Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(67) | 93-109

Article title

O transgresji w edukacji dorosłych i poradnictwie

Content

Title variants

EN
About transgression in adult education and counselling

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiam transgresje osobiste osób dorosłych, które mogą pojawić się w instytucjonalnej sytuacji edukacyjnej i poradniczej. Tematy zajęć dydaktycznych związane z profesjonalnym pomaganiem i rozmowy poradnicze na temat kierunków i sposobów dokonywania zmian w życiu stają się źródłem doświadczeń transgresyjnych niektórych studentów i prawie wszystkich radzących się dorosłych. Prezentuję rodzaje transgresji osobistych i procesy związane z ich doświadczaniem.
EN
In the following article I would like to present personal transgressions of adults that may happen in educational and counselling situation. Subject areas of classes connected with professional helping and counselling, concerning directions and methods of making changes in life, are becoming a source of transgressive experience for some students and almost all counselled adults. I am presenting present different kinds of personal transgression and processes connected with experiencing them.

Year

Issue

Pages

93-109

Physical description

Contributors

 • Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa Wydział Nauk Pedagogicznych DSW ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

References

 • Appelt K. (2005), Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać potencjał dojrzałych dorosłych, [w:] Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Bauman Z. (1995), Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Przekł. J. Bauman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Przekł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Bilon A., Kargul J. (2012), Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy, „Studia Poradoznawcze”.
 • Collins English Dictionary (2009), HarperCollins Publishers, Glasgow.
 • Corey G., Schneider Corey M. (2005), Mamy wybór. Zgłębianie osobistego rozwoju, Przekł. J. Gilewicz, Wydawnictwo „Zysk i S-ka”, Poznań.
 • Czerkawska A. (2009), Sytuacja poradnicza w perspektywie egzystencjalizmu, [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drabik L., Sobol E. (2012), Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fitoussi J.-P., Rosanvallon P. (2000), Czas nowych nierówności, Przekł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Przekł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gołębniak B. D. (2009), Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedentologiczne, rozdział II, [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaja H. (1980), Założenia teoretyczne poradnictwa życia, [w:] Kargulowa A., Jędrzejczak M. (red.), Rola poradnictwa i doradztwa w optymalizowaniu rozwoju osobowości i podnoszeniu kultury pedagogicznej społeczeństw, AUW No 608, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji TWP, Wrocław.
 • Kargulowa A., Wojtasik B. (2003), Jakość radzenia komuś a jakość radzenia sobie w codziennym życiu, [w:] Poradnictwo zawodowe w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Materiały pokonferencyjne, BKKK – Fundacja Współpracy, Warszawa.
 • Kargulowa A. (2004), O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kargulowa A. (2006), Poradnictwo andragogiczne. Konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja”, Nr 2 (34).
 • Kargulowa A. (2012), Poradnictwo ery komunikacji satelitarnej, „Studia Poradoznawcze”.
 • Kargulowa A. (1986), Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do poradoznawstwa. AUW, No 816, Prace Pedagogiczne LIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kargulowa A. (1996), Przeciw bezradności. Nurty – opcje - kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Kopaliński W. (2007), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo „Rytm”, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa.
 • Kozielecki J. (1988), O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, PWN, Warszawa.
 • Kozielecki J. (2007), Psychotransgresjononizm. Nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kozielecki J. (2009), Psychotransgresjonizm – zarys nowego paradygmatu, [w:] Kozielecki J. (red.), Nowe idee w psychologii. Psychologia XXI wieku, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Kozielecki J. (1969), Rozwiązywanie problemów, PZWS, Warszawa.
 • Kozielecki J. (2004), Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kozielecki J. (2002), Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kulczycki M. (1982), Psychologiczne aspekty rozwiązywania problemów życiowych, [w:] Gerstmann S. (red.), Aktywność człowieka i osobowość jako przedmiot psychologii i podstawowe zagadnienia psychologii klinicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kulczycki M. (1998), Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Łoś Z. (2010), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • McCrae R. R., Costa P. T. (2005), Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnkikowej, Przekł. B. Majczyna, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Mellody P. (1993), Granice Ja. Trudności w ustawianiu granic funkcjonalnych, [w:] Santorski J. (red.), ABC pomagania, Wydawnictwo Santorski&CO, Warszawa.
 • Minta J. (2009), Poradnictwo światem uczenia się w perspektywie wybranych koncepcji andragogicznych, [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Levinson D. J., Darrow C. N., Klein E. B., Levinson M. H., McKee B. (1978), Seasons of a Man's Life, Random House, New York.
 • Nosal C. S., Kozielecki J. (2011), Teoria transgresji po 30 latach: główne założenia, problemy i niektóre mechanizmy transgresji, [w:] Bartosz B., Keplinger A., Straś-Romanowska M. (red.), Transgresje – innowacje – twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Oleś P. K. (2012), Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Slaski S. (2011), Sylwetka psychologiczna osób przejawiających transgresje w sferze zawodowej, [w:] Bartosz B., Keplinger A., Straś-Romanowska M. (red.), Transgresje – innowacje – twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Straś-Romanowska M. (2009), Doświadczenia graniczne w rozwoju człowieka: wyzwanie dla poradnictwa, rozdział III, [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Straś-Romanowska M. (2011), Słowo wstępne, [w:] Bartosz B., Keplinger A., Straś-Romanowska M. (red.), Transgresje – innowacje – twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Teusz G. (2009), Poradnictwo biograficzne w aspekcie teorii krytycznych wydarzeń życiowych, [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tokarska U. (2002), Profilaktyka egzystencjalna jako forma przygotowania do radzenia sobie ze zmianami życiowymi, [w:] D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wojciechowska J. (2005), Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, [w:] Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Wojtasik B. (1993), Doradca zawodu – studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Wojtasik B. (2012), Refleksje na temat stanu polskiego poradnictwa, „Studia Poradoznawcze”.
 • Wojtasik B. (2003), Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja”, Nr specjalny.
 • Wojtasik B. (2009), Sytuacja poradnicza – między rytuałem integracyjnym a prawdziwym spotkaniem, [w:] Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojtasik B. (1998), Z podstaw poradoznawstwa, Zeszyt 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3cbc90d7-5b67-4776-a937-72ad7ef1a872
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.