has been entrusted with the processing of personal data. The documentation for processing of personal data consists primarily of safety policy and information system management instruction used for personal data processing. It should be known and applied by all persons involved in the process of personal data processing in an organizational unit
Year
Pages
71-87
Physical description
References
 • Banyś T.A.J., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych, Wrocław 2013.
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona Danych Osobowych. Komentarz, Kraków 2004.
 • Barta J., Komentarz do art. 36, [w:] J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz (red.), Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. IV, LEX
 • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, www.giodo.gov.pl/plik/id_p/1057/j/pl/ [dostęp: 6.12.2016].
 • Byczkowski M., Zarządzanie procesami przetwarzania danych osobowych, [w:] G. Sibiga, X. Konarski (red.), Aktualne problemy i wyzwania, Kraków 2007.
 • Drozd A., Zabezpieczenie danych osobowych, Wrocław 2008.
 • Fajgielski P., Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, Wrocław 2010.
 • Kisielewicz A., Ochrona danych osobowych w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Glosa” 2001, nr 2.
 • Litwiński P., Obrót prawny bazami danych osobowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 9.
 • Organiściak M., Ochrona danych osobowych – przepisy karne, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 8, LEX.
 • Zimny W., Umowa powierzenia przetwarzania danych oraz rola administratora bezpieczeństwa informacji w procesie zawierania i realizacji tej umowy – część I, „Ochrona Danych Osobowych” 2001, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3c9403de-7e03-4057-b723-30143ee25532
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.