PL EN


2020 | 1 | 104-114
Article title

Wprowadzanie modelu CLIL w kształceniu zawodowym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Implementing the CLIL-VET model in vocational schools
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents issues related to the implementation of innovative solutions in educational systems, including the introduction of the CLIL method in educational systems, which is strongly recommended by the European Parliament and the Council of Europe. The assumptions of the international Erasmus + project “Implementation of the CLIL model in vocational education” were presented, which assumption was the implementation of lifelong learning and mobility, improving the quality and efficiency of education and training as well as increasing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training
PL
ImplemeArtykuł przedstawia zagadnienia związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w systemach edukacyjnych, w tym wprowadzenie metody CLIL do systemów edukacyjnych, co jest zdecydowanie zalecane przez Parlament Europejski i Radę Europy. Zaprezentowane zostały założenia międzynarodowego projektu Erasmus+ „Wdrażanie modelu CLIL w szkolnictwie zawodowym”, którego celem była realizacja uczenia się przez całe życie i mobilności, poprawa jakości i wydajności kształcenia oraz szkolenia, a także zwiększanie kreatywności i innowacji, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.
References
 • Będkowska-Obłąk M. (2002), Efektywność rozwoju kompetencji gramatycznej w nauczaniu dwujęzycznym, „Języki Obce w Szkole”.
 • Conrads J., Rasmussen M., Winters N., Geniet A., Langer L. (2017), Digital Education Policies in Europe and Beyond. Joint Research Centre Science for Policy Report, Luxembourg.
 • European Commission (2005), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee, and the ComHmittee of the Regions. A New Framework Strategy for Multilingualism, COM(2005) 596 final.
 • European Commission/EACEA/Eurydice: Digital Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.
 • Eurydice (2006), Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe.
 • Gunawardhana P. (2016), Using Multimedia as an Education Tool. 9th Annual International Conference on Computer Games Multimedia & Allied Technologies, Singapore.
 • Iluk J., (2002), Problemy kształcenia dwujęzycznego w Polsce, „Języki Obce w Szkole”, nr 6, Warszawa: CODN, s. 27–36.
 • Komunikat Komisji „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, Bruksela, 3.03.2010 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
 • Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Działania na rzecz otwartej edukacji: innowacyjne nauczanie i uczenie się dla wszystkich dzięki nowym technologiom i otwartym zasobom edukacyjnym. Bruksela, 25.9.2013 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Poprawa i Modernizacja Edukacji. Bruksela, 7.12.2016 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej Bruksela, 17.1.2018 r.
 • Łodyga O., Wykorzystanie multimediów w zdalnym nauczaniu. KOWEZIU, http://www.
 • kno-koweziu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=154:wykorzystaniemultimediow-w-zdalnym-nauczaniu&catid=21&itemid=468 (dostęp: 6.04.2020).
 • Norlis O., Zuarni Ramli R., Yusra Kapi A. (2017), Multimedia Education Tools for Effective Teaching and Learning, „Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering”, Vol 9, No 2-8, 2017 r.
 • Pérez M.L., Malagón C.G. (2017), Creating materials with ICT for CLIL l
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3cc31cc0-37c4-41bc-bb0e-094c7363130c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.