PL EN


2015 | 15 | 219-226
Article title

The Influence of the Union of Brest on the Formation of Cultural Identity of Podlasie

Content
Title variants
PL
Wpływ Unii Brzeskiej na kształtowanie tożsamości kulturowej Podlasia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aims to show these elements of the cultural identity of Podlasie that were shaped by the Union of Brest. The history of the Union in Podlasie, from the time of its setting up until its forceful and often bloody dissolution by tsarist authorities, as well as the traces of the Union preserved nowadays in spiritual and material culture indicate the fundamental role it played in forming the cultural identity of the region.
EN
Artykuł ma na celu przedstawienie tych elementów kulturowej tożsamości Podlasia, które zostały ukształtowane przesz Unię Brzeską. Dzieje Unii Brzeskiej, od jej zawarcia aż do przymusowej, a niekiedy krwawej likwidacji przez władze carskie, jak również ślady Unii zachowane do dzisiaj w duchowej i materialnej kulturze regionu wskazują na fundamentalną rolę, jaką odegrała ona w kształtowaniu jego kulturowej tożsamości.
Year
Volume
15
Pages
219-226
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologii KUL
References
 • Beszta-Borowski E., Dzieje parafii katolickiej Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, ed. M. Składanowski, Drohiczyn 2012.
 • Dylągowa H., Unia Brzeska. Geneza – dzieje – zagłada, w: Czterechsetlecie zawarcia Unii Brzeskiej 1596–1996, ed. S. Aleksandrowicz, T. Kempa, Toruń 1998, p. 11–24.
 • Kołbuk W., Trzy kasaty unii kościelnej: 1795, 1839, 1875 – różnice i podobieństwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 34 (1991) nr 1–2, p. 3–12.
 • Likowski E., Dzieje Kościoła Unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku. Warszawa 1906.
 • Łupiński J., Dzieje grekokatolików w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, Olecko 2002.
 • Maroszek J., Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1596–1996, Białystok 1996.
 • Podlaski k., Białorusini. Litwini. Ukraińcy, Białystok 1990.
 • Składanowski M., The Cultural, National and Religious Identity of the Inhabi­tants of the Polish-Belarusian Borderland: Historical Experiences as a Factor in Shaping the Contemporary Podlasie Region, “Ecumeny and Law” 2 (2014), p. 75–88.
 • Składanowski M., Współpraca duszpasterska parafii obrządku łacińskiego i wschodniego jako znak skuteczności Unii Brzeskiej. Przykład Bielska Podlaskiego, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 6 (2014), p. 425–437.
 • Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, ed. G. Ryżewski, Białystok – Sokołów Podlaski 2006.
 • Źródła dziejowe, vol. 17, part 2, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, (ed.) A. Jabłonowski, Warszawa 1909.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cb61f01-9eac-477f-b110-27010e848d05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.